ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ ПОКУТТЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ДОЗВІЛЛІ

Автор(и)

  • П.П. Вичівський
  • В.В Орлова

Ключові слова:

соціокультурна діяльність, соціокультурна складова, міжкультурна взаємодія, культурна традиція, культура, історико-культурна спадщина, архітектурна спадщина, пам’ятки історії та культури, культурний потенціал, фестиваль.

Анотація

У статті проаналізовані особливості
та перспективи використання пам’яток
культури Покуття в соціокультурному
дозвіллі. Підкреслено, що проблема соціо-
культурної діяльності (соціокультурно-
го дозвілля) входить у сферу зацікавлень
різних науковців, для більшості з яких
характерним є твердження, що сучасна
соціокультурна діяльність відзначається
значною різноманітністю форм, методів
і засобів організації, спрямованих на залу-
чення людини до культури. Наголошуєть-
ся на важливості використання істори-
ко-культурної спадщини, традицій та
звичаїв території дослідження для роз-
витку соціокультурного дозвілля. Висвіт-
лено особливості покутської сакральної
архітектури, подано характеристику
найвідоміших пам’яток сакрального мис-
тецтва, проаналізовано можливості за-
лучення в соціокультурному дозвіллі уні-
кальних ресурсів етнографічних музеїв
регіону, а також численних фестивалів.
Зазначено, що використання історико-
культурних та мистецьких пам’яток в
соціокультурному дозвіллі дає змогу залу-
чити достатньо великі фінансові кошти
і позитивно впливає на розвиток того чи
іншого регіону зокрема. Відзначено важ-
ливу роль культурного потенціалу тери-
торії Покуття у процесі налагодження
міжкультурних відносин та взаєморо-
зуміння в епоху глобалізації, новітніх гі-
бридних протистоянь між різними куль-
турами та народами.

Опубліковано

2018-03-06