Engineering of Point Defects and Formation Mechanisms of PbTe–CdTe Solid Solutions

  • T.P. Tsymbalyuk Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Keywords: solid solutions, plumbum and cadmium telluride, point defects, crystallochemistry formulas

Abstract

The crystal-quasichemical formulas were proposed in paper. There were obtain the dominant point defects of Pb1-xCdxТе solid solutions on the base of initial binary solutions PbТе and CdTe of the n- and р-type of conductivity. The dependence of defect concentrations, such as charge carriers and Hall’s concentration due composition of solid solutions were calculated.

References

[1] V.M. Shperun, D.M. Freik, R.I. Zapukhliak, Termoelektryka telurydu svyntsiu ta yoho analohiv (Plai, Ivano-Frankivsk, 2000).
[2] D.M. Freik, V.V. Prokopiv, M.O. Halushchak, M.V. Pyts, H.D. Mateik. Krystalokhimiia i termodynamika defektiv u spolukakh AIVBVI (Plai, Ivano-Frankivsk, 2000).
[3] J. Smith, J. Phys. Chem. Solids. Pergamon Press 32, 2201 (1971).
[4] D.V. Korbutjak, S.V. Mel'nichuk, P.M. Tkachuk, UFZh 44(6), 730 (1999).
[5] Ju.Zh. Tuleushev, V.N. Volodin, A.A. Migunova, V.N. Lisicyn, Zhurnal tehnicheskoj fiziki 85(8), 67 (2015).
[6] N.H. Abrikosov, V.F. Bankina, L.V. Poreckaja i dr., Poluprovodnikovye hal'kogenidy i splavy na ih osnove (Nauka, Moskva, 1975).
[7] V. Tomashik, P. Feychuk, L. Shcherbak. Ternary Alloys Based on II-VI Semiconducter Compounds (Books-XXI, Chernivtsi, 2010).
[8] Ja.A. Ugaj, A.M. Samojlov, M.K. Sharov, A.V. Arsenov, S.A. Buchnev, Poverhnost', rentgenovskie, sinhrotronnye i nejtronnye issledovanija 3, 28 (2002).
[9] Ja.A. Ugaj, M.K. Sharov, O.B. Jacenko, Neorganicheskie materialy 40(8), 925 (2004).
[10] M.K. Sharov, O.B. Jacenko, Ja.A. Ugaj, Neorganicheskie materialy 43(2), 172 (2007).
[11] A.M. Samojlov, S.A. Buchnev, N.N. Dement'ev, Je.A. Olgopolova, A.V. Kuznecov, Poverhnost'. Rentgenovskie, sinhrotronnye, nejtronnye issledovanija 10, 73 (2003).
[12] A.J. Rosenberg, R. Grierson, J.C. Woolley, P. Nicolic, Trans. Met. Soc. AIME 230(2), 342 (1964).
[13] M.K. Sharov, Vestnik VGU 1, 65 (2011).
[14] D.M. Chizhikov, V.P. Schastlivyj, Tellur i telluridy (Nauka, Moskva, 1966).
[15] M. Szot, A. Szczerbakow, K. Dybko, L. Kowalczyk, E. Smajek, V. Domukhovski, E. Lusakowska, P. Dziawa, A. Mycielski, T. Story, M. Bukala, M. Galicka, P. Sankowski, R. Buczko and P. Kacman, ACTA PHYSICA POLONICA A 116(5), 959 (2009).
[16] A.J. Rosenberg, R. Grierson, J.C. Woolley, P.M. Nikolic, Trans. Metall. Soc. A.I.M.E. 230, 342 (1964).
[17] P.M. Nikolic, Brit. J. Appl. Phys. 17, 341 (1966).
[18] V. Leute, R. Schmidt, Z. Phys. Chem. 172, 81 (1991).
[19] T. Schmidt, E.G. Rower, H.M. von Bergmann, E. Saucedo, E. Dieguez, L. Fornaro, H. Stafast, J. Appl. Phys. 97, 103104 (2005).
[20] A. Szczerbakow, K. Durose, Prog. Cryst. Growth Charact. Mater. 51, 81 (2005).
[21] E.I. Rogacheva, N.K. Zhigareva, A.B. Ivanova, Tverdye rastvory na osnove PbTe v sisteme PbTe–CdTe, Neorganicheskie materialy, 24(10), (1988).
[22] S. S. Lisnjak, Neorganicheskie materialy, 32(2), 1913 (1992).
[23] V.M. Boichuk, O.V. Tkachyk, L.V. Turovska, N.I. Dykun, Krystalokvazikhimichni formuly nestekhiometrychnoho pliumbum telurydu iz skladnym spektrom tochkovykh defektiv i protsesy samolehuvannia, Fizyka i khimiia tverdoho tila, 8(2), 366 (2007).
[24] H.Ya. Hurhula, T.P. Vintoniak, N.D. Freik, Fizyka i khimiia tverdoho tila 15(2), 763 (2014).
Published
2016-09-15
How to Cite
TsymbalyukT. (2016). Engineering of Point Defects and Formation Mechanisms of PbTe–CdTe Solid Solutions. Physics and Chemistry of Solid State, 17(3), 375-380. https://doi.org/10.15330/pcss.17.3.375-380
Section
Scientific articles