ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

  • Сергій Черненко Донбаська державна машинобудівна академія
  • Олег Олійник Донбаська державна машинобудівна академія
  • Юрій Сорокін Донбаська державна машинобудівна академія
  • Олег Коваль гімназія “Інтелект”
Ключові слова: професійно-педагогічні компетентності, навчальні дисципліни,, студенти

Анотація

Мета. Встановити системність підготовки майбутніх тренерів- викладачів у закладі вищої
освіти. Методи. У дослідженні взяли участь 30 студентів першого і 20 другого курсів. Вибір методів,
що використані в статті, обумовлений логічною моделлю процесу дослідження, що склалася в
педагогічній науці. Теоретичний аналіз науково-методичної літератури проводився для вивчення основ-
них концепцій управління підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності 017 – фізична культура і
спорт. Вивчення педагогічної та навчально-нормативної документації вищої школи дало змогу встано-
вити проблеми в розумінні студентів процесу освіти в галузі фізичної культури. Анкетування, конс-
татуючий експеримент, методи математичної статистики (графічне відображення даних, аналіз
параметрів розподілу) дозволили визначити стан підготовки майбутніх викладачів фізичного виховання
у вищому навчальному закладі. Результати. Встановлено, що професійно-педагогічна підготовка тре-
нера-викладача спрямована на формування наступних компонентів: мотиваційно-педагогічного (відоб-
ражає спрямованість, мотиви, потреби в навчанні, ціннісні орієнтації), когнітивно-педагогічного (знан-
ня вікової психології, вікових морфо-функціональних особливостей людини), конструктивно-педаго-
гічного (формуванням цілей діяльності, складанням планів і програм, плануванням занять із фізичного
виховання і спорту), організаційно-педагогічного (здатність і готовність організовувати навчально-
тренувальний процес, управляти і моніторити його ефективність), педагогічно-технологічного (пси-
холого-педагогічні вміння та навички розв’язувати завдання спортивного тренування дітей і підлітків)
та педагогічно-рефлексивного (вміння вивчати, адаптувати і застосовувати кращий досвід в управлінні
фізичною підготовкою). Найбільший вплив на професійно-педагогічну мотивацію студентів першого і
другого курсів чинять дисципліни, розташовані у загально-професійному та професійному блоці. Вияв-
лений низький рівень зацікавленості студентів у здійсненні науково-дослідницької діяльності. Висновок.
Встановлено, що для здобуття освітньої кваліфікації тренер-викладач на початкових етапах навчання
(1–2 курси) для студентів найважливішими є дисципліни професійної підготовки.
Ключові слова: професійно-педагогічні компетентності, навчальні дисципліни, студенти.

Посилання

1. Дубогай ОД, Альошина АІ, Лавринюк ВЄ. Основні поняття й терміни здоров’язбереження та
фізичної реабілітації в системі освіти: навч. посібник. Луцьк: Волинський НУ ім. Лесі Українки,
2011. 296 с.
2. Круцевич ТЮ, Зайцева М. Інноваційні процеси у сфері підготовки та перепідготовки кадрів з
фізичної культури. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2005; 4: 41-4.
3. Москаленко Н, Ковров Я, Алфьоров О. Підготовка спеціалістів з фізичної культури і спорту до
інноваційної діяльності. Спортивний вісник Придніпров’я. 2014; 2: 108-112.
4. Виленский МЯ, Сафин РС. Профессиональная направленность физического воспитания студентов
педагогических специальностей: уч. пособие. М.: Высш. шк., 1989. 159 с.
5. Воробйов МІ, Круцевич ТЮ. Практика в системі фізкультурної освіти: навч. посібник. К.:
Олімпійська література, 2006. 192 с.
6. Драгнєв ЮВ. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інфор-
маційно-освітнього простору: монографія. Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені. Тараса Шевченка”, 2013. 475 с.
7. Матвеев ЛП. Теория и методика физической культуры: учеб. пособ. М.: Физкультура и спорт,
1991. 543 с.
8. Соловйов В. Психолого-педагогічні умови підвищення готовності майбутніх викладачів фізичного
виховання до педагогічної діяльності. Педагогіка і психологія професійної. освіти. 2013;3:152–161.
9. Забора AB. Формування знань і навичок майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення
дисциплін “Теорія і методика фізичного виховання” і “Гімнастика з методикою викладання”: ав-
тореф. … дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту. Львів, 2003. 24 с.
10. Лещенко ГА. Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними
вправами: автореф. дис. Кривий Ріг, 2002. 18 с.
11. Степанченко НІ. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих
навчальних закладах [дисертація]. Вінниця; 2017: 199-215.
12. Дубовицкая ТД. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов. Психологи-
ческая наука и образование. 2004; 2: 82-86.
13. Наумчук ВІ. Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в процесі самостійної
роботи зі спортивних дисциплін: автореф. … канд. пед. наук. Тернопіль, 2002. 20 с.
14. Боднар АО, Юрчишин ЮВ, Стасюк ІІ. Аналіз динаміки сформованості мотиваційного компоненту
готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів.
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019 берез. 26; 24-5.
15. Вацеба ОМ, Петришин ЮВ, Приступа ЄН, Боднар ІР. Актуальні проблеми теорії і методики фі-
зичного виховання: колективна монографія. Львів: Українські технології. 2005. 296 с.
16. Акусок АМ. Теоретичні засади формування змісту загальнопедагогічної підготовки майбутнього
вчителя: автореф. дис. К., 2009. 21 с.
17. Чесноков АВ. Формирование профессиональных качеств педагога по физической культуре. Теория
и практика физической культуры. 2001; 10: 18-21.
18. Кричфалушій МВ. Готовність майбутнього спортивного педагога до науково-дослідницької діяль-
ності. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2008; 1: 192-194.
References
1. Dubogaj OD, Al’oshina AІ, Lavrinjuk VЄ. Osnovnі ponjattja j termіni zdorov’jazberezhennja ta fіzichnoї
reabіlіtatsії v sistemі osvіti: navch. posіbnik. Luts’k: Volins’kij NU іm. Lesі Ukraїnki, 2011. 296 s.
2. Krutsevich TJu, Zajtseva M. Іnnovatsіjnі protsesi u sferі pіdgotovki ta perepіdgotovki kadrіv z fіzichnoї
kul’turi. Teorіja і metodika fіzichnogo vihovannja і sportu. 2005; 4: 41-4.
3. Moskalenko N, Kovrov Ja, Alf’orov O. Pіdgotovka spetsіalіstіv z fіzichnoї kul’turi і sportu do іnnovatsіjnoї
dіjal’nostі. Sportivnij vіsnik Pridnіprov’ja. 2014; 2: 108-112.
4. Vilenskij MJa, Safin RS. Professional’naja napravlennost’ fizicheskogo vospitanija studentov pedagogicheskih
spetsial’nostej: uch. posobie. M.: Vyssh. shk., 1989. 159 s.
5. Vorobjov MІ, Krutsevich TJu. Praktika v sistemі fіzkul’turnoї osvіti: navch. posіbnik. K.: Olіmpіjs’ka
lіteratura; 2006. 192 s.
6. Dragnєv JuV. Profesіjnij rozvitok majbutn’ogo vchitelja fіzichnoї kul’turi v umovah іnformatsіjnoosvіtn’ogo
prostoru: monografіja. Lugans’k: DZ “LNU іmenі. Tarasa Shevchenka”, 2013. 475 s.
7. Matveev LP. Teorija i metodika fizicheskoj kul’tury: ucheb. posob. M.: Fizkul’tura i sport. 1991. 543 s.
8. Solovjov V. Psihologo-pedagogіchnі umovi pіdvischennja gotovnostі majbutnіh vikladachіv fіzichnogo
vihovannja do pedagogіchnoї dіjal’nostі. Pedagogіka і psihologіja profesіjnoї. osvіti. 2013; 3: 152-161.
9. Zabora AB. Formuvannja znan’ і navichok majbutnіh uchitelіv fіzichnoї kul’turi v protsesі vivchennja
distsiplіn “Teorіja і metodika fіzichnogo vihovannja” і “Gіmnastika z metodikoju vikladannja” [avtoreferat.
disertatsії]. L’vіv, 2003. 24 s.
10. Leschenko GA. Formuvannja pozitivnoї motivatsії shkoljarіv do sistematichnih zanjat’ fіzichnimi
vpravami [avtoreferat. disertatsії]. Krivij Rіg; 2002. 18 s.
11. Stepanchenko NІ. Sistema profesіjnoї pіdgotovki majbutnіh uchitelіv fіzichnogo vihovannja u vischih
navchal’nih zakladah [disertatsіja]. Vіnnitsja; 2017: 199-215.
12. 12.Dubovitskaja TD. Diagnostika urovnja professional’noj napravlennosti studentov. Psihologicheskaja
nauka i obrazovanie. 2004; 2: 82-86.
13. Naumchuk VІ. Profesіjna pіdgotovka majbutnіh vchitelіv fіzichnoї kul’turi v protsesі samostіjnoї roboti zі
sportivnih [avtoreferat. disertatsії]. Ternopіl’; 2002. 20 s.
14. Bodnar AO, Jurchishin JuV, Stasjuk ІІ. Analіz dinamіki sformovanostі motivatsіjnogo komponentu
gotovnostі majbutnіh uchitelіv fіzichnoї kul’turi do olіmpіjs’koї osvіti molodshih shkoljarіv. Vіsnik
Prikarpats’kogo unіversitetu. Serіja: Fіzichna kul’tura. 2019 berez. 26; 24-5.
15. Vatseba OM, Petrishin JuV, Pristupa ЄN, Bodnar ІR. Aktual’nі problemi teorії і metodiki fіzichnogo
vihovannja: kolektivna monografіja. L’vіv: Ukraїns’kі tehnologії; 2005. 296 s.
16. Akusok AM. Teoretichnі zasadi formuvannja zmіstu zagal’nopedagogіchnoї pіdgotovki majbutn’ogo
vchitelja [avtoreferat. disertatsії]. K.., 2009. 21 s.
18. Chesnokov AV. Formirovanie professional’nyh kachestv pedagoga po fizicheskoj kul’ture. Teorija i
praktika fizicheskoj kul’tury. 2001; 10: 18-21.
19. Krichfalushіj MV. Gotovnіst’ majbutn’ogo sportivnogo pedagoga do naukovo-doslіdnits’koї dіjal’nostі.
Fіzichne vihovannja, sport і kul’tura zdorov’ja u suchasnomu suspіl’stvі. 2008; 1: 192-194.
Опубліковано
2021-01-22
Номер
Розділ
Articles