СТАН ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ 10-ти РОКІВ ЯК КРИТЕРІЙ ГОТОВНОСТІ ДО ЗАНЯТЬ АКТИВНИМ ТУРИЗМОМ

  • І. Ткачівська ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” https://orcid.org/0000-0002-8995-2483
  • І. Іванишин ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Г. Презлята ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” https://orcid.org/0000-0001-9981-8205
  • Д. Дмитришин Івано-Франківський національний медичний університет
Ключові слова: фізична підготовленість, активний туризм, школярі 10-ти років

Анотація

Мета – визначити стан фізичної підготовленості школярів 10-ти років як критерій їх готовності до занять активним туризмом. Матеріал і методи дослідження: теоретичний рівень (контентаналіз науково-методичної літератури, отриманих результатів, компаративний аналіз, узагальнення); емпіричний рівень (педагогічне тестування фізичної підготовленості, педагогічний експеримент); методи математичної статистики. У дослідженні взяло участь 52 школярі віком десять років. Результати і висновок. Отримані результати та висновки. Проведене дослідження виявило, що найкраще в 10-річних школярів закладів загальної середньої освіти сформовані такі якості як динамічна сила різних груп м’язів та динамічна рівновага, загальна витривалість, а також відчуття простору. Однак, низка якостей таких як статична сила м’язів рук і ніг, статична рівновага і загальна координованість рухів у дітей молодшого шкільного віку знаходяться на низькому і нижчому за середній рівнях. Отримані результати свідчать про недостатню фізичну підготовленість дітей до здійснення туристичної діяльності та вказують на необхідність оптимізації спеціально організованої рухової активності

Посилання

1. Аксьонова СЮ, Варбан МЮ, Васильєв ОА та ін. Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2015 року). К.; 2016. 200 с.
2. Гриньова ТІ, Мулик КВ. Визначення рівня фізичного здоров’я дітей 10–13 років, що займаються туризмом за авторською програмою “Туристське багатоборство”. Слобожанський науковоспортивний вісник : [нак.-теорет. журн.]. 2014; 1 (39): 22-27.
3. Довгань АІ. Проблеми та перспективи розвитку туризму та краєзнавчої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. Туризм і краєзнавство: зб. наук. пр.: Дод. до гуманіт. вісн. ДВНЗ “ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. ПереяславХмельницький: ФОП Лукашевич О.М.; 2014: 35.
4. Дутчак МВ. Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обґрунтування і практичне застосування. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2015; 2: 44-52.
5. Кашуба ВО, Гончарова НМ, Бутенко ГО. Ефективність використання засобів оздоровчого туризму як основи рекреаційно-оздоровчої технології у фізичному вихованні молодших школярів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2016; 2: 19-25.
6. Комар ОА. Проблеми готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з молодшими школярами. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи; УДПУ ім. Павла Тичини. 2015; 1: 31-36.
7. Коцур НІ. Туризм як один із засобів підвищення функціональних резервів організму школярів. Туризм і краєзнавство: зб. наук. пр.: Дод. до гуманіт. вісн. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М.; 2014: 385-391.
8. Національна доктрина розвитку освіти. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (Дата звернення: 26.11.2018).
9. Пангелова Н, Рубан В. Фактори, які впливають на організацію фізичного виховання молодших школярів у міській та сільській місцевості. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016; 1: 211-214.
10. Руденко ВМ. Математична статистика. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури; 2012. 304 с.
11. Сергiєнко ЛП. Тестування рухових здібностей школярів. К.: Олімпійська література; 2001. 440 с.
12. Ткачівська ІМ. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до туристсько-краєзнавчої роботи з учнями [автореферат]. Тернопіль: Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; 2009. 21 с.
13. Тюх ІА. Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання [дисертація]. НУФВСУ. Київ, 2009. 166 с.
14. Фізична культура: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 1-4 класи. Здоров’я та фізична культура. Шкільний світ. 2013; 6: 1-24.
15. Чалій ЛВ. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму [автореферат]. Рівне: Рівненський держ. гуманітарн.ун-т; 2017. 22 с.
Опубліковано
2020-01-03
Номер
Розділ
Articles