Інформація для авторів

«Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис Галичина»

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. журнал входить до переліку наукових фахових видань України (історичні спеціальності – 032). Журналу присвоєно категорію «Б».

 

Адреса редакційної колегії: 76000, Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка 57, e-mail контактної особи: ludyna@ukr net

Засновник часопису – доктор історичних наук, професор Микола Кугутяк

Головний редактор – доктор історичних наук, професор Мирослав Волощук

Відповідальний редактор – кандидат історичних наук, доцент Олег Єгрешій

 

 Сайт видання в інтернет-мережі: http://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/istgal

 

 

Журнал індексується: Наукометричною системою Index Copernicus (Республіка Польща) – ICV 2017 = 45.28, ICV 2018 = 58.94. Статті і анотації присутні у міжнародній бібліотечній базі Google Scholar.

 1. Загальні редакційні вимоги

 Тематика журналу охоплює питання історії України, всесвітньої історії, зокрема політичної історії, археології, етнології, спеціальних історичних дисциплін, краєзнавства та ін.

Статті друкуються українською, польською, та англійською мовами.

До друку приймаються раніше не опубліковані наукові статті, публікації документи і пам’ятки, бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події.

Редакційна колегія дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати матеріали за умови обов’язкового покликання на автора та на джерело. При передруці матеріалів посилання на дане видання обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, імен та інших даних несуть автори публікацій.

Усі статті, які надійшли до редакції, проходять процедуру незалежного таємного рецензування (якість дослідження, оригінальність, новизна, структура статті). Лише у разі отримання позитивної рецензії, стаття друкується у часописі. Статті рецензуються досвідченими вченими, спеціалістами з проблеми дослідження. Упродовж двох тижнів із моменту подання тексту автор повідомляється про те, що він допущений до процесу рецензування або не допущений у зв’язку із недотриманням вимог до оформлення статті. Кожна робота (після її анонімізації) оцінюється одним із редакторів збірника. Після отримання позитивного відгуку текст передається двом незалежним рецензентам, які не є членами редколегії. У випадку негативної рецензії, цю інформацію повідомляють авторові, а процес публікації завершується з негативним результатом. У випадку негативної рецензії автор отримує рецензію на надісланий текст (після видалення ім’я рецензента) та інформацію про те, що процес публікації завершено з негативним для нього результатом.

Рукописи, повернені авторам на доопрацювання, належить в доопрацьованому вигляді повернути редколегії у визначений термін.

У випадку недотримання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Редколегія зберігає за собою право технічно скорочувати і редагувати рукописи.

Матеріали потрібно надсилати на електронну адресу редакції: ludyna@ukr.net (назва файлу – прізвище автора латинськими літерами, наприклад, vasylenko.doc).

Обсяг – до 20–50 тис. знаків (із пробілами).

Матеріали надсилати у форматі Word (doc, .rtf), шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Якщо використано інші шрифти, то їх обов’язково необхідно додати.

Параметри сторінки: формат А4, усі поля – по 2 см, абзац – виставити в меню «Основне > абзац > спеціальний відступ» – 1,0 см.

Основний текст формувати по ширині та без переносів слів.

Кожну абревіатуру (або скорочення) треба вводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення і лише потім нею можна послуговуватися.

Імена дослідників перший раз подавати повністю українською мовою, в дужках вказати мовою оригіналу. Наприклад: Павло-Роберт Маґочій (Paul Robert Magosci), Андреас Каппелер (Andreas Kappeler), Алєксєй Міллєр (Алексей Миллер), Ришард Томчик (Ryszard Tomczyk) та ін.

Розрізняти тире (середнє) (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів. Під час друку має позначення маленької горизонтальної рисочки 

(-) та не відокремлюється пробілами від слів. Тире – це розділовий знак, що використовується для позначення прямої мови, пауз. Тире в тексті обов’язково з обох боків відділяти пробілами.

Апостроф має виглядати так – ’ .

Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (1994/1995 н. р.; 2008/2009 бюджетний рік).

Цитати подавати тільки в таких лапках – « ». Якщо є цитата в цитаті, то використовувати подвійне накреслення лапок «“…”».

Відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів, сторінок, відсотків, градусів тощо від наступної цифри (§ 1; Т. 1; С. 5–6; 14 %; № 4); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (16 км; 15 грн; 6 тис.); ініціали та прізвище (В. Антонович); скорочення після переліків (і т. п., і т. д.); перед географічними назвами (с. Крилос, м. Івано-Франківськ, р. Прут).

Використовувати скорочення: р., рр., ст. (перед скороченням – нерозривний пробіл). Скорочення на зразок 60-ті, 3-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс). Часові та числові інтервали оформляти через середнє тире без пробілів (травень–червень; 1870–1910, 7–8).

Авторський коментар подавати у круглих дужках (прямим шрифтом), після середнього тире – ініціали автора (курсивом), наприклад: (Першої світової війни – О. Є.)

Виноски (пояснення, коментарі, уточнення, «ліричні відступи») оформляти за допомогою посилань автоматично внизу відповідної сторінки (діалогове вікно

«Виноски/Посилання» з параметрами: виноски – внизу сторінки; формат – інший – символ зірочка *). Кегль – 12.

Ілюстрації (світлини, рисунки) подавати в окремому файлі. Ілюстрації повинні бути пронумеровані за порядком їхнього розташування в тексті, наприклад 01.tif, 02.jpg. В електронному вигляді ілюстрації повинні бути виконані високоякісно (збережені у форматах *.tif, *.eps або *.jpg). На кожну ілюстрацію у тексті обов’язково повинно бути покликання (див. рис. 2). Підписи подавати безпосередньо під ілюстрацією.

Таблиці подавати в тексті (кегль – 10–12, міжрядковий інтервал – 1). Вони повинні бути пронумеровані за порядком їхнього розташування в тексті. На кожну таблицю у тексті обов’язково повинно бути покликання (див. табл. 3). Набирати таблиці необхідно у програмі Word.

 

 

 1. Структура статті
 • УДК – в окремому рядку, ліворуч перед іменем автора (авторів);
 • ім’я автора (авторів) – у наступному рядку після УДК, по центру, жирним накресленням;

 –місце і адрес роботи (без cкорочень);

– e-mail;

 – індекс DOI (присвоюється редакцією)

 • код ORCID (orcid.org);
 • назва публікації – через рядок – по центру, жирним накресленням;
 • анотацію українською мовою (кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0), яку подавати через рядок після назви статті (1–1,5 тис. знаків із пробілами), має містити інформацію про оригінальність дослідження, мету, завдання дослідження; методологію (методи, наукові підходи); основні результати дослідження; перспективи подальших студій; практичне значення досягнутих результатів, вплив на суспільство, політику;
 • ключові слова (6–8 слів) – окремим рядком після анотації («Ключові слова» виділити курсивом);
 • основний текст статті має містити:
  • постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення проблеми і на які опирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
  • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.
 • References – після основного тексту (назву рубрики REFERENCES подати великими літерами жирним накресленням) – список використаної літератури й опублікованих джерел ЗА АБЕТКОЮ латинським шрифтом (назви видань, писаних кирилицею, транслітерувати, латинкою – продублювати; покликань та архівних джерел – не подавати). Джерела подавати у переліку References тільки раз незалежно від кількості покликань у статті (детально див. Зразки оформлення джерел і літератури та References). Нумерація позицій у References відсутня, усі позиції подають в алфавітному порядку. Якщо позиція займає більше, ніж один рядок, кожний наступний рядок повинен мати відступ одного знака табуляції. Онлайн транслітерація з української на англійську згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (чинна). (http://ukrlit.org/transliteratsiia). Після транслітерованого тексту у квадратних дужках умістити аналогічний текст, перекладений на англійську мову.

 

Після References (через рядок) подати анотацію англійською мовою (SUMMARY) – 1,8–2 тис. знаків із пробілами (кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0): ім’я, прізвище, назва публікації, місце і адрес роботи, анотація та ключові слова.

Наприкінці статті слід надіслати довідку про автора.

 

 

 1. Вимоги до оформлення бібліографічних покликань

 

Бібліографічні покликання розмістити посторінково автоматично (виноски – внизу сторінки; формат номерів «1, 2, 3,…»; нумеровані списки – продовжити). Знак виноски ставити перед розділовим знаком (двокрапкою, крапкою з комою, комою, крапкою), а не після нього.

Бібліографічні покликання подавати мовою оригіналу в такій послідовності:

 • прізвище й ініціали автора (авторів) – прямим шрифтом, між ініціалами, а також між ініціалами і прізвищем – нерозривний пробіл;
 • назва праці;
 • відомості про відповідальних осіб (укладач, упорядник, відповідальний редактор тощо), після скісної риски; якщо таких осіб кілька, перед прізвищами поставити двокрапку:
 • відомості про видання (наприклад: 11-те вид., допов. і переробл.);
 • вихідні дані (місто (повністю!), видавництво, рік видання);
 • відомості про серію (номер журналу, випуску, тому);
 • сторінки, на які зроблено покликання або загальна кількість сторінок (якщо покликання на весь документ).

Блоки бібліографічних покликань розділити крапкою.

 У разі повторного покликання:

– якщо повторне покликання подане відразу за первинним, то його текст замінити скороченням: кириличні – Там само, латинські – Ibid. Якщо покликання на іншу сторінку – додати її номер.

 

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ і ЛІТЕРАТУРИ та REFERENCES

 

 

Приклади бібліографічного оформлення відповідно до ДСТУ 8302:2015

REFERENCES

Відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA (American Psychological

Association (APA) Style)

 

 

 

КНИГИ

 

 

 

Приклади

Однотомні видання

 

 

 

 

 

 

 

Автор, (Рік публікації). Назва книги транслітерована [Назва книги перекладена англійською]. Місто (повністю): Видавництво (англійською мовою), сторінки [in Ukrainian, in English, in Russian тощо)].

 

Один автор

Куций І. Українська науково-історична думка Галичини (1830–1894 рр.): рецепція національної історії. Тернопіль : Джура, 2006. 220 с.

Kutsyi, I. (2006). Ukrainska naukovo-istorychna dumka Halychyny (1830–1894 rr.): retseptsiia natsionalnoi istorii. [Ukrainian Scientific and Historical Thought of Galicia (1830-1894): Reception of National History]. Ternopil : Dzhura, 220 p. [in Ukrainian].

 

 

Два автори

Реєнт О., Сердюк О. Перша світова війна і Україна. Київ : Генеза, 2004. 480 с.

 

 

Reient, O., & Serdiuk, O. (2004). Persha svitova viina i Ukraina. [World War I and Ukraine]. Kyiv : Heneza, 480 p. [in Ukrainian].

 

Три-чотири

автори

Комаров В. В., Світлична Г. О., Удальцова І. В. Окреме провадження: монографія / за ред. В. В. Комарова. Харків : Право, 2011. 312 с.

 

 

 

Komarov, V. V., Svitlychna, H. O., & Udal’tsova, I. V. (2011). Okreme provadzhennia: monohrafiia (V. V. Komarov Ed.). [Separate proceedings: monograph. (V.  Komarov Ed.)]. Kharkiv : Pravo, 312 p. [in Ukrainian].

 

П’ять і більше авторів

Історія України в особах: ХІХ століття / В. С. Шандра та ін. Київ : Україна, 2015. 367 с.

 

 

Shandra, V. S., Anan’ieva, T. B., Bilen’kyj, S. H., Hlyz’, I. I., Donik, O. M. (2015). Istoriia Ukrainy v osobakh XIX stolittia. [History of Ukraine in Persons: Nineteenth Century]. Kyiv : Ukraina, 367 p. [in Ukrainian].

 

ВАЖЛИВО: Якщо більше шести авторів, сьомого і наступних авторів позначають et al.

 

Автор(и) та редактор(и) упорядник(и)

Грошевий Ю. М. Вибрані праці / упоряд.: О. В. Капліна, В. І. Маринів. Харків : Право, 2011. 656 с.

 

 

Hroshevyj, Yu. M. (2011). Vybrani pratsi. (O. V. Kaplina, V. I. Maryniv Comps.). [Selected works, compiler O.  Kaplina, V. Maryniv]. Kharkiv : Pravo. 656 p. [in Ukrainian].

 

Автор(и) та

перекладач(і)

Зубрицький Д. Хроніка Ставропігійського братства / пер. І. Сварника., комент. В. Александровича, В. Кметя. Львів, 2011. 389 с.

 

Zubryts’kyj, D. (2011). Khronika Stavropihijs'koho bratstva. (I. Svarynk, Trans.).  [Chronicle of the Stavropigian Brotherhood (translated by I. Swarnik)].

L’viv, 389  p.  [in Ukrainian].

 

 

Без автора

Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ : Генеза, 2004. 736 с.

Horbatenko, V. P. (Comp.). (2004). Politolohichnyj slovnyk (2nd rev. ed.). [Political Science Encyclopedic Dictionary]. Kyiv : Heneza. 736 p.

 

ІНШІ ВИДАННЯ

 

Автореферати дисертацій,

дисертації

Павлів Ю. Депортації українців з польсько-українського прикордоння 1944–1951 рр. у регіональній пам’яті: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства. Львів, 2018. 20 с.

 

 

 

Pavliv, Yu. Z. (2018) Deportatsii ukraintsiv z pol’s’ko-ukrains’koho prykordonnia 1944–1951 rr. u rehionalnij pamiati. [Deportations of the Ukrainians from the Polish-Ukrainian borderland of 1944–1951 in the regional memory of Ukraine]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). L’viv. [in Ukrainian].

 

Дисертації

Сокуренко В. В. Публічне адміністрування сферою оборони в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2016. 573 с.

 

Sokurenko, V. V. (2016). Publichne administruvannia sferoiu oborony v Ukraini [Public Administration of the Defense Sphere in Ukraine] (Doctors thesis). Kyiv. [in Ukrainian].

 

Архівні документи

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 3982 Державний секретаріат внутрішніх справ ЗУНР. Оп. 1. Спр. 1 Витяги з «Вістника державних законів» та розпорядження санітарного відділу Секретаріата внутрішніх справ про боротьбу з заразними захворюваннями. 1919 р. 21 арк.

Central State Archives of Higher Authorities and Administration of Ukraine. F. 3982 ZUNR State Secretariat of the Interior. Descr. 1. Case. 1 (Excerpts from the Bulletin of State Laws and the Order of the Sanitary Department of the Secretariat of the Interior on the Control of Infectious Diseases). 1919 21 s.

 

ЧАСТИНА ВИДАННЯ

 

Стаття з довідкового видання

Ріяка В. О. Декларація митна. Юридична енциклопедія. Київ : Укр. енцикл., 1998. Т. 2. С. 29.

 

 

Riiaka, V. O. (1998). Deklaratsiia mytna In Yurydychna entsyklopediia [Customs declaration. Legal Encyclopedia. Kiev : Ukrainian Encyclopedia]. (Vol. 2, p. 29).

[in Ukrainian].

 

Стаття в науковому збірнику, журналі

Капраль M. Українська громада на вулиці Руській Львова в 1550–1585 роках. Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2002. Вип. 37, ч. 1. C. 148–149. DOI: http://dx.doi.org/10.21564/2414-990x.135.83852.

 

 

 

 

 

 

Kapral’, M. (2000). Ukrains’ka hromada na vulytsi Rus’kij L’vova v 1550–1585 rokakh [The Ukrainian community on Rus’ka street in Lviv, 1550–1585]. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia istorychna – Visnyk of the Lviv University. Series History, 37 (1), 148–149. [in Ukrainian].

doi: http://dx.doi.org/10.21564/2414-990x.135.83852. [in Ukrainian].

У науковій статті, якщо зазначено індекс DOI, його потрібно вказати перед зазначенням [in Ukrainian] тощо.

 

Стаття з періодичного видання (журнал, газета)

Готовсь. Українське слово. 1938. № 3. 15 вересня. С. 4

 

 

Королько А. Корифей української класичної музики Микола Лисенко перебував у Заболотові. Голос Покуття. 2013. 12 липня. С. 9

Hotovs’. Ukrainske Slovo (1938). (15 veresnya). [Get ready. Ukrainian Word]. [in Ukrainian]

 

Korolko, A. (2013, Lypen 12). Koryfei ukrainskoi klasychnoi muzyky Mykola Lysenko perebuvav u Zabolotovi. [The luminary of Ukrainian classical music Mykola Lysenko was in Zabolotov] Holos Pokuttia, s. 9. [in Ukrainian].

 

    Рецензії

Биков О. Нагальність оптимального міжнародно-правового врегулювання глобальних біоетичних проблем сучасності. Віче. 2016. № 1/2. С. 20–21. Рец. на кн.: Третьякова В. Г. Міжнародно-правове регулювання глобальних біоетичних проблем: монографія. Київ: Кондор, 2013. 407 с.

Bykov, O. (2016). Nahal’nist’ optymal’noho mizhnarodno-pravovoho vrehuliuvannia hlobal’nykh bioetychnykh problem suchasnosti [Review of the book: Mizhnarodno-pravove rehuliuvannia hlobal’nykh bioetychnykh problem: monohrafiia by V. H. Tretiakov]. Viche, (1/2), 20–21. [in Ukrainian].

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

 

 

 

У науковій статті, якщо зазначено індекс DOI, його потрібно вказати

 

 

Карнаух Б. П. Тлумачення договору: короткий нарис із наднаціональної і транснаціональної точок зору. Проблеми законності. 2016. Вип. 135. С. 39–51. DOI:

http://dx.doi.org/10.21564/2414-990x.135.83852.

Karnaukh, B. P. (2016). Tlumachennia dohovoru: korotkyj narys iz nadnatsional'noi i transnatsional'noi tochok zoru. Problemy zakonnosti, 135, 39–51. doi: http://dx.doi.org/10.21564/2414-990x.135.83852. [in Ukrainian].

 

 

 

 

 
       

 

 

Написання обов’язкових елементів оформлення списку літератури англійською мовою:

 

Редактор / редактори: Ed. / Eds. (від Editor / Editors)

Упорядник / упорядники (укладач / укладачі): Comp. / Comps. (від Compiler / Compilers)

Перекладач: Trans.

Тези доповідей: Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції: Proceedings of the Conference

Матеріали II Всеукраїнської конференції: Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції: Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference; Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific-Practical Conference

Матеріали III Міжнародної конференції: Proceedings of the 3rd International Conference

Дис. ... канд. наук: Candidate’s thesis , PhD thesis

Дис. ... д-ра наук: Doctor’s thesis, Doctoral dissertation

Автореф. дис. ... канд. наук: Extended abstract of Candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук: Extended abstract of Doctor’s thesis

 

Якщо є вказівка на видання, том, номер видання, укладача, редактора, коректора, перекладача, ілюстратора тощо – ці дані подаються в перекладі англійською мовою скорочено:

видання – ed. (від edition);

перероблене видання – rev. ed. (від revised edition);

друге видання – 2nd ed. (від second edition);

том – vol. (від volume);

томи – vols. (від volumes);

номер – no. (від number);

номери – nos. (від numbers);

частина – pt. (від part);

параграф – para. (від paragraph);

додаток – suppl. (від supplement);

переклад – trans. (від translation);

ілюстрація – ill. (від illustration);

креслення – des. (від design);

мапа – map;

коректор – Rev. (від Reviser);

коректори – Revs. (від Revisers);

перекладач(і) – Trans. (від Translator(s);

ілюстратор(и) – Illus. (від Illustrator(s);

стаття закону – art.

Довідка про автора

 

Відомості про автора:

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (установа, підрозділ)

Українською

мовою

 

Англійською

мовою

 

Контактні телефони автора

 

E-mail

 

Назва статті (оригінальна)

 

Назва статті (англійською)

 

ORCID автора

 

 

 

ОПЛАТА

Автори статей сплачують редакційний внесок, який складає 40 грн. за одну сторінку (з врахуванням анотацій та References).

УВАГА! Оплата тільки після затвердження статті редакцією.

Кожен з авторів отримує поштою один екземпляр видання. У випадку, якщо потрібна більша кількість екземплярів, необхідно заздалегідь попередити редакцію та сплатити вартість додаткових екземплярів.

Автори статей, на підтвердження сплати редакційного внеску, повинні повідомити дані про сплату (сума, час, дата, відправник) на адресу електронної пошти ludyna@ukr.net, або відправити відскановану чи сфотографовану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.