СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Автор(и)

  • Владислав Римик ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Василь Вербовий Національна академія внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.34.93-103

Ключові слова:

професійно-прикладна фізична підготовка, психофізичні якості, майбутні поліцейські

Анотація

Мета. Розкрити сутність професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх поліцейських та
визначити перспективні підходи щодо її удосконалення. Методи. В роботі використано аналіз наукових джерел і документальних матеріалів. Результати. Проаналізовано дослідження зарубіжних і вітчизняних науковців про види та шляхи покращення підготовки майбутніх поліцейських. Встановлено, що досягнення високого рівня професійної компетентності майбутніми працівниками Національної поліції, курсантам необхідно пройти різнопланову підготовку, а саме: службову, вогневу, фізичну та психологічну. Окрім цього майбутній поліцейський повинен здобути професійні вміння, навики та якості які готують його до майбутньої професії. При цьому пріоритет надається психофізичним якостям. Адже тривала дія стресогенних чинників, наявність реальної загрози для життя, висока ймовірність загибелі чи поранення висувають високі вимоги не тільки до рівня професійних знань, але й до фізичного протистояння порушникам правопорядк,у шляхом використання прийомів самозахисту та затримання злочинців. Курсантам закладів вищої освіти України під час їх навчання викладаються такі дисципліни як “фізична підготовка” та “спеціальна фізична підготовка”. Дані дисципліни реалізуються протягом всього періоду навчання. Навчальна програма по цим дисциплінам включає в себе такі розділи як: теоретична та методична підготовка, загальна фізична підготовка та тактика самозахисту й особиста безпека. Висновок. Для формування та удосконалення психофізичних властивостей у курсантів викладачі обирають найбільш ефективні та необхідні засоби, методи і форми навчання. При цьому, велика кількість навчального матеріалу залишається не засвоєною, через певні причини, а саме: низький вихідний рівень фізичної підготовленості курсантів (так званий “доступний” рівень). Фізична підготовленість у понад 40% абітурієнтів є низькою і з року в рік погіршується; відсутня належна мотивація покращення своїх фізичних можливостей; тематичний план не охоплює усіх проблемних питань з удосконалення
психофізичного стану, оволодіння прийомами боротьби та рукопашного бою; мала кількість навчальних годин, які виділяють на загальну та спеціальну фізичну підготовку. Отже виникає нагальна потреба розробки нових підходів щодо психофізичної підготовки майбутніх поліцейських.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка, психофізичні якості, майбутні поліцейські.

Посилання

1. Бандурка ОМ. Юридична деонтологія. Харків : НУВС, 2002. 336 с.
2. Євдокімова ОО. Професійна підготовка правоохоронців у контексті системного підходу. Fundamental
and applied researches in practice of leading scientific schools. 2017; 21(3): 88–93.
3. З’ясувалося, скільки поліцейських загинуло в Україні: статистика Слово і діло : аналіт. портал. 22.01.2018. URL: https://www.slovoidilo.ua/2018/01/22/novyna/pravo/zyasuvalosya-skilkypolicejskyx-zahynulo ukrayin i (дата звернення: 06.04.2018).
4. Інструкція із заходів безпеки при поводженні із вогнепальною зброєю : затверджена наказом Мініс-
терства внутрішніх справ України від 01.02.2016 № 70. База даних “Законодавство України”.
Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z025016 (дата звернення: 06.04.2018).
5. Комар ОА. Нове покоління обирає інтерактивні технології навчання. Підготовка кадрів у вищих
навчальних закладах у контексті процесів глобалізації. НС. Побірченко, редактор. Матеріали Все укр.
наук.-метод. Конф; 2005 Лист 17–18; Умань. 212 с.
6. Лигун НВ. Професійно-психологічна підготовка працівнків внутрішніх справ: основи та шляхи
оптмізації. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013; (2). 23 с.
7. Мартишко АЮ, Рябуха ОС. Особливості формування теоретичних і методичних знань із фізичної
підготовки поліцейських. Юридична психологія. 2016; 2 (9): 91–98.
8. Моргунов ОА. Удосконалення фізичної підготовки правоохоронців МВС України на початковому
етапі навчання. Честь і закон. 2014; 2 (49): 46-49.
9. Наугольник ЛБ. Тривожність у міжособистісних відносинах працівників міліції. Науковий вісник
Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів: ЛьвДУВС, 2012; 2 (1): 295–304.
10. Нидзий АО, Дашкова СВ. Психологическая устойчивость как интегративное качество специалиста
экстремального профиля / Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст.
по материалам XXX междунар. студ. науч.-практ. конф. (Россия, г. Новосибирск, 17.03.2015). 2015.
№ 3(30). URL: http://sibac.info/archive/guman/3(30).pdf (дата звернення: 03.04.2018).
11. Огневая подготовка: пути повышения профессионального мастерства / под ред. Г. Н. Будагьянца.
Луганск : РИО ЛАВД, 2005. 497 с.
12. Остапович ВП, Бабенко ВГ. Управлінські аспекти при оцінці можливостей та аналіз ризиків під час
проведення спортивних заходів. Наука і правоохоронна. 2016. № 1: 121–127.
13. Практикум по спортивной психологии / под ред. ИП. Волкова. – СПб.: Питер, 2002. 288 с.
14. Про Національну поліцію: закон України від 02.07.2015 № 580-VІІI. Відомості Верховної Ради
України. 2015. № 40–41. Ст. 379.
15. Про Національну поліцію: закон України від 02.07.2015 № 580-VІІI. Відомості Верховної Ради
України. 2015. № 40–41. Ст. 379 : Положення про організацію службової підготовки працівників
Національної поліції України : затв. наказом М-ва внутр. справ України від 26.01.2016 № 50 // База
даних “Законодавство України” / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show
/z0260-16 (дата звернення: 06.04.2018).
16. Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної
поліції України : наказ МВС України від 26.01.2016 № 50 // База даних “Законодавство України” /
Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0260-16 (дата звернення: 22.03.2018).
17. Психологія у професійній діяльності поліції : навч. посіб. / за заг. ред. ВВ. Сокуренка ; Харків. нац.
ун-т внутр. справ. Харків : Вид-во ХНУВС, 2018. 425 с.
18. Психологический словарь / под ред. МГ. Ярошевского. М., 1990. 494 с.
19. Трегубов ТВ. Вогнева підготовка – складова професійної компетентності майбутніх офіцерів. Науковий вісник МДУ ім. В. О. Сухомлинського. 2014. Вип. 1.30. С. 178–190.
20.Словник української мови : в 11 т. / [редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін.]. Київ : Наукова думка, 1970–
1980. Т. 9: С / [ред. І. С. Назарова, О. П. Петровська, Л. Г. Скрипник,тЛ. А. Юрчук]. Київ : Наук. думка, 1973. 840 с.
21.Щербатых ЮВ. Психология стресса и методы коррекции. Москва. : Просвещение, 2006. 256 с
22.Юридична психологія : підручник / за заг. ред. ОМ. Бандурки ; Харків. нац. ун-т внутр. справ.
Харків : Вид-во ХНУВС, 2017. 688 с.
23. ADLEST – 2017 Conference pictures [Electronic resource] : website. – Accesses mode: https://www.
dropbox.com/sh/k4vvgl1k8k5fcxz/AACRGpUz3mM_Wb US2pyLCmOha?dl=0. – Title from the screen.
24. Dolan Harry P. Community policing and organizational cultural backlash [Electronic
resource] : website. Accesses mode: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/17993579940NCJRS.pdf. –
Title from the screen.
25. Diplomstudiengang (Diplomverwaltungswirt) – Modulhandbuch / Modulares Curriculum. FHB, 2010. 152 S.
26. JG. Carter, SW. Phillips, SM. Gayadeen, “Implementing Intelligence Led Policing: An Application of
Loose-Coupling Theory”, Journal of Criminal Justice, № 42, p. 433–442, 2014.
27. Masterstudiengang : Öffentliche Verwaltung – Polizeimanagement (Publik Administration – Police Management) – Modulhandbuch. Münster : Deutsche Hochschule der Polizei, 2014. 102 S.
28. Nill M. Blue courage – servingand protecting those who... [Electronic resource] : website. Accesses mode:
http://bluecourage.com. – Title from the screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-05

Номер

Розділ

Articles