РОЛЬ ПОДІЄВИХ ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБ- ЛАСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО, ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • С.М. Філюк,
  • Г.В Гритчук

Ключові слова:

сільський, зелений туризм, подієві туристські ресурси, етно- фестивалі.

Анотація

У статті проаналізовано вплив поді-
євих туристських ресурсів, а саме фести-
валів, мистецьких свят, релігійних обрядів
та інших для розвитку сільського, зелено-
го туризму на території Івано-Франків-
ської області.
Івано-Франківська область – один з
тих регіонів України, який визначив для
себе пріоритетом розвиток туризму. Сьо-
годні, і на цьому слід наголосити особливо,
туризм трактується владою на місцево-
му рівні як галузь господарювання, а не
сфера діяльності. Під останньою, як пра-
вило, розуміють ряд заходів, в тому числі
системного характеру, які проводяться
однак самодіяльним чином, за рахунок іні-
ціативи самих виконавців.
Важливою складовою процесу розви-
тку туризму в краї є й критерій збереже-
ності та використання з туристичною,
тобто пізнавальною, емоційно-чуттєвою
метою, об’єктів культурно-історичної
спадщини, що складає основу так званого
культурного чи культурно-пізнавального
туризму.

Опубліковано

2018-03-06