ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

  • Р. Римик ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Л. Маланюк ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • A. Синиця ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • В. Ступніцький ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка, професійно-важливі якості, фізична підготовленість, учні професійних училищ

Анотація

Мета. Розробити зміст професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців, діяльність яких здійснюється в статичному режимі (оператори комп’ютерного набору, фахівці з сервісного
обслуговування техніки, банківські контролери, офісні службовці), форми, методи й педагогічні умови його реалізації та визначити їх вплив на розвиток професійно- прикладних фізичних якостей. Методи. З метою реалізації мети дослідження використовували теоретичний аналіз і узагальнення науковометодичної літератури, фізіометричні дослідження, педагогічне тестування, методи математичної статистики. До педагогічного експерименту були залучені 45 учні перших курсів Вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки та Вищого професійно училища № 13 міста Івано-Франківська. В експериментальну програму фізичного виховання були включені фізичні вправи загального впливу, фізичні вправи спрямовані на спеціально-професійну фізичну підготовку, фізичні вправи, що сприяють розвитку психофізіологічних властивосте організму та фізичні вправи, що сприяють профілактиці професійних захворювань та нейтралізації впливу шкідливих чинників відповідного виробництва. Результати. За час педагогічного експерименту статистично достовірно поліпшився рівень фізичного здоров’я на 61,4%. При цьому кількість учнів, які мали низький та нижчий за середній рівні фізичного здоров’я, зменшиласяна 32,1%. Водночас на 35,5% збільшилася кількість учнів із середнім та вищим за середній рівнями
фізичного здоров’я. Відбулися позитивні зміни в стані фізичної підготовленості учнів. Так, по завершенню педагогічного експерименту не виявилось учнів із низьким рівнем фізичної підготовленості (до початку експерименту таких учнів було 11,5%). На 46,9% зменшилася кількість учнів з нижчим за середній рівнем фізичної підготовленості та на 2,9% – із середнім рівнем. Водночас зросла кількість учнів із вищим за середній рівнем фізичної підготовленості на 25,3%, а 24,9% учнів виявили високий рівень фізичної підготовленості. Відбулися вірогідні зміни професійно-значимих фізичних (статичної витривалості головних груп м’язів,координаційних здібностей) і психофізіологічних якостей (концентрації уваги, рухливості нервових процесів, оперативної та довільної пам’яті). Висновок. Отже реалізація авторської програми професійно-прикладної фізичної підготовки учнів професійно-технічних закладів освіти, які готують операторів комп’ютерного набору, фахівців з сервісного обслуговування техніки, банківських контролерів, офісних службовців забезпечила вірогідне покращення соматичного здоров’я, збільшення кількості учнів з вищим за середнім рівнем фізичної підготовленості та покращення психофізіологічних властивостей організму.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка, професійно-важливі якості, фізична
підготовленість,учні професійних училищ.

Посилання

1. Апанасенко ГЛ. Индивидуальное здоровье, как предмет исследования. Валеология. 1997; 4: 44-46.
2. Кабачков ВА. Основы физического воспитания с профессиональной направленностью в учебных
заведениях профтехобразования. [автореферат]. Москва: Всерос. науч.-иссл. инст. физ. культуры и
спорта. 1996. 63 с.
3. Круцевич ТЮ, редактор. Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. ВНЗ фіз.
виховання і спорту. Київ: Олімпійська література; 2003. Том 2. 392 с.
4. Пилипей ЛП. Психолого-педагогические проблемы профессионально-прикладной физической подготовки специалистов, работающих в системе “человек-компьютер”. Олімпійський спорт і спорт для
всіх: Матеріали XIV Міжнародного наукового конгресу 5–8.10.2010. Київ: НУФВСУ, 2010. С. 490.
5. Раевский РТ. Проблема физической подготовлености современного человека и пути ее решения на
пороге ХХI века. Физическая культура, спорт, туризм – в новых условиях развития стран СНГ: Междунар. науч. конгр. Минск, 1999. ІІ. С. 20-24.
6. Римик РВ, МаланюкЛБ. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів медичних коледжів.
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.
Фізичне виховання і спорт. 2017; 27: 65-71.
7. Римик РВ, Маланюк ЛБ. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів коледжу ресторанного
сервісу і туризму. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім.
Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. 2017; 28: 52-57.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles