АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СПОРТСМЕНОК З ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛУ В РІЧНОМУ МАКРОЦИКЛІ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Наталія Нестеренко Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
  • Олександра Крюковська Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: пляжний волейбол, юні спортсменки, річний макроцикл підготовки

Анотація

Мета. Розкрити особливості тренувального процесу юних спортсменок 14–15 років з пляжного волейболу у річному макроциклі на етапі спеціалізованої базової підготовки. Методи. Для реалізації мети дослідження використовували: аналіз науково-методичної літератури та планів підготовки юних волейболісток; педагогічне спостереження; оцінку технічної підготовленості; контрольні випробування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. Аналіз системи підготовки та особливості навчально-тренувального процесу з пляжного волейболу в річному макроциклі на етапі спеціалізованої базової підготовки проводився в спортивних школах міста у відповідності до діючих програм. Результати. Система тренувального процесу у пляжному волейболі на етапі спеціалізованої базової підготовки здійснюється на основі двох циклового річного макроциклу. При цьому обсяг тренувальних занять складає 960 годин протягом року (20 годин на тиждень). Відтак, на теоретичну підготовку відведено 30 годин, загальну і спеціальну фізичну – 295, технічну – 324, тактичну – 150, змагальну – 135 і на тестування 26 годин. Двох циклова структура річного макроциклу складається з трьох періодів – підготовчого, змагального та перехідного. Перший цикл охоплює 7 календарних місяців,
другий – 5. До структури у відповідності до поставлених завдань увійшли: втягуючий, базові, передзмагальні, змагальні та відновлювальні мезоцикли, втягуючі, ударні, модельні, змагальні та відновлювальні мікроцикли. Висновок. Встановлено, що система підготовки юних волейболісток 14–15 років з пляжного волейболу здійснюється на підставі програм для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ України. На підставі аналізу навчального плану встановлено, що протягом першого циклу річного макроциклу на загальну фізичну підготовку витрачається 30–35% від загального часу, об’єм технічної підготовки складає 35–40%, а тактичної, ігрової та спеціальної фізичної підготовки – 25–35%. У другому циклі річного макроциклу загальнв фізична підготовка планується в обсязі 20–25% від загального часу, технічна 30–35%, а тактична, ігрова та спеціальна фізична – 40–50%.
Ключові слова: пляжний волейбол, юні спортсменки, річний макроцикл підготовки.

Посилання

1. Беляев АВ, Булыкин ЛВ. Волейбол: теория и методика тренировки. М.: Физкультура и спорт. 2007.
98 с.
2. Горчанюк ЮА. Техническая подготовка спортсменов в пляжном волейболе на основе биомехани-
ческих моделей прыжков и перемещений: дис. … канд.наук физ. воспитанию и спорту. 24.00.01.
Харьковская гос. академия физической культуры. Харьков, 2004. 226 с.
3. Гунченко ВВ. Ефективність подач як вагомий фактор змагальної діяльності у пляжному волейболі.
Фізична культура, спорт та здоров’я нації 2018; 6: 122-129.
4. Дорошенко ЭЮ, Цапенко ВА, Кушнир ГИ, Медведь МН. Комплексы физических упражнений для
спортсменов в пляжном волейболе в подготовительном периоде подготовки. Физическое воспита-
ние студентов творческих спеціальностей. 2004; 6: 28–34.
5. Келлер ВС, Платонов ВМ. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів. Львів: Українська
Спортивна Асоціація, 1992. 270 с.
6. Костюков ВВ, Чесноков ЮБ, Тимохин АВ. Пляжный волейбол: методическое пособие. Москва,
1997. 96 с.
7. Кропивницкая ТА, Войтова ОВ. Развитие пляжного волейбола в современных условиях между-
народного спортивного движения. Probleme actuale privind perfectionarea sistemului de invatamint in
domeniul culturii fizice : materialele conferintei stiintifice international. Сhisinau: USEFS, 2014; 208-211.
8. Кудряшов ЄВ. Побудова і контроль тренувального процесу волейболісток на етапі спеціалізованої
базової підготовки: автореф. дис. … канд. фіз. виховання і спорту: 24.00.0. Харківська держ. ака-
демія фізичної культури. Харків, 2004. 22 с.
9. Осадчий ОВ. Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності волейболістів
різних вікових груп: автореф. дис. … канд.наук з фіз.виховання і спорту: 24.00.01 / Харківська держ.
академія фізичної культури. Харків, 2007. 23 с.
10. Пляжний волейбол. Навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ / під. ред. М.П.Піменова,
І.М.Тищенко. К.: Республіканський науково-методичний кабінет Державного комітету України з
питань фізичної культури і спорту. 2003. 155 с.
11. Рудковская ЕВ. Динамика нагрузок в макроцикле подготовки юных спортсменок, специализирую-
щихся в пляжном волейболе. Вестник спортивной науки. 2007; 3: 3-7.
12. Соловей ОМ, Гунченко ВВ. Аналіз ефективності результатів змагальної діяльності у пляжному
волейболі. Спортивний вісник Придніпров’я. 2018; 3: 126-130.
13. Уилмор ДжХ, Костилл ДЛ. Физиология спорта и двигательной активности. К.: Олимпийская
литература, 1997. 504 с.
14. Хомберг С. Деякі поради з техніки і тактики пляжного волейболу. URL: http//lib/sported.ru.
15. Хёмберг С, Атанасиос Папагеоргиу. Пляжный волейбол. Global Coaching, 2019. 329 с.
16. Dimitrios G. Balasas, Kosmas Christoulas, Panagiotis Stefanidis, Efstratios Vamvakoudis, Theodoros M.
Bampouras. The effect of beach volleyball training on muscle performance of indoor volleyball players.
2017;19. [Electronic resource]. Resource Access Mode:insight@cumbria.ac.uk.
17. Jonathan C. Reeser MD PhD, Roald Bahr MD PhD. Volleyball (The Handbook of Sports Medicine and
Science). 3rd edition. Wiley-Blackwell, 2014. 242 р.
References
1. Belyayev AV, Bulykin LO. Voleybol: teoriya i metodika trenirovki. M .: Fizkul’tura i sport. 2007. 98 s.
2. Gorchanyuk YUA. Tekhnicheskaya podgotovka sportsmenov v plyazhnom voleybole na osnove biomekhanicheski
modeley pryzhkov i peremeshcheniy: dis ... kand.nauk po fiz.vospitaniyu i sporta. 24.00.01
Khar’kovskaya gos.akademiya fizicheskoy kul’tury. Khar’kov, 2004. 226 s.
3. Hunchenko VV. Efektyvnist’ podach yak vahomyy faktor zmahal’noyi diyal’nosti u plyazhnomu voleyboli.
Fizychna kul’tura, sport ta zdorov’ya natsiyi 2018; 6: 122-129.
4. Doroshenko, EYU., Tsapenko, VA., Kushnir, GI., Medved’, MN. Kompleksy fizicheskikh uprazhneniy
dlya sportsmenov v plyazhnom voleybole v podgotovitel’nom periode podgotovki. Fizicheskoye vospitaniye
studentov tvorcheskikh spetsíal’nostey. 2004; 6: 28–34.
5. Keller VS, Platonov VM. Teoretyko-metodychni osnovy pidhotovky sport·smeniv. L’viv: Ukrayins’ka
Sportyvna Asotsiatsiya, 1992. 270 s.
6. Kostyukov VV, Chesnokov YUB, Timokhin AV. Plyazhnyy voleybol: metodicheskoye posobiye. Moskva,
1997. 96 s.
7. Kropivnitskaya TA, Voytova OV. Razvitiye plyazhnogo voleybola v sovremennykh usloviyakh mezhdunarodnogo
sportivnogo dvizheniya. Probleme actuale privind perfectionarea sistemului de invatamint in
domeniul culturii fizice : materialele conferintei stiintifice international. Shisinau: USEFS, 2014; 208-211.
8. Kudryashov YEV. Pobudova i kontrol’ trenuval’noho protsesu voleybolistok na etapi spetsializovanoyi
bazovoyi pidhotovky: avtoref. dys. … kand. z fiz. vykhovannya i sportu: 24.00.0 / Kharkivs’ka derzh.
akademiya fizychnoyi kul’tury. Kharkiv, 2004. 22 s.
9. Osadchyy OV. Vplyv spetsial’nykh zasobiv navantazhennya na stan tekhnichnoyi maysternosti voleybolistiv
riznykh vikovykh hrup: avtoref. dys. … kand.nauk z fiz.vykhovannya i sportu: 24.00.01 / Kharkivs’ka
derzh. akademiya fizychnoyi kul’tury. Kharkiv, 2007. 23 s.
10. Plyazhnyy voleybol. Navchal’na prohrama dlya DYUSSH, SDYUSHOR, SHVSM / pid. red. M.P. Pimenova,
I.M. Tyshchenko. K.: Respublikans’kyy naukovo-metodychnyy kabinet Derzhavnoho komitetu
Ukrayiny z pytan’ fizychnoyi kul’tury i sportu. 2003. 155 s.
11. Rudkovskaya YEV. Dinamika nagruzok v makrotsikle podgotovki yunykh sportsmenok, spetsializiruyushchikhsya
v plyazhnom voleybole. Vestnik sportivnoy nauki. 2007; 3: 3-7.
12. Solovey OM, Hunchenko VV. Analiz efektyvnosti rezul’tativ zmahal’noyi diyal’nosti u plyazhnomu voleyboli.
Sportyvnyy visnyk Prydniprov’ya. 2018; 3: 126-130.
13. Uilmor Dzh KH, Kostill D L. Fiziologiya sporta i dvigatel’noy aktivnosti. K.: Olimpiyskaya literatura,
1997. 504 s.
14. Khomberh S. Deyaki porady z tekhniky i taktyky plyazhnoho voleybolu. URL: http//lib/sported.ru.
15. Khomberg S, Atanasios Papageorgiu. Plyazhnyy voleybol. Global Coaching, 2019. 329 s.
16. Dimitrios G. Balasas, Kosmas Christoulas, Panagiotis Stefanidis, Efstratios Vamvakoudis, Theodoros M.
Bampouras. The effect of beach volleyball training on muscle performance of indoor volleyball players.
2017. №19. [Electronic resource]. Resource Access Mode:insight@cumbria.ac.uk.
17. Jonathan C. Reeser MD PhD, Roald Bahr MD PhD. Volleyball (The Handbook of Sports Medicine and
Science). 3rd edition. Wiley-Blackwell, 2014. 242 р.
Опубліковано
2021-01-22
Номер
Розділ
Articles