ОСОБЛИВОСТІ НЕФІКСОВАНИХ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Автор(и)

  • Іван Миронюк Ужгородський національний університет
  • Олександра Гузак Ужгородський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.34.87-93

Ключові слова:

фізична реабілітація, процес багаторічної підготовки, юні спортсмени, порушення опорно-рухового апарату

Анотація

Мета. Встановити особливості нефіксованих порушень опорно-рухового апарату юних спортсменів. Методи. Під час дослідження використані наступні методи: контент-аналіз теоретичних і методичних робіт, програмно-нормативної і звітної документації по захворюваності юних спортсменів, аналіз диспансерних звітів лікарів-кураторів видів спорту м. Ужгорода за період – 2015 – 2016 рр. Результати. Наукове обґрунтування і розробка організаційних основ процесу фізичної реабілітації в практиці підготовки юних спортсменів з діагностованими нефіксованими відхиленнями системи опорно-рухового апарату неможлива без аналізу об’єктивних умов, які сприяють виникненню і розвитку зазначених станів. У зв’язку з цим особливу цінність мають дані диспансерного спостереження за юними спортсменами, розглянуті в аспектах специфічних факторів тренувального процесу. Результати вивчення фундаментальних знань, об’єднаних проблематикою дослідження, дозволили зробити висновок про неспроможність методологічних та організаційних умов використання фізичних засобів та методів у практиці першого–третього етапів підготовки спортсменів з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату. У найбільшій кількості нефіксовані і фіксовані порушення опорно-рухового апарату зустрічається у спортсменів вікової групи 12–14 років. Висновок. Визначено, що питома вага випадків діагностики функціональних відхилень опорно-рухового апарату в сагітальній площі в півтора рази перевищує показник, зареєстрований у фронтальній площі. Що, на наш погляд пов’язано, в першу чергу з гендерними особливостями вікових періодів зростання (великі темпи зростання у дівчаток), а так само впливу обраної спортивної спеціалізації.
Ключові слова: фізична реабілітація, процес багаторічної підготовки, юні спортсмени, порушення опорно-рухового апарату

Посилання

1. Бурмакова ГМ. Пояснично-крестцовые боли у спортсменов и артистов балета. (Клиника, диагностика,
лечение).: автореф.. дис. на соискание учен. степени д. мед. наук: спец. 14.00.51. М., 2004. 48 с. URL:
https://www.dissercat.com.
2. Кашуба ВА, Паненко НН. К вопросу профилактики нарушения опорно-рессорной функции стопы у
юных спортсменов Материалы Международного научного конгресса “Стратегия развития спорта для
всех и законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ”. Кишинев, 2008: 479–481.
3. Кашуба ВА, Яковенко ПА, Хабинец ТА. Технологии, сберегающие и корригирующие здоровье, в системе подготовки юных спортсменов Спортивна медицина. К., 2008; 2: 140–147.
4. Кашуба В, Сергиенко К, Кондаурова П. Особенности биогеометрического профиля осанки юных
спортсменок, специализирующихся в художественной гимнастике PROBLEME ACTUALE ALE
METODOLOGIEI PREGATIRI I SPORTIVILOR DE PERFORMANTA. Materialele conferintei stintifice
internationale. Сhisinau: USEFS, (Молдова). 2010: 163–167.
5. Кашуба ВА, Ярмолинский ЛМ, Хабинец ТА. Современные подходы к формированию здоровьесберегающей направленности спортивной подготовки юных спортсменов Физическое воспитание студентов. Харьков, 2012; 2: 34–37.
6. Кашуба ВА, Ярмолинский ЛМ. Спортивная подготовка юных спортсменов и её здоровьесберегающая
направленность Теория и методика спортивной тренировки. Алматы, 2013; 1: 30–35.
7. Кашуба ВА, Люгайло СС, Щербина ДВ. Особенности соматической заболеваемости спортсменов на
начальных этапах многолетней подготовки: анализ негативных тенденций Теория и методика
физической культуры. 2014; 4: 11–25.
8. Кашуба ВА, Люгайло СС. Показатели соматического здоровья юных спортсменов как основа дифференцированного подхода к реализации программ физической реабилитации. Теория и методика
физической культуры. 2015; 1: 59–79.
9. Кашуба В, Ярмолинский Л, Альошина А, Бичук О, Бичук І. Морфобіомеханічні особливості юних
спортсменів на початковому етапі підготовки Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад.
А. В. Цьось, А. І. Альошина. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018; 30: 175–184.
10.Кашуба ВО, Люгайло СС.,Футорний СМ. Інтеграція програм фізичної реабілітації в процес першого–
третього етапів підготовки спортсменів при дисфункціях систем їх організму Спортивна медицина і
фізична реабілітація. 2019;1:99-112. DOI: https: // doi.org/10.32652/spmed.2019; 1: 99–112
11.Князєва ИА. Применение методов биологической обратной святи для коррекции нарушения осанки и активной профилактики мышечного напряжения у спортсменов: автореф. дис… канд. мед. наук:
14.00.51. М., 2005. 23 с. URL: https://www.dissercat.com.
12.Люгайло СС. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації при дисфункціях соматичних систем
у юних спортсменів в процесі багаторічної підготовки: дис. на здобуття д. фіз. вих. спец. 24.00.03 К.,
2017. 460 с.
13. Мелентьева ЛМ. Физическая реабилитация юных спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: автореф. дис… канд. мед. наук: 14.00.51. СГМУ. СПб., 2007. 24 с.
14. Рожкова ТА. Корекція порушень постави спортсменів високої кваліфікації у спортивних танцях
засобами фізичної реабілітації: автореф. дис. на здобуття канд. фіз.. вих.: спец. 24.00.03 К., 2016. 24 с.
15.Ярмолинський ЛМ. Корекція порушень постави у футболістів на етапі початкової підготовки:
автореф. дис. на здобуття канд. фіз.. вих.: спец. 24.00.01. Дніпро, 2018. 22 с.
16. Kashuba V, Nosova N, Bondar O. Characteristics of somatometric indicators of children 5–6 years old with
different postural types as a development precondition of the concept on prophylactic and correction of
functional disorders of the support-motional apparatus during the process of physical rehabilitation Journal of
Education, Health and Sport. 2017; 7 (1): 789–798.
17. Kashuba V, Nosova N, Kolomiets T. Technology of biogeometric profile control of children posture in
senior preschool age during physical rehabilitation process Journal of Education, Health and Sport. 2017;
7 (2): 799–809.
18. Kashuba V, Nosova N, Kozlov Y. Theoretical and methodological foundations of the physical rehabilitation
technology of children 5-6 years old, with functional disorders of the support-motional apparatus Journal of
Education, Health and Sport. 2017; 7 (4): 975–987.
19. Kashuba V, Nosova N. Characteristics of biomechanical properties of child’s foot 5–6 years old in the
physical rehabilitation process Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7 (5): 1086–1095.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-05

Номер

Розділ

Articles