ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕАЛІЯХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ключові слова: постіндустріального суспільства, підприємницька діяльність, фізична культура і спорт

Анотація

Особливою рисою постіндустріального суспільства є важливість інформації для економічного і соціального прогресу. Саме це дозволяє говорити про інтелектуалізацію економіки, про економіку, що базується на знаннях. У зв’язку з цим уряди, підприємці, громадськість більшості країн світу все більше усвідомлюють, як важливо мати якісну інформацію з широкого кола питань. Це дозволяє забезпечити раціональне прогнозування та керування економічними і соціальними процесами для прийняття науково обґрунтованих рішень з різноманітних і складних проблем суспільного розвитку.

У статті розглянуто теоретичні основи підприємництва, тенденції та проблеми розвитку фізичної культури та спорту, передумови розвитку підприємницької діяльності у сфері фізичної культури та спорту. Проаналізовано функції підприємництва у галузі фізичної культури і спорту. Охарактеризовано відмінні риси різних організаційно-правових форм спортивних комерційних організацій. На цій основі обґрунтовано значення сфери фізичної культури і спорту як соціальної системи, розкрито організаційну структуру управління вітчизняним фізкультурно-спортивним рухом, охарактеризовано особливості функціонування цієї системи на сучасному етапі.

Професійна підготовка майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту до підприємницької діяльності була зумовлена швидкими змінами в соціально-економічному, політичному житті країни, викликами глобалізації, об’єктивними потребами підвищення якості зростанням рівня вимог до навчально-методичного, науково-методичного та інформаційного забезпечення професійної компетентності цих фахівців з урахуванням їхніх особистісно-професійних запитів і потреб, професійного досвіду. Тому все актуальнішими стають проблеми підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у сфері фізичної культури до підприємницької діяльності в реаліях сьогоднішнього постіндустріального суспільства

Посилання

1. Гадайчук ДЛ. Результати досліджень з питань використання фінансових ресурсів організаційноуправлінськими структурами у спорті вищих досягнень. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004;13:29-39.
2. Галкин ВВ. Економика спорта и спортивний бизнесс. Москва: Кнорус; 2006. 291 с.
3. Галкин ВВ. Економика спорта и спортивний бизнесс. Москва: КНОРУС, 2009. 320 с.
4. Друкер П. Еффективное управление. Москва: АСТ “Астрель”; 2004. 284 с.
5. Куделко ВЄ. Організація і технологія управління фізичною культурою і спортом в системі районного територіально-адміністративного утворення [автореферат]. Харків: ХДАФК; 2005. 22 с.
6. Кузьменко ОО. Реалізація державної програми у сфері фізичної культури і спорту. Науковий вісник молодих вчених. 2010; 1(1): 225-229.
7. Мічуда ЮП. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку: закономірності функціонування та розвитку. Київ: Олімпійська л-ра, 2007. 215 с.
8. Мічуда ЮП. Професійний спорт як різновидність підприємницької діяльності. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2005; 1: 30-35.
9. Мічуда Ю. Проблеми розвитку підприємництва у сфері спорту для всіх. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2007; 1: 82-86.
10. Павелко А. Спорт як специфічний об’єкт державної політики (на прикладі футболу). Актуальні проблеми державного управління. 2007; 1(27): 76-82.
11. Площинська А. Розвиток державної політики в галузі фізичної культури та спорту в сучасній Україні. Молода спортивна наука України. 2008; 12(2): 158-162.
12. Сериков ГН, Сериков СГ. Управление физкультурно-спортивной деятельностью. Челябинск : УралГУФК; 2011. 151 с.
Опубліковано
2020-01-03
Номер
Розділ
Articles