ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЕНДІУМ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВ’ЯФОРМУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Віталій Кашуба Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Анна Дяченко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Зіновій Остап’як ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Олег Вінтоняк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.34.3-10

Ключові слова:

здоров’язбереження, здоров’яформуюче освітнє середовище, інформаційний Компендіум

Анотація

Мета. Розробити інформаційний Компендіум, визначити його функції та мету, структурувати основні завдання. Методи. Аналіз і систематизація науково-методичної літератури та документальних матеріалів; абстрагування, логіко-теоретичний аналіз, системний підхід; аналіз і синтез, спостереження, опитування, анкетування, моделювання, методи математичноїстатистики. Під час констату- вального педагогічного експерименту нами проводилося анкетування студентів та викладачів щодо специфіки змісту здоров’яформуючих технологій і створення здоров’яформуючого середовища та обговорено відповідно питання анкети та власне суть передбачуваного інформаційного Компендіума. Результати. Узагальнення змісту наукових праць дало змогу виявити протиріччя між об’ємом накопичених,представлених у вільному доступі знань щодо здоров’язбереження та низьким рівнем фізичного здоров’я
студентської молоді, рівнем їх теоретичних знань щодо власного здоров’ябереження та здоров’яформування. Можемо констатувати, що сформованого у суспільстві в останні роки легкого доступу до будь якої інформації засобами інформаційних технологій є недостатньо для охоплення всієї молоді і задоволення їхніх потреб щодо конкретизації та глобалізації власне знань щодо здоров’яформування. В
роботі описано основні функції авторської розробки – інформаційного Компендіума: інформування, акцентування, орієнтування, супроводження, консультування та представлено завдання інформаційного Компендіума, як практичної частини реалізації технології здоров’яформуючого середовища студентської молоді. Висновок. В сучасному інформаційному просторі є потреба реалізації інформаційного Компендіума, з метою консультування студентів з питань організації власного здоров’яформуючого середовища. Використання Компендіума не повинно зводитися до формування тієї або іншої якостей або тільки до оволодіння знаннями, навиками, уміннями, оскільки цього недостатньо. Для реалізації здоров’яформуючих технологій в процесі фізичної підготовки потрібна мобілізація мотивів, вплив на відношення до дійсності, розвитку здоров’язберігаючої компетентності.
Ключові слова: здоров’язбереження, здоров’яформуюче освітнє середовище, інформаційний Компендіум.

Посилання

1. Алієв ММ, Шутенко ІА. Інформаційне перевантаження як різновид маніпулювання масовою свідомістю. Право на інформацію в громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 квітня 2015 р.). / За заг. ред. д. політ. н., проф. О. В. Сосніна. К., 2015. С. 11–15.
2. Асаулюк ІО, Дяченко АА. Особливості фізичної підготовленості студентів закладів освіти в процесі фізичного виховання. Здоров’я, спорт, реабілітація. 2019. № 1 (5). С. 9–14. DOI: https: //doi.org/10.34142/HSR.2019.05.01.01
3. Безрукавый РВ. Здоровьесберегающая среда вуза как условие формирования у студентов здоровьесберегающей компетентности. Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. 2013. № 33.
4. Дяченко Анна. Сучасні підходи до удосконалення навчального процесу на основі формування здоров’язбережувального освітнього середовища. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. ТОВ “Планер”, 2018. С. 24–27. URL: http://93.183.203.244/xmlui/bitstream/handle/123456789/2615/24pdf?sequence=1&isAllowedy.
5. Гриньова М., Дудка І. До питання про значення здоров’язберігаючого середовища у вищому навчальному закладі. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. 2015. Вип.140. С. 6–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN.
6. Кашуба В, Андрєєва О, Сергієнко К, Гончарова Н. Проектування системи моніторингу фізичного стану школярів на основі використання інформаційних технологій. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. К. : 2006. № 3. С. 55–60.
7. Кашуба ВА. Профилактика и коррекция нарушений пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания . К.: Знания Украины, 2005. 158 с.
8. Кашуба В, Асаулюк І, Дяченко А. Стан біогеометричного профілю постави студентів . Спортивний вісник Придніпров’я Науково-практичний журнал. 2019. № 2. С. 79–86. DOI: 10.32540/2071-1476- 2019-1-079.
9. Кашуба ВО, Асаулюк ІО, Дяченко АА. Підвищення ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки студентів на основі використання мультимедійних технологій . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. Вип. 1 (107). С. 25–29.
10. Кашуба ВО, Футорний СМ, Дудко МВ. Використання веб-ресурсів у процесі фізичного виховання студентської молоді. Спортивний вісник придніпров’я – науково-практичний журнал Дніпропетровського державногоінституту фізичної культури і спорту. 2015. № 2. С. 69–75.
11. Компендіум про національні структури інформаційної та консультаційної підтримки молоді. URL: https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5c0f98500e2e726dadf620e8/1544525924758/Compendium+translation+UKR.pdf.
12. Словник української мови : в 11 томах. Том 4. 1973. С. 249. URL: http://sum.in.ua/s/kompendium.
13. Хоменко ОС. Удосконалення процессу фізичного виховання студентів аграрних спеціальностей на основі секційних занять військово-спортивним багатоборством : дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02. Суми, 2019. 292 с.
14. Ходырева ЕА. Образовательная среда вуза как фактор профессионального самоопределения студентов // Проблемы социального самоопределения учащейся молодежи в условияхсовременного общества (2003; Россия, Киров) : материалы междунар. науч.-практич. конф., 3–4 марта 2003 г. Киров : Изд-во ВятГГУ, 2003. С. 245–247.
15. Цибульникова ВЕ. Здоровьеформирующая и здоровьесберегающая среда как компонент образовательной среды школы. Наука и Школа. 2018. № 1. С. 156–165.
16. Kashuba Vitaliy, Asaulyuk Inna, Dyachenko Anna. To the question of use of health fitness in the process of professional and applied physical preparation of student youth. Journal of Education, Health and Sport. 2017. No. 7 (7), рр. 1366–1378.
17. KashubaVitaliy, AsaulyukInna, DiachenkoAnna. A moder nview on the use of information technologiesin the process of physical education of student youth. Journal of Education, Health and Sport., Vol. 7 (2). 2017. р. 765–775.
18. Kashuba, V, Asaulyuk I, Diachenko, A. (2017). Characteristics of the biogeometric profile of students’ posture in the process of vocational and physical training. Journal of Education, Health and Sport. 7(6). p. 1255-1264. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2548845.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-05

Номер

Розділ

Articles