ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

  • О. Гладощук Дніпровский державний технічний університет
Ключові слова: здоров’я, фізичне виховання, студентська молодь, супровід, фізичні можливості

Анотація

Мета: теоретично розробити і експериментально обґрунтувати організаційно-методичні умови
підвищення ефективності оздоровчої роботи з студентами спеціальних медичних груп за допомогою
оздоровчих засобів фізичної культури. Методи: аналіз наукової та методичної літератури; психолого-
педагогічне спостереження; анкетування; методи психологічної діагностики, антропометричні виміри;
медико-педагогічне спостереження; методи рухових тестів. Отримані результати: Розроблено та
обґрунтовано комплекс організаційно-методичних умов, основу яких складає індивідуально-диференційо-
ваний підхід до фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи до певного виду фізичної ак-
тивності, при системному застосуванні режиму чотириразових занять на тиждень. Висновки: доведено,
що заняття з фізичного виховання в спеціальних медичних групах - це цілісна організаційно-методична
форма фізичної підготовки, засобами якої є строго регламентовані оздоровчі вправи вибіркового впливу на
організм людини. Обґрунтовано, що досягнення позитивного результату з формування ціннісного став-
лення до власного здоров’я та удосконалення культури зміцнення фізичного та психічного здоров’я
студентської молоді відбувається за реалізації організаційно-методичних умов, що у ВНЗ працює
збудована схема орієнтування студента на досягнення певного рівня фізкультурно-оздоровчої компе-
тентності.
Ключові слова: здоров’я, фізичне виховання, студентська молодь, супровід, фізичні можливості.

Посилання

1. Бисмак Е, Пешкова О. Анализ нозологий у студентов специальной медицинской группы в связи с
применением современных средств лечебной физической культуры. Слобожанський науково-спор-
тивний вісник. 2012; 3: 89-94.
2. Боднар ІР. Теорія, методика та організація фізичного виховання у спеціальній медичній групі. Львів:
2013. 187 с. http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3751.
3. Дубогай О, Євтушок М. Роль пізнавальної діяльності в системі занять фізичного виховання студентів
спеціальних медичних груп у процесі соціалізації їх особистості. Науковий часопис НПУ імені М. П. Дра-
гоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2015;
3(1): 135-138. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015.
4. Едешко Е, Садовская Т. Комплексная система в физическом воспитании студентов специальных меди-
цинских групп по нозологическим типам заболеваний. Гродно: ГрГУ; 2002. 62 с. ISBN 985-417-366-6.
5. Кашуба В, Футорный С, Андреева Е. Современные подходы к здоровьесбережению студентов в процессе
физического воспитания. Физ. воспитание студентов. Харьков: 2012; 5: 50-58.
6. Клапчук ВВ. Волевое управление дыханием в клинике и спорте. [Текст]. Днепропетровск: Б.и., 2017:
53-58. ISBN 978-966-6630-73-5.
7. Романчук А, Клапчук В. Проблемы оздоровительной физической культуры и физической реабили-
тации [монографія]. Одесса: издатель Букаев В.; 2015: 252. ISBN 978-617-7215-18-8.
8. Рыбачук НА. Формирование способности студентов к сохранению собственного здоров’я. Тамбов:
Изд-во Юком; Наука и современность; 2016; 3(9): 121-125.
9. Сущенко Л, Кравченко С. Про фізичне виховання як педагогічний процес цілеспрямованого формування
рухових умінь і навичок та розвитку фізичних якостей. Фізичне виховання у вищій школі та його роль у
підготовці спеціалістів. Запоріжжя: ЗНТУ; 2003. 67-69.
10. Футорный СМ. Современные аспекты разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий в
процессе физического воспитания студенческой молодежи. Фізична культура, спорт та здоров’я нації.
Вінниця; 2014. 3 (56): 312-319.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles