Сучасні аспекти використання засобів активного туризму в туристично-рекреаційній діяльності учнівської молоді

Ключові слова: активний туризм, рекреація, туризм, діяльність, учнівська молодь

Анотація

Мета. Здійснити теоретичний аналіз та узагальнення сучасних підходів щодо використання засобів активного туризму в спортивно-рекреаційній діяльності учнівської молоді. Методи. Теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення даних науково-методичної літератури та матеріалів експериментальних досліджень сучасних учених); емпіричні (спостереження, опитування, бесіди, інтерв’ю). Результати. Активний туризм є загальнодоступним засобом активного відпочинку та оздоровлення населення. Заняття туризмом відбуваються в природних умовах і вимагають активної діяльності, що сприяє зменшенню негативних наслідків гіподинамії. Прості та доступні організаційні форми, що використовуються в оздоровчо-спортивному туризмі (походи, подорожі, екскурсії, прогулянки, туристські зльоти і змагання) сприяють реалізації не тільки специфічних функцій фізичної культури, а й рекреаційних і оздоровчо-реабілітаційних, забезпечуючи умови для здорової життєдіяльності особистості в суспільстві. Цінність туризму полягає у його різноплановому впливі на організм як відновлювальному так і тренувальному, що є особливо важливим для молоді з недостатньою руховою активністю. Під час туристських подорожей створюють умови для відновлення працездатності і зміцнення здоров’я під впливом комплексу факторів: зміни оточення, впливу кліматичних умов, раціональної рухової активності.  Висновок. Однією з перспективних форм дозвілля сучасної учнівської молоді залишається туристично-рекреаційна діяльність, яка відіграє значну роль в соціокультурному розвитку особистості та формування її оздоровчого потенціалу.

Aim. To carry out a theoretical analysis and generalization of modern approaches to the use of means of active tourism in sports and recreational activities of schoolchildren. Methods. Theoretical (analysis, synthesis, comparison, generalization of data from scientific and methodical literature and materials of experimental studies of modern scientists); empirical (observations, surveys, conversations, interviews). Results. Sports tourism is a publicly available means of active recreation and public health. Tourism activities take place in natural conditions and require active activity, which contributes to reducing the negative consequences of hypodynamia. Simple and accessible organizational forms used in health and sports tourism (hikes, trips, excursions, walks, tourist flights and competitions) contribute to the implementation of not only the specific functions of physical culture, but also recreational and health-rehabilitation, providing conditions for the healthy life of an individual in society. The value of tourism lies in its diverse impact on the body, both restorative and training, which is especially important for young people with insufficient physical activity. During tourist trips, conditions are created for the restoration of working capacity and strengthening of health under the influence of a complex of factors: changes in the environment, the influence of climatic conditions, and rational motor activity. Conclusion. One of the promising forms of leisure for modern students remains tourist and recreational activities, which play a significant role in the socio-cultural development of the individual and the formation of his health potential.

Посилання

1. Андрєєва О, Головач І, Хрипко І. формування мотивації учнів середнього шкільного віку до оздоровчої рекреаційної рухової активності. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2016. № 20.: 11-5.
2. Блистів ТВ. Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності учнівської молоді у закладах позашкільної роботи туристсько-краєзнавчого напряму: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02; Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. Київ, 2019: 29 с.
3. Блистів ТВ, Благій ОЛ. Оцінювання ефективності організаційно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності учнівської молоді у закладах позакшкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. № 2.: 5-12
4. Данилко ВМ. Мотивація до оздоровчо-рекреаційної рухової активності старшокласників під час дозвілля. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» : зб. наук. пр. - Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. - Вип. 5К (113): 102-4.
5. Колотуха ОВ. Спортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика: словник-довідник. Льотна академія Національного авіаційного університету. Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/917
6. Кудрявцев А. Особливості організації оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей у дитячих оздоровчих таборах. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура 2018;29:32-6
7. Лабарткава В. Сучасний стан та перспективи розвитку активного туризму у Львівській області. Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України: матеріали VІI міжнар. науково-практичної конф., присвяч. 70-річчю утворення Льотної акад. - Кропивницький, 2021р.:315-322.
8. Луцький ВЯ. Рекреаційно-оздоровчі технології у фізичній культурі школярів. матеріали науково-практичної конференції. м. Полтава, 27-28 травня 2022 р.: 158-3.
9. Мандюк А. Форми фізкультурно-спортивної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15-17 років у вільний час. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2018;1(63):42-6
10. Олексієнко ЯІ, Гунько ПМ. Теорія, види та технології оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності: навч.-метод. посіб. Черкаси: ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2018. 260 с.
11. Осадець ММ, Слобожанінов АА, Волощук АО. Сучасні проблеми фізичного виховання школярів. Молодий вчений. №3.3 (55.3). 2018 р.: 71-4.
12. Футорний С, Маслова О, Гопей М. Корекція показників фізичного стану школярів сучасними засобами оздоровчо-рекреаційного спрямування. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Луцьк, 2019. Вип 36.: 80-5.
13. Андрєєва О, Ковальова Н, Хрипко І. Аналіз проблем та перспектив впровадження оздоровчо-рекреаційної діяльності старшокласників в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. / гол. ред. В. М. Костюкевич (5). 2018: 11-9.
14. Випасняк І, Іванишин І, Луцький В, Курилюк С. Стан розвитку спортивно-оздоровчого туризму як складової системи фізичного виховання учнівської молоді Карпатського регіону. Матеріали І регіональної науково-практичної конференції «Фізична культура в школі: стан та перспективи розвитку». ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2020.: 58-60
15. Andrieieva O, Hakman A, Balatska L, Moseychuk Yu, Vaskan I, Kljus O. Peculiarities of Physical Activity Regimen of 11-14-Year-Old Children During Curricular and Extracurricular Hours. Journal of Physical Education and Sport. (2017). Vol. 17.: 2422-428.
16. Shyber O. Рекреація і дозвілля в парадигмі digital age. Питання культурології. (2018). (34).: 189-198. Режим доступу: https://doi.org/10.31866/2410-1311.34.2018.154070
References
1. Andrieieva O, Holovach I, Khrypko I. formuvannia motyvatsii uchniv serednoho shkilnoho viku do ozdorovchoi rekreatsiinoi rukhovoi aktyvnosti. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii. 2016. № 20.: 11-5.
2. Blystiv TV. Orhanizatsiino-metodychne zabezpechennia ozdorovcho-rekreatsiinoi diialnosti uchnivskoi molodi u zakladakh pozashkilnoi roboty turystsko-kraieznavchoho napriamu: avtoref. dys. … kand. nauk z fiz. vykhovannia ta sportu: 24.00.02; Natsionalnyi un-t fiz. vykhovannia i sportu Ukrainy. Kyiv, 2019: 29 s.
3. Blystiv TV, Blahii OL. Otsiniuvannia efektyvnosti orhanizatsiino-metodychnoho zabezpechennia ozdorovcho-rekreatsiinoi diialnosti uchnivskoi molodi u zakladakh pozakshkilnoi osvity turystsko-kraieznavchoho napriamu. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu: Zbirnyk naukovykh statei. Fizychne vykhovannia ta sport. Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalnyi universytet, 2018. № 2.: 5-12
4. Danylko VM. Motyvatsiia do ozdorovcho-rekreatsiinoi rukhovoi aktyvnosti starshoklasnykiv pid chas dozvillia. Naukovyi chasopys Nats. ped. un-tu im. M.P. Drahomanova. Seriia №15 «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury / fizychna kultura i sport» : zb. nauk. pr. - Kyiv : NPU imeni M.P. Drahomanova, 2019. - Vyp. 5K (113): 102-4.
5. Kolotukha OV. Sportyvnyi turyzm ta aktyvna rekreatsiia: heohrafiia, systematyzatsiia, praktyka: slovnyk-dovidnyk. Lotna akademiia Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Rezhym dostupu: https://geohub.org.ua/node/917
6. Kudriavtsev A. Osoblyvosti orhanizatsii ozdorovcho-rekreatsiinoi diialnosti ditei u dytiachykh ozdorovchykh taborakh. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura 2018;29:32-6
7. Labartkava V. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku aktyvnoho turyzmu u Lvivskii oblasti. Teoretychni i prykladni napriamky rozvytku turyzmu ta rekreatsii v rehionakh Ukrainy: materialy VII mizhnar. naukovo-praktychnoi konf., prysviach. 70-richchiu utvorennia Lotnoi akad. - Kropyvnytskyi, 2021r.:315-322.
8. Lutskyi VIa. Rekreatsiino-ozdorovchi tekhnolohii u fizychnii kulturi shkoliariv. materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. m. Poltava, 27-28 travnia 2022 r.: 158-3.
9. Mandiuk A. Formy fizkulturno-sportyvnoi diialnosti uchniv zahalnoosvitnikh shkil vikom 15-17 rokiv u vilnyi chas. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. 2018;1(63):42-6
10. Oleksiienko YaI, Hunko PM. Teoriia, vydy ta tekhnolohii ozdorovcho-rekreatsiinoi rukhovoi diialnosti: navch.-metod. posib. Cherkasy: ChNU imeni B. Khmelnytskoho, 2018. 260 s.
11. Osadets MM, Slobozhaninov AA, Voloshchuk AO. Suchasni problemy fizychnoho vykhovannia shkoliariv. Molodyi vchenyi. №3.3 (55.3). 2018 r.: 71-4.
12. Futornyi S, Maslova O, Hopei M. Korektsiia pokaznykiv fizychnoho stanu shkoliariv suchasnymy zasobamy ozdorovcho-rekreatsiinoho spriamuvannia. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Lutsk, 2019. Vyp 36.: 80-5.
13. Andrieieva O, Kovalova N, Khrypko I. Analiz problem ta perspektyv vprovadzhennia ozdorovcho-rekreatsiinoi diialnosti starshoklasnykiv v umovakh zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii : zb. nauk. prats. / hol. red. V. M. Kostiukevych (5). 2018: 11-9.
14. Vypasniak I, Ivanyshyn I, Lutskyi V, Kuryliuk S. Stan rozvytku sportyvno-ozdorovchoho turyzmu yak skladovoi systemy fizychnoho vykhovannia uchnivskoi molodi Karpatskoho rehionu. Materialy I rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Fizychna kultura v shkoli: stan ta perspektyvy rozvytku». DVNZ «Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka». Ivano-Frankivsk, 2020.: 58-60
15. Andrieieva O, Hakman A, Balatska L, Moseychuk Yu, Vaskan I, Kljus O. Peculiarities of Physical Activity Regimen of 11-14-Year-Old Children During Curricular and Extracurricular Hours. Journal of Physical Education and Sport. (2017). Vol. 17.: 2422-8.
16. Shyber O. Rekreatsiia i dozvillia v paradyhmi digital age. Pytannia kulturolohii. (2018). (34).: 189-198. Rezhym dostupu: https://doi.org/10.31866/2410-1311.34.2018.154070
Опубліковано
2022-09-05