ЖІНОЧИЙ ТУРИЗМ: НОВИЙ ТРЕНД ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?

Автор(и)

  • Г.М. Гуменюк,
  • С.С. Чернявська

Ключові слова:

жіночий туризм, роль жінки, особистість жінки, турп- родукт, соло-подорожі, групові жіночі тури, «women-only»-тури, тренд, туро- ператор, реклама, індустрія туризму, туризм.

Анотація

Останніми роками у світі спосте-
рігається інтенсивне посилення соціо-
культурної ролі жінок внаслідок впливу
певних економічних та політичних фак-
торів, а також через вплив поп-культури
на життя суспільства загалом, а осо-
бливо на життя жінок. Такий процес
зростання ролі жінки позначився і на
сфері туризму.
У статті описується відносно нове
явище у сфері туризму, яке передбачає
орієнтацію діяльності туристичних
установ на сегмент споживачів жіночої
статі – жіночий туризм. Розкривають-
ся причини, що мотивують жінок до
здійснення подорожей, а також особли-
вості такого типу мандрівок.
За останні декілька років туристич-
ною статистикою було виявлено, що ру-
шійною силою світової туристичної еко-
номіки є саме споживачі жіночої статі.
Посилаючись на численні роботи
зарубіжних і вітчизняних дослідників,
а також використовуючи дані турис-
тичних веб-сайтів і соціальних мереж, в
статті висвітлюються головні причини,
що мотивують жінок до здійснення по-
дорожей, а також основні характерис-
тики жіночих турів.
На підставі детального аналізу ін-
формаційних джерел та власних спо-
стережень автори визначають роль та
перспективність вказаного напрямку в
туристичній галузі.

Опубліковано

2018-03-06