ПОШИРЕНІСТЬ, МОТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ АТЛЕТИЧНОЮ ГІМНАСТИКОЮ СЕРЕД ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ І СТАТІ

  • O. Ханікянц Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Ключові слова: атлетична гімнастика, силові вправи, мотиви, молодь, методика занять

Анотація

Мета. У роботі з’ясовано поширеність, мотиви та особливості занять атлетичною гімнастикою серед чоловіків та жінок різного віку. Методи. Для розв’язання зазначеної мети використовувалися такі методи дослідження: аналіз та узагальнення матеріалів вітчизняної та зарубіжної
науково-методичної літератури, Internet ресурсу, періодичних видань тощо; опитування (анкетування та опитування); методи статистичної обробки даних. Результати. Встановлено, що основними мотивами вибору атлетичної гімнастики для отримання оздоровчого ефекту є порада батьків; рекомендації друзів і знайомих; бажання фізичного удосконалення. З’ясовано проблеми які виникають під час занять атлетичною гімнастикою і причини припинення занять впродовж перших декількох років. В ході дослідження виявлені певні вікові відмінності у методиці, яку використовують представники різного віку (тривалість окремих частин тренувального заняття, співвідношення вправ для різних груп м’язів, величина обтяжень). Висновок. Сучасна молодь активно цікавиться здоровим способом життя і одним із засобів, що дозволяє отримати оздоровчий ефект та удосконалити свої фізичні можливості обирає атлетичну гімнастику.
Ключові слова: атлетична гімнастика, силові вправи, мотиви, молодь, методика занять.

Посилання

1. Олешко ВГ, Капко ІО, Пуцов ОІ. Атлетизм. Київ: Київський університет; 2007: 230 с.
2. Вейдер Д. Система строительства тела. Москва: Физкультура и спорт; 1992: 112 с.
3. Бодибилдинг портал “Фатальная энергия” (культуризм). [цитировано 2019 Фев 23]. URL:
http://fatalenergy.com.ru.
4. Гайдук І. Атлетична гімнастика в системі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів.
Спортивний вісник Придніпров’я. 2007; 2-3: 85-9.
5. Гах Р. Атлетична гімнастика в системі фізичного виховання студентів-економістів другого року
навчання. В: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць.
Луцьк, 2013; 1(21): 153–6.
6. Драчук АІ. Оптимізація фізичного виховання студентів ВНЗ освіти гуманітарного профілю [автореферат]. Львів: ЛДУФК. 2001: 20 с.
7. Забеліна НГ. Захворювання хребта у студентів. 2018. [цитовано 2019 Лют 8]. URL: http: //policlinika1.
lutsk.ua.
8. Залесова ЕН. Энциклопедия лечебного массажа и гимнастики. Москва: ТрастПресс : Розовая птица;
1999: 797 с.
9. Захарчук О. Фізична культура як важливий чинник формування здорового способу життя молоді.
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць. Луцьк, 2009;
1: 43-6.
10.Лавренюк ВС. Удосконалення силових здібностей студентів у навчальному процесі з фізичного виховання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011;
6: 74-6.
11.Сенько АВ (укладач). Методичні вказівки до організації практичних занять у спеціальних медичних
групах з дисципліни “Фізичне виховання”. Суми: Вид-во СумДУ; 2009: 57 с.
12. Ніколаєв СЮ, Полюхович ВС. Розвиток силових здібностей в учнів старших класів засобами атлетичної гімнастики. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки: зб. наук. праць. Луцьк, 2009: 9-12.
13. Огарь ГО, Санжаров ВА, Ласиця ВІ, Огарь ЄГ. Вплив програм силового тренування з навантаженнями різної спрямованості на фізичний розвиток і рухову підготовленість юнаків 15–17 років. Теорія та методика фізичного виховання. 2011; 10: 37-42.
14. Фаворитов ВМ, Пономарьов ВА, Папуча ВМ. Розвиток силових якостей юнаків засобами атлетичної
гімнастики. В: Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Запоріжжя, 2009; 1:
144-152.
15. Ханікянц О, Максим В. Атлетична гімнастика як засіб профілактики порушень постави студентської
молоді. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць. Луцьк,
2012; 1(17): 108-112.
16.Шиян О, Жмур Д. Атлетична гімнастика у системі фізичного виховання студентської молоді.
Спортивний вісник Придніпров’я. 2015; 1: 80-4.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles