Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • ВИМОГИ
  до подання статей у Віснику Прикарпатського університету.
  Серія: Фізична культура.

  1. Обсяг оригінальної статті – 6 і більше сторінок, коротких повідомлень – до 3 сторінок.
  2. Статті подаються у форматі Microsoft Word. Назва файлу латинськими буквами повинна відповідати прізвищу першого автора. Матеріал статті повинен міститися в одному файлі.
  3. Текст статті має бути набраним через 1,5 інтервалу, шрифт “Times New Roman”, кегль 14, поля – 20 мм.
  4. Таблиці мають бути побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Microsoft Word. Діаграми, рисунки, формули, схеми потрібно подавати з можливістю редагування у форматі Microsoft Word або у вигляді окремих файлів у форматі jpg.
  5. Текст статті має бути оформлений відповідно до Держстандарту й вимог МОН України.

  Статті пишуться за схемою:
  o УДК (у лівому верхньому куті аркуша).
  o Автор(и) (ім’я, прізвище, жирним шрифтом, курсивом у правому куті).
  o Назва статті (заголовними буквами, жирним шрифтом).
  o Резюме й ключові слова 2-ма мовами (укр., англ.). Об’єм резюме англійською мовою не менш 1800 символів, українською – 800 символів, структура – мета, матеріал і методи дослідження, отримані результати та висновки.
  o Постановка проблеми й аналіз результатів останніх досліджень, зв’язок проблеми з важливими науковими чи практичними завданнями, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які опирається автор, виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
  o Мета дослідження.
  o Методи й організація дослідження.
  o Результати і дискусія.
  o Висновок(ки) з новим обґрунтуванням подальшого пошуку в цьому напрямі.
  o Список використаних джерел (стилем Vancouver та оформлення пристатейної бібліографії латиницею (References)).

  1. Стаття приймаються на українській, англійській та польській мовах.
  2. У кінці статті навести: прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), науковий ступінь, звання, посаду, номер ORCID; назву статті англ. мовою; контактний e-mail та телефон; повну назву й поштову адресу закладу вищої освіти.
  3. У журналі друкуються статті, зміст яких відповідає напрямам дослідження, передбачених паспортами спеціальностей: 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт; 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; 24.00.03 – Фізична реабілітація; 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура й основи здоров’я).
  4. Статті надсилати на e-mail: journal.pu.fc@gmail.com та за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кафедра теорії та методики фізичної культури

Керівництво для авторів

Редакція журналу приймає до друку наукові статті, зміст яких відповідає напрямам дослідження, передбачених паспортами спеціальностей: 24.00.01 – Олімпійський і професіональний спорт; 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; 24.00.03 – Фізична реабілітація; 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура й основи здоров’я), що раніше не публікувалися.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам