ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КІКБОКСЕРІВ-АМАТОРІВ ТА КІКБОКСЕРІВ- ПРОФЕСІОНАЛІВ В РОЗДІЛІ К-1

  • Олег Скирта Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Наталія Гуцул Українська академія друкарств
  • Володимир Рихаль Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  • Iгор Вовк Львiвський нацiональний аграрний унiверситет
Ключові слова: техніко-тактична підготовка, кікбоксинг, аматори, професіонали

Анотація

Мета. Провести порівняння рівня техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих кікбоксерів-аматорів та кікбоксерів-професіоналів в розділі К-1. Методи. У педагогічному дослідженні прийняли участь 40 кікбоксерів, умовно розділених на дві групи: 22 спортсмена-аматори високої кваліфікації, і
18 спортсменів-професіоналів. Тестування техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів (ISKA) у розділі К-1 за вдосконаленою методикою В.А. Еганова, дозволяє широко, об’єктивно і швидко діагностувати рівень сформованої техніко-тактичної підготовленості. Результати. Дослідження дозволило виявити істотні відмінності в рівні техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів, що увійшли до групи спортсменів-професіоналів і кікбоксерів-аматорів високої кваліфікації в розділі К-1. В змагальній діяльності рівень активності в атаці, контратаці у відповідь і контратаці на зустріч у двобою, по відношенню до суперника, в групі спортсмени професіонали мали вищий рівень відповідних показників ніж у кікбоксерів аматорів. Активність у зустрічній контратаці за допомогою ударів руками, ногами і колінами у спортсменів-аматорів є нижче середнього рівня, а у професіоналів, означений показник значно вищий. Професіонали переважають аматорів у показнику надійності захисту при чому рівень
захисних дій від ударів ногами в обох групах нижчий ніж від ударів руками і колінами. Висновок. Встановлено, що кікбоксери у розділі К-1 активніше використовують у нападі удари руками, ніж ногами і колінами. З переходом на професійний ринг, у спортсменів підвищуються наступні показники: рівень активності та надійності ударів ногами і колінами. З переходом на професійний ринг, підвищується рівень спортивної кваліфікації, кікбоксери-професіонали покращують показники надійності захисних дій в верхній (голову) в середній (тулуб) рівні, але захисні дії від ударів в нижній рівень продовжують знаходитись не на належному рівні. У кікбоксерів в розділі К-1, з переходом на професійний ринг спостерігається значне підвищення загального рівня техніко-тактичної підготовленості.
Ключові слова: техніко-тактична підготовка, кікбоксинг, аматори, професіонали.

Посилання

1. Атилов АА. Кик Боксинг Лоу-Кик. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 560 с.
2. Васильев ОС, Сучилин ОС. Современные методики биомеханических измерений : компьютеризи-
рованный динамометрический комплекс. Теория и практика физической культуры. 2004; 3: 13-16
3. Галкин ПЮ, Галикиев СМ, Еганов ВА. Индивидуальная структура тактики защитных действий в
четырёхраундовом бою боксёров высокой квалификации. Сб. науч. тр. кафедры теории и методики
борьбы Урал. ГАФК. Челябинск, 2002; 5: 66-69.
4. Горбенко ВП, Горбенко ВП. Аналіз змагальної діяльності кікбоксерів (WPKA) у розділі орієнтал.
Спортивна наука України. Науковий вісник Львівського державного університету фізичної
культури. 2012; 5 (49): 32-38.
5. URL: http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html.
6. Єганов ВА. Методика обучения защитным технико-тактическим действиям в кикбоксинге
[диссертация]. Челябинск; 2005. 171 с.
7. Осколков ВА, Агафонов АИ. Биомеханический анализ техники выполнения ударов ногами и руками
в кикбоксинге. Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2010; 5(63): 64-67
8. Павлов СВ. Методика оценки технической и тактической подготовленности тхэквондистов в
соревновательных поединках. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2003; 2:
56-60.
9. Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её
практические приложения: учеб. тренера высш. квалиф. Киев: Олимпийская литература, 2004. 808 с.
10. Саяпов РС, Змиенко РС. Вес тренерського слова – преимущество, которое всегда с тобой. Боевые
искуства. 2007; 5: 45-47.
11. Федерація кікбоксингу України “ІСКА”. URL: http://iska.com.ua/federation.
12. Яремко МО. Вдосконалення швидкісно-силових якостей в ударних прийомах кікбоксерів на етапі
попередньої базової підготовки: дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту. Львів, 2001. 226 с.
13. Evgen Prystupa, Andriy Okopnyy, Natalia Hutsul, Khrystyna Khimenes, Andriy Kotellnyk, Ihor Hryb,
Maryan Pityn. Development of special physical qualities skilled kickboxers various style of competitive
activity. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2019; 19 (2): 273-280. Doi:10.7752/jpes.
14. Pityn M., Okopnyy A., Tyravska O., Hutsul N., Ilnytsky I. Dynamic of indexes of technical and tactical
actions of qualified kickboxer individual fighting style. Journal of Physical Education and Sport (JPES).
2017;17 (3): 1024-1030. Doi:10.7752/jpes.2017.s3157.
15. Zadorozhna, O., Okopnyy, A, Hutsul, N., Kotelnyk, A., Grashchenkova, Z., Perederiy, A., Pityn, M., &
Svistelnyk, I. Improving kickboxers’ special physical preparedness which accounts for their individual
tactical style and technical skills. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2019;19 (2): 1173-1179.
URL: https://doi.org/10.7752/jpes.2019.02170.
References
1. Atilov AA. Kik Boksing Lou-Kik. Rostov-na-Donu: Feniks. 2002. 560 s.
2. Vasilev OS. Suchilin OS. Sovremennye metodiki biomekhanicheskikh izmereniy : kompyuterizirovannyy
dinamometricheskiy kompleks. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2004; 3: 13-16
3. Galkin PYu. Galikiyev SM. Eganov VA. Individualnaya struktura taktiki zashchitnykh deystviy v chetyrekhraundovom
boyu bokserov vysokoy kvalifikatsii. Sb. nauch. tr. kafedry teorii i metodiki borby
UralGAFK. Chelyabinsk; 2002;5:66–69.
4. Horbenko VP, Horbenko VP. Analiz zmahalnoi diialnosti kikbokseriv (WPKA) u rozdili oriiental.
Sportyvna nauka Ukrainy. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu fizychnoi kultury.
Elektronne naukove fakhove vydannia – chasopys: Lviv, LDUFK. 2012; 5(49): 32-38.
5. URL: http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html.
6. Єganov VA. Metodika obucheniya zashchitnym tekhniko-takticheskim deystviyam v kikboksinge [dissertatsiya].
Chelyabinsk, 2005. 171s.
7. Oskolkov VA. Agafonov AI. Biomekhanicheskiy analiz tekhniki vypolneniya udarov nogami i rukami v
kikboksinge. Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. 2010;5(63):64-67.
8. Pavlov SV. Metodika otsenki tekhnicheskoy i takticheskoy podgotovlennosti tkhekvondistov v sorevnovatelnykh
poedinkakh. Fizicheskaya kultura: vospitaniye. obrazovaniye. trenirovka. 2003; 2: 56-60.
9. Platonov VN. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i ee prakticheskiye
prilozheniya: ucheb. trenera vyssh. kvalif. Kiyev: Olimpiyskaya literature, 2004. 808 s.
10. Sayapov RS. Zmiyenko RS. Ves trenerskogo slova – preimushchestvo. kotoroe vsegda s toboy. Boevye
iskustva. 2007; 5: 45-47.
11. 10 Federatsiia kikboksynhu Ukrainy “ISKA”. URL: http://iska.com.ua/federation.
12. Iaremko MO. Vdoskonalennia shvydkisno-sylovykh yakostei v udarnykh pryiomakh kikbokseriv na etapi
poperednoi bazovoi pidhotovky [dysertatsiia]. Lviv: Lviv derzh in-t fiz. Kultury, 2001. 226 s.
13. Evgen Prystupa, Andriy Okopnyy, Natalia Hutsul, Khrystyna Khimenes, Andriy Kotellnyk, Ihor Hryb, Maryan
Pityn. Development of special physical qualities skilled kickboxers various style of competitive activity.
Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2019; 19(2): 273–280. Doi: 10.7752/jpes.2019.s2041.
14. Pityn M., Okopnyy A., Tyravska O., Hutsul N., Ilnytsky I. Dynamic of indexes of technical and tactical
actions of qualified kickboxer individual fighting style. Journal of Physical Education and Sport (JPES).
2017; 17(3): 1024-1030. Doi: 10.7752/jpes.2017.s3157.
15. Zadorozhna, O., Okopnyy, A, Hutsul, N., Kotelnyk, A., Grashchenkova, Z., Perederiy, A., Pityn, M., &
Svistelnyk, I. () Improving kickboxers’ special physical preparedness which accounts for their individual
tactical style and technical skills. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2019; 19(2): 1173–1179.
URL: https://doi.org/10.7752/jpes.2019.02170.
Опубліковано
2021-01-22
Номер
Розділ
Articles