ВПЛИВ МУЗИЧНИХ ФЕСТИВАЛІВ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • Л.В Польова,

Ключові слова:

туристична галузь, музика, музичні заходи, іноземні інвести- ції.

Анотація

У даній статті розглядаються фак-
тори впливу музичних фестивалів на роз-
виток туризму в Україні в аспекті мож-
ливості залучення іноземних і українських
інвесторів до популяризації даної галузі
на світовому туристичному ринку. На
сучасному етапі культурного розвитку
України прослідковується значне підси-
лення активності молодих і досвідчених
представників музичної сфери. Це при-
звело до появи більш численної кількості
музичних заходів у порівнянні з минулими
роками. Деякі з цих заходів за рахунок сво-
єї масштабності вимагають залучення
значних інвестицій. Окрім того, їх цілком
можна розглядати як окремий сегмент
туристичної галузі України, адже такі
заходи приваблюють багатьох інозем-
них туристів завдяки багатій культурній
програмі. Програма зазначених заходів
зазвичай вміщає у собі не тільки музичну
складову, але й варіації сучасних фото-
виставок, художніх виставок, поетичних
виступів, лекцій з розглядом актуальної
проблематики різних галузей тощо. При-
кладом таких заходів цілком можна вва-
жати Porto Franko, що проводиться що-
року в місті Івано-Франківськ.
Таким чином, музична сфера є
невід’ємною складовою не тільки куль-
тури України, але й туризму. Музика –
це засіб комунікації між людьми різних
національностей. Отже, її необхідно
розглядати як додатковий інструмент
ефективного розвитку туристичної галу-
зі України. І на сьогоднішній день цей ін-
струмент потребує значно більшої уваги.
Фестивальний туризм є чинником
сталого розвитку громад, міст, країн,
що реально впливає на економічний стан
будь-якого регіону

Опубліковано

2018-03-06