РІВЕНЬ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ЗНАНЬ ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ОЗДОРОВЧИМ ФІТНЕСОМ

Автор(и)

  • Юлія Руденко Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Юрій Литвиненко Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Тамара Хабінець Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Наталія Домашенко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • Сергій Ватаманюк Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Сергій Соботюк Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.34.33-39

Ключові слова:

здоров’язбереження, знання, чоловікі другого періоду зрілого віку, фітнес

Анотація

Мета. Провести оцінку рівня здоров’язбережувальних знань чоловіків другого періоду зрілого віку що займаються оздоровчим фітнесом. Методи. Відповідно до теми дослідження нами було проведено аналіз і узагальнення науково-методичної літератури українських і закордонних фахівців. Аналіз науково-методичної літератури проводився для формування теоретичного базису, сучасних тенденцій у
дослідженні корекції стану біогеметричного профілю постави чоловіків другого зрілого віку в процесі занять оздоровчим фітнесом; соціологічні методи дослідження (бесіда та анкетне опитування); методи математичної статистики. Результати. Вивчення фундаментальних знань, об’єднаних пробематикою дослідження, дозволили зробити висновок, що культура здоров’язбереження особистості –це частина загальної культури людини, яка відображає його динамічний стан, обумовлена певним рівнем спеціальних знань, фізичної культури, соціально-духовних цінностей, придбаних в результаті освіти, самовиховання, мотиваційно-ціннісної орієнтації втілених в практичній життєдіяльності. У ході дослідження рівня здоров’язбережувальних знань, чоловікам було запропоновано відповісти на три блоки питань: “Здоров’я”, “Постава”, “Фітнес”. Доведено, що чоловіки 41–45 років мають на 12,4% вищий рівень знань з питань здоров’я, ніж чоловіки 36–40 років і ці відмінності є статистично значущими (t = 2,2 p < 0,05). Крім того, чоловіки 41–45 років мають на 17,4% вищий рівень знань з питань здоров’я, ніж чоловіки 36–40 років, утім встановлені відмінності не є статистично значущими (t = 1,4 p > 0,05). Водночас, порівняно з чоловіками 41–45 років, чоловіки 36–40 мають на 5,5% вищий рівень знань з питань фітнесу, проте статистичної значущості між відмінностями не встановлено (t = 0,8 p > 0,05). Висновок. Отримані результати доводять необхідність у першу чергу розширювати знання чоловіків щодо взаємозв’язку між поставою і фізичним здоров’ям, типів порушень постави і методів їх діагностики, а також засобів корекції порушень постави.
Ключові слова: здоров’язбереження, знання, чоловікі другого періоду зрілого віку, фітнес.

Посилання

1. Апайчев АВ. Корекція фізичного стану чоловіків другого зрілого віку в процесі занять оздоровчим фітнесом: автореф. дис. ... к. фіз. вих. К., 2016. 26 с.
2. Кашуба ВА, Адель Бен Жедду. Профилактика и коррекция нарушений пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания. К.: Знания Украины, 2005. 158 с.
3. Кашуба В, Бибик Р, Носова Н. Кoнтрoль сoстoяния прoстранственнoй oрганизации тела челoвека в прoцессе физическoгo вoспитания: истoрия вoпрoса, сoстoяние, пути решения. Мoлoдіжний наук. вісник Вoлинськoгo нац. ун-ту ім. Л. Українки. Фізичне вихoвання і спoрт. Луцьк : Вoлин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. Вип. 7. С. 10–19.
4. Кашуба ВА, Ивчатова Т, Сергиенко К. К вопросу измерения пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания с использованием компьютерных технологий. Спортивний вісник Придніпров’я. 1 (2014): 42–45. Print.
5. Кашуба ВА. “Мониторинг состояния пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания” Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2 (2015): 53-64. Print.
6. Кашуба ВА. “Организационно-методические основы мониторинга пространственной организациитела человека в процессе физического воспитания” НАУКА И СПОРТ: современные тенденции. 8.3 (2015): 75–90. Print.
7. Кашуба В, Рудницкий А. Современные технологии коррекции телосложения занимающихся средствами оздоровительного фитнеса. Revistă teoretico-tiinţifică “Stiinţa culturii fizice”. 2016. №25/1. С. 96-102.
8. Кашуба В, Усиченко В, Бібік Р. Сучасні підходи до корекції порушень постави жінок першого зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. №3. С. 64–71 (а).
9. Кашуба В, Андреева Е, Апайчев А, Левинская К. Превалирующие факторы риска развития сердечно- сосудистых заболеваний мужчин зрелого возраста и их коррекция средствами оздоровительного фитнеса Revistă teoretico-tiinţifică “Stiinţa culturii fizice”. 2016. № 26/2. С. 122–130.
10. Кашуба ВА. Формирование моторики человека в процессе онтогенеза. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. Print.
11. Кашуба В, Гончарова Н, Дудко М, Мартинюк О. До питання підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчих занять різних груп населення Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. Вип. 24. С. 9–14.
12. Кашуба В, Дудко М, Мартынюк О. Использование информационно-коммуникационного вектора в процессе занятий оздоровительным фитнесом Науковий журнал “Молодий вчений” Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 2017. № 3.1 (43.1) С. 151–155.
13. Кашуба В, Носова Н, Коломиец Т, Козлов Ю. Контроль состояния биогеометрического профиля осанки человека в процессе занятий физическими упражнениями. Спортив. вісник Придніпров’я. (2017) № 2. С. 183–190.
14. Кашуба В, Альошина А, Бичук О, Лазько О, Хабінець Т, Руденко Ю. Характеристика мікроергономіки системи “людина-комп’ютер” як передумова розробки корекційно-профілактичних заходів із використанням вправ різної біомеханічної спрямованості. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. Вип. 28.
С. 17–27.
15. Кашуба В, Алешина А, Прилуцкая Т, Руденко Ю, Лазько О, Хабинец Т. К вопросу использования современных занятий профилактико-оздоровительной направленности с людьми зрелого возраста. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. Вип. 29.
С. 50–58.
16. Кашуба В. Попадюха Ю. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень: монографія. К. Центр учбової літератури. 2018. 768 с.
17. Кашуба ВО, Лопацький СВ. Теоретико-практичні аспекти моніторингу просторової організації тіла людини. Івано-Франківськ: Видавець Кушнир Г.М., 2018. 232 с.
18. Кашуба ВО, Гончарова НМ, Ткачова АІ, Прилуцька ТА. Особливості тілобудови жінок першого зрілого віку що займаються аквафітнесом. Спортивний вісник Придніпров’я. 2019. №1. С. 97–105 (а).
19. Мавропуло ОС. Культура здоровья и нездоровья в общества: структурно-воспроизводственный и рискологический анализ: автореф. дис. … доктора. философских. наук. Ростов-на-Дону, 2017. 360 с.
20. Османов ЭМ, Дору-Товт ВП, Османов РЭ, Виницкий ВГ, Щепетихина НН, Жабина УВ, Деникин АЮ. Здоровье – культура бытия // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2012. № 1. С. 266.
21. Kashuba V, Lopatskyi S. The control of a state of the static and dynamical posture of a person doing physical exercises Journal of Education, Health and Sport, 7(4), 2017, pp. 963–974.
22. Kashuba V, Lopatskyi S, Vatamanyuk S. The control of a state of the static and dynamical posture of a person doing physical exercises Journal of Education, Health and Sport, 7(5), 2017, pp.1075–1085.
23. Kashuba V, Lopatskyi S, Lazko O. The control of a state of the static and dynamical posture of a person doing physical exercises Journal of Education, Health and Sport, 7(8), 2017, pp.1808–1817.
24. Kashuba V. Modern approaches to improving body constitution of female students within physical education classes. Journal of Physical Education and Sport. 2017 (4), Art 277. 2472– 2476.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-05

Номер

Розділ

Articles