ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТАМИ ПРОГРАМИ GYM BOOM ПІД ЧАС САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

  • M. Шульга Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Ключові слова: студенти, фізичні вправи, самостійні заняття, мобільний додаток GymBoom

Анотація

Стаття присвячена проблемі організації самостійних занять фізичними вправами з використанням мобільного додатку GymBoom серед студентської молоді. Мета роботи – аналіз, узагальнення
та систематизація даних щодо сучасних підходів до використання студентами програми GymBoom під час самостійних занять фізичними вправами. Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, опитування, педагогічні спостереження. Встановлено, що 29,49% студентів володіють фітнес-трекером, причому найбільш поширеними типами є прикладні програми телефону (46,2% респондентів) та фітнес-браслети (44,7% студентів). Отримані результати свідчать, що використання фітнес-додатків з оздоровчою метою є ефективною моделлю для поліпшення фітнеснавичок студентів, персоналізації навантаження і заохочення до різних видів фізичної активності.
Ключові слова: студенти,фізичні вправи, самостійні заняття, мобільний додаток GymBoom

Посилання

1. Бачинська НВ, Шульга ДО. Застосування сучасних пристроїв для самоконтролю під час занять
фізичним вихованням та спортом. Д.: ДНУ. 2016: 10-12.
2. Булатова ММ, Усачов ЮА. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні. Теорія
і методика фізичного виховання; за ред. Т. Ю. Круцевич. Київ : Олімп. л-ра, 2008: 320-354.
3. Дутчак М В. Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обґрунтування та практичне
застосування. Теорія і методика фіз. виховання і спорту. 2015; 2: 44-52.
4. Золотарьова І.О, Труш АМ. Застосування мобільного навчання в системі освіти. Системи обробки
інформації. 2015; (4): 147-150. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_4_32.
5. Карпюк РП. Концептуальні засади сучасної парадигми якості вищої фізкультурної освіти. Науковий
часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури
(фізична культура і спорт). – 2015. 3(2), 153–156
6. Кашуба ВА, Футорний С. Із досвіду використання інформаційних технологій у процесі занять фізичним вихованням різних груп населення. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось,
А. І. Альошина. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2016; 21: 81-90.
7. Хотієнко С, Соколюк К. Сучасний прогресивний досвід європейських країн у сфері фізичного виховання студентської молоді. Форум прихильників фізичної культури, студентського спорту та
здорового способу життя: міжн. наук.-практ. конф. (Дніпро, 10 листопада 2016 року): матеріали конференції. Дніпро: ДНУ ім. Олеся Гончара, 2016: 213-216.
8. Fedewa AL, Ahn S. (2011). The effects of physical activity and physical fitness on children’s achievement
and cognitive outcomes: a meta-analysis. Res Q Exerc Sport; 82(3): 521–535.
9. Hua, J. (2010). How to: Make your mobile websites act more like native apps [Web log post]. URL:
http://blog.jimmyhua.com/2010/09/30/how-to-make-your-mobile-websites-act-morelike-native-apps.
10. Nutriweb, (2013). Měříme svůj pohyb. URL: http://nutriweb.cz/cs/clanky/technologie/merime-svuj-pohyb.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles