ІДЕНТИЧНІСТЬ ПОГРАНИЧЧЯ. СТРУКТУРНІ ТА КУЛЬТУРНІ ТРУДНОЩІ

Автор(и)

  • I. Machaj

Ключові слова:

пограниччя, соціаль- на ідентичність, суб’єктивність, со- ціальна структура, категоризація, сус- пільні ознаки, багатокультурність

Анотація

У статті автором
ведеться багатоаспектна дискусія сто-
совно відношення соціальної ідентич-
ності та пограниччя. Стаття носить
теоретичний характер. Вона розкриває
вибрані соціологічні концепти погранич-
чя та соціальної ідентичності індивіда.
Автор пропонує трактувати пограниччя
як феномен, що впливає на розвиток те-
риторії символічної культурної спільно-
ти. Таке розуміння пограниччя вказує на
спробу пізнання соціальної ідентичності
з точки зору самосвідомості, що відбу-
вається у різноманітних сферах: етніч-
ні, національні, релігійні та інші ознаки
суспільного статусу, як от стать, вік,
матеріальне становище. Сформована
таким чином ідентичність базується на
свідомому впорядкуванні індивідом сус-
пільного середовища. Базовим принципом
тут є подібність і приналежність, що в
подальшому стає критерієм для дифе-
ренціації «нас» та «їх». Соціокультурне
пограниччя спричинює зростання про-
блеми розуміння та сприйняття з боку
населення. Дане положення сформульо-
ване в результаті особисто здійсненого
дослідження на східному та західному
кордонах Польщі. Окрім цього, розкрито
функціонування різних механізмів форму-
вання ідентичності в кожному з дослі-
джуваних регіонів пограниччя.

Опубліковано

2018-03-06