МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В ТУРИЗМІ: ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Л.В Чорна

Ключові слова:

глобалізація турис- тичного бізнесу, міжкультурна комуні- кація в туризмі, професійно-прикладний аспект, підготовка фахівців з туризму

Анотація

У статті розкрито роль міжкуль-
турної комунікації в туризмі у контексті
євроінтеграційних процесів загалом і її
професійно-прикладного аспекту зокре-
ма. На основі статистичних даних ВТО
визначено глобальні тенденції розвитку
туризму та вказано на проблемні аспек-
ти для України й існуючі суперечності
між викликами щодо перерозподілу по-
току міжнародних туристів на користь
України та повільними темпами розви-
тку в’їзного туризму, між інтеграцією
національного ринку туристичних послуг
у світовий та низьким рівнем комуніка-
ційних процесів між культурами в туриз-
мі. Проаналізовано міжкультурну кому-
нікацію у загальному понятійному змісті.
Встановлено, що професійно-прикладна
складова міжкультурної комунікації в
туризмі виступає концептуальною осно-
вою туристичної діяльності. Вона ство-
рює передумови для налагодження вза-
ємодії представників різних культур на
початковому етапі і подальшого плану-
вання, організації та здійснення спільної
професійної діяльності в туризмі. Увагу
зосереджено на реалізації завдань Стра-
тегії розвитку туризму та курортів до
2026 р., зокрема на якісній трансформа-
ції галузі та її інтеграції у світовий ри-
нок. Доведено, що якісні зміни можливі
за умови налагодженням ефективного
комунікаційного процесу між представ-
никами різних культур і підготовкою фа-
хівців з туризму для професійної діяль-
ності в умовах полікультурності.

Опубліковано

2018-03-06