РЕАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ МІСТ НА ПОЛЬСЬКИХ ЗЕМЛЯХ, НАБУТИХ ПІСЛЯ ІІ СВІТО- ВОЇ ВІЙНИ.

  • A. Wołoszyn
  • J. Kuriańska-Wołoszyn
Ключові слова: туризм, місто, польські землі, набуті після ІІ світової війни

Анотація

Ґожов Велькопольский – це
місто, розташоване на польських зем-
лях, набутих після Другої світової війни.
Використання міста та цих територій
для потреб туризму розглядалося лише
незначно до кінця 80-х років минуло-
го століття. Тому метою роботи було
з’ясувати, чи після політичних змін, що
відбулися в 1989 році, належним чином
було використане багатство міста для
реалізації своїх туристичних функцій.
Проаналізовано зібрану літературу з
цього питання та прийняті стратегічні
документи органів місцевого самовряду-
вання. Аналіз також включав тематич-
ні обговорення і дискусії на веб-сайтах
національних та регіональних галузевих
порталів, а також коментарі до опи-
тувань та статей про туристичне ви-
користання міста Ґожова, розміщені на
регіональних веб-сайтах ЗМІ. Проведені
заходи дозволили сформулювати, зокре-
ма, висновок про те, що місто Ґожов
Велькопольский вже пропонує конку-
рентні продукти і послуги на туристич-
ному ринку.

Опубліковано
2018-03-06