СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ У СПОРТИВНОМУ СКЕЛЕЛАЗІННІ

  • Н. Уварова Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
Ключові слова: дослідження, скелелазіння, спортивне скелелазіння, теорія

Анотація

Системна характеристика наукових досліджень у спортивному скелелазінні (огляд статей, тезі,
наукових програм). В даному дослідженні викладена загальна оцінка стану наукових розробок в спортивному скелелазінні, та на основі отриманих результатів вказані найбільш перспективні шляхи наукового пошуку та розвитку в цій галузі. Спортивне скелелазіння відноситься до видів спорту, які упродовж останніх десятиріч значно збільшили свою популярність. Мета дослідження– дати загальну характеристику стану наукових досліджень (статей, тезі, програм, методичних розробок) у сфері спортивного скелелазіння і на базі цього виявити найбільш перспективні шляхи наукового пошуку. Нами використовувався збір якомога більшої кількості літературних джерел по теорії та методиці тренування в спортивному скелелазінні, їх аналіз у відповідності до прийнятої у теорії спорту структурою знань, узагальнення отриманих даних, формулювання висновків. Методи дослідження: аналіз спеціальної науково-методичної літератури, (тез, програм, методичних розробок) в галузі спортивного скелелазіння. Результати дослідження і дискусія. В цій роботі викладен огляд наукових статей, тез, програм, методичних розробок у відповідності до структури знань, яка склалася у вітчизняній спеціальній літературі. Висновки. Підводячи підсумки аналізу статей, тез, програм, методичних рекомендацій слід відзначити, що аналіз літературних джерел дозволяє виділити у якості найбільш розроблених напрямків теорії у спортивному скелелазінні поза тренувальні та поза змагальні фактори, а також фізичну підготовку. Питання технічної, тактичної, психологічної підготовки, періодизації тренувального процесу, віковим особливостям підготовки, контролю та моделювання розроблені у меншій мірі. В останні роки значно розширилося кількість публікацій експериментального характеру, сформованими згідно до вимог до наукових досліджень, що, на наш погляд, являє собою позитивну тенденцію. У зв’язку з відсутністю на Україні комплексних наукових груп, які займаються дослідженнями спортсменів-скелелазів, існує велика різниця між кількістю експериментів та досліджень, які проводяться на Україні та за кордоном. Для підвищення ефективності тренувального та змагального процесу необхідна тісна взаємодія між провідними тренерами збірної команди України, спортсменами та науковцями за сприяння державних спортивних закладів цьому процесу.
Ключові слова: дослідження, скелелазіння, спортивне скелелазіння, теорія.

Посилання

1. Уварова НВ. Історія розвитку змагань зі скелелазіння, як олімпійської дисципліни. Людина, культура,
техніка в новому тисячолітті: збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції,
20–21 квітня 2017 р., м. Харків. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”. 2017: 135-
138.
2. Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийскомспорте. Общая теория и её практические приложенияю К.: Олимпийская література. 2004: 808 с.
3. Байковский ЮВ, Пиратинский АЕ. Теория и методика спортивного скалолазания: прогр. повышения
квалификации по спец. 032101, Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма, Ин-т повышения
квалификации и проф. переподгот. кадров. М.: Вертикаль, 2006. сент. 38 с.
4. Векла П. Земцова І. Фізіологічні аспекти спортивного скелелазіння. Молода спортивна наука України,
2013. Листопад; Т.3: 132-136.
5. Каткова АМ. О расширении возможностей урока по физической культуре посредством тренажеров,
имитирующих скальный рельеф, 12 международный научный конгресс “Современный олимпийский
и параолимпийский спорт и спорт для всех”, 26-28 мая 2008 г.: материалы / Рос. гос. ун-т физ.
культуры, спорта и туризма. М., 2008; Т. 3: 123-124.
6. Кравчук ТА, Зданович ИА. Использование условий искусственно созданной скальной и ледовой сред
в физической и технической подготовке, Теория и практика физ. Культуры. 2005; 10: 43-45.
7. Новикова НТ. Основы техники скалолазания на специальных стендах (тренажерах): учебн.-метод.
пособие по спорт. скалолазанию для студентов учебных отделений. Санкт-Петербургский государственный университет, Кафедра физической культуры. 2002: 36 с. URL: http://www.skitalets.ru/
books/skalolazanie_novikova.
8. Котченко Ю. Развитие скоростных качеств в скалолазании, Фізичне виховання, спорт і культура
здоров’я у сучасному суспільстві. 2008; Т. 3: 240-243.
9. О тренировке в спортивном скалолазании. URL: http://citadel.bstu.by/metod/spalp/index27.html
10. Енин ВИ. Комплексная методика диагностики самообладания и выдержки у подростков, занимающихся альпинизмом и скалолазанием, Физическая культура:воспитание, образование, тренировка: детский тренер: журнал в журнале, 2003; 3: 37-38. URL: http://www.libsport.ru/doc/f0f04956-d1f1-4f92- ae55-c31ffeae6f7f.
11.Котченко ЮВ. Критерий эффективности высотного стенда подготовки скалолазов и специалистоввысотников//Слобожанский научно-практический вестник, 2009; 3: 97-101.
12. Пиратинский АЕ. Специализированный зал для тренировки скалолазов, Проблемы физического
воспитания студентов в технических и гуманитарных ВУЗах. 1978: 45-47.
13. Пиратинский АЕ, Плохих ОВ. Подготовка трасс к соревнованиям в лазании на трудность (Методические рекомендации). Уральский государственный технический університет. 2004. URL:
http://www.rusclimbing.ru/articles/routes.htm
14.Котченко ЮВ. Методика построения тренировки на развитие специальной выносливости в скалолазании в группах спортивного совершенствования студентов вузов, Физическое воспитание
студентов творческих спеціальностей, 2008; 2: 32-37.
15.Котченко ЮВ. Совершенствование технических средств подготовки скалолазов и специалистоввысотников, Слобожанский научно-практический вестник. 2008; 4: 104-108.
16. Гальчинский ВА, Гальчинская ЛА, Котченко ЮВ. Повышение вестибулярной устойчивости и координации движений посредством занятий скалолазанием. Вестник Технологического университета
Подолья. 2002; янв. 13: 114-115.
17.Двоеносов ВГ. Особенности адаптивных реакций кардиореспираторной системы, газообмена и регуляции сердечного ритма успортсменов-скалолазов в условиях соревнований, Теория и практика физ. Культуры. 2009; 7: 87-91.
18.Шульга ОС, Шалагін МВ, Лось ОВ, Чуб ГІ, Уварова НВ. Навчальна програма для дитячо-юнацьких
спортивних шкіл та секцій. Київ: РНМК МУСПМС; 2011. 68 с.
19.Скелелазіння: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячоюнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності / Укл.
Ю.В. Павлов, В.В. Шептицький, І.І. Гончаренко, Г.І. Чуб; За ред. О.П. Моргушенко. К.: Державний
комітет України з фізичної культури і спорту. 2000: 55 с.
20.Balas, Jiri Michailov, Michail Giles, Dave Kodejška, Jan Panáčková, Michaela Fryer, Simon. Active
recovery of the finger flexors enhances intermittent handgrip performance in rock climbers. European Journal
of Sport Science. 2015; 16: 1-9. doi10.1080/17461391.2015.1119198.
21.Скалолазание Дополнительная общеобразовательная программа. 2001. URL: http://www.do-oc.
ru/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=12.
22. Michailov, Michail & Morrison, Audry & Mitkov Ketenliev, Mano & Petkova Pentcheva, Boyanka. A SportSpecific Upper-Body Ergometer Test for Evaluating Submaximal and Maximal Parameters in Elite Rock
Climbers. International journal of sports physiology and performance. 2014. 10. doi.org/10.1123/ ijspp.2014-
0160.
23. Репко ЕА. Особенности функциональных и скоростно-силовых возможностей элитных альпинистов и представителей различных видов скалолазания, Физическое воспитание студентов. 2013; 6: 60-65.
doi:10.6084/m9.figshare.840505.
24. Kozina Z, Ryepko O, Prusik K, Prusik K, Cieślicka M. Theoretical-methodological study of development of
power-speed in climbing. Physical Education of Students. 2014. 18(1): 27-33. doi.org/10.6084/m9.
figshare.903690.
25. Новикова НТ. Оценка уровня подготовленности скалолаза. Вопросы физического воспитания студентов: Меж-вуз. сб.: посвящается 100-летию основания каф. физ. культуры и спорта С.-Петербург.
гос. ун-та. 2001. 26: 93-96.
26.Binney DM, Cochrane T. Competative rock climbing: Psyliological and anthropometric attributes.
2 nd Internetional Conference on Science and Technology in Climbing and Mountaineering. Retrieved
Desember 10, 2015. 2003. URL: http://www.trainingforclimbing.com/new/research/binney2003b.shtml.
27.Селиванов ВИ. Работа с новичком в скалолазании. 1999. URL: http://www.mountain.ru/article/article_
display1.php?article_id=1597.
28.Ignjatovic M, Stankovic D. Pavlovic V. Relations and influence of balance on the result in sport climbing.
Facta Universitatis. Series: Physical Education and Sport. 2016. 14(2):237-245.
29. Уварова НВ. Проявлення рівноваги у спортсменів-скелелазів високої кваліфікації. Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей X Міжнародної конференції, 24–25 травня 2017 року. К. 2017:
183-185.
30. Quaine PA. biomechanical study of equilibrium in sport rockclimbing. Gait & Posture. 1999; 10 (3): 233-239.
31.Шульга АС. Сравнительная характеристика техники двигательных действий скалолазов различной
квалификации, Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. 2010; 81: 693–697.
32.Седляр ЮВ. Характеристика научных исследований в спортивном скалолазании (обзор статей, тезисов, программ и методических работ. Педагогіка, психологія та медико-біологичні проблеми фізичного виховання і спорта. 2011; 3: 138-42.
33.Шамардина ГН, Шульга АС. Основные тенденции и направления развития современного скалолазания, Слобожанский научно-практический вест ник. 2009; 2: 43–46.
34.Шульга АС. Техника соревновательной деятельности спортсменів-скелелазів, Педагогіка, психологія
та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010; 10: 94-96.
35.Ломовцев ДЮ, Кошелев ДС. Физические и психологические показатели cпортивно-технической подготовленности скалолазов 1-го разряда, Всероссийская научно-практическая Internet-конференция
“Стратегические направления развития физической культуры и спорта”. Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. 2013. URL: sport.wp.kspu.ru/upload/ =Lomovcev_ Koshelev.doc.
36.Шульга О. Фізична підготовленість спортсменів 14–15 років, які спеціалізуються в швидкісному
лазінні., Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 2010. 18 (2): 30-35.
37. Nick Draper Jones, Glenys Fryer, Simon Hodgson, Christoher Blackwell, Gavin. Physiological and
psychological responses to lead and top rope climbing for intermediate rock climbers. European Journal of
Sport Science. 2010; 10: 13-20. doi.org/10.1080/17461390903108125.
38.Ryepko OA. Features and functionality of speed and power capabilities of elite climbers and various types
of rock climbing.Physical education of student. 2013; 5: 60-65. doi.org/10.15561/m9.figshare.840505.
39. Уварова НВ, (), Вивчення психологічних особливостей спортсменів-скелелазів та виявлення зв’язку
між ступенем спортивних досягнень та готовністю до ризику. Научное издание “Здоровье, спорт,
реабилитация”. Журнал по материалам IX Международной конференции “Здоровьесберегающие технологии, реакриация и реабилитация в высших учебных заведениях”. Харьков. 2016; 4: 83-86.
40. Fryer, Simon Stone, Keeron Sveen, Joakim Dickson, Tabitha Vanesa, España-Romero Giles, Dave Balas, Jiri
Stoner, Lee Nick, Draper. Differences in forearm strength, endurance, and hemodynamic kinetics between
male boulderers and lead rock climbers. European journal of sport science. 2017; 17: 1-7.
doi.org/10.1080/17461391.2017.1353135.
41.Кравчук ТА. Жмакина ТН. Морфофункциональная модель скалолазов. Физкультурное образование
Сибири. 2005; № 1: 50-54.
42. Мурзаханов ЗЗ. Прогнозирование способностей в скалолазании: автореферат дис. кандидата психологических наук: спец. 19.00.01 – “Общая психология, история психологии”. Санкт-Петербург.
1992: 16 c.
43. Fryer, Simon Giles, Dave Garrido, Inma De la O, Alejandro Vanesa, España-Romero. Hemodynamic and
Cardiorespiratory Predictors of Sport Rock Climbing Performance. The Journal of Strength and Conditioning
Research. 2017; 32: 10.1519/JSC.0000000000001860.
44. Гальчинська Л. Основні фактори, які впливають на спортивний результат в швидкісному лазінні,
Молода спортивна наука. 2008; Т. 2: 61-63.
45.Кравчук ТА. Разработка морфофункциональной модели скалолазов, Теория и практика прикладных и
экстремальных видов спорта. 2008; № 2 (14): 21-23.
46. Hamilton N. Investigating the differences between beginners and advanced climbers // XXV ISBS
Symposium 2007, Ouro Preto – Brazil. 2007: 587-590.
47. Schweizer, Andreas Furrer, M. Correlation of forearm strength and sport climbing performance. Isokinetics
and Exercise Science. 2007; 15: 211-216. doi.org/10.3233/IES-2007-0275.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles