СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОСТІ У СПОРТСМЕНІВ РІЗНИХ ВИДІВ СПОРТУ

Ключові слова: типи агресивності, спортсмени, не спортсмени, єдиноборці, ігровики

Анотація

Мета. Визначити особливості прояву різних типів агресивності у спортсменів-єдиноборців та представників ігрових видів спорту. Методи. У дослідженні брали участь 115 студентів-спортсменів, з них: 62 юнаки та 53 представниці жіночої статі у віці 16-19 років, які залучені до тренувально-змагальної діяльності в єдиноборствах та спортивних іграх. Кваліфікація спортсменів: від I розряду до майстра спорту України. Під час роботи використовували опитувальник Л.Г. Почебут для визначення різних типів агресивності. Обробку кількісних показників проводили за t-критерієм Стьюдента. Результати. Встановлені найбільш притаманні типи агресивності для студентів різної спортивної спеціалізації та не спортсменів: вербальна агресивність найбільш притаманна юнакам не спортсмена; фізична агресивність – юнакам, що спеціалізуються у спортивних іграх; предметна агресивність – дівчатам, що обрали для себе спортивні ігри; емоційна агресивність та самоагресія найбільш притаманна дівчатам, що спеціалізуються у єдиноборствах. Висновок. Серед юнаків найбільший бал загальної агресивності спостерігається у не спортсменів, а найменший – у спортсменів-єдиноборців. Серед дівчат найвищий бал загальної агресивності був зафіксований у спортсменок, які займаються ігровими видами спорту, найнижчий – у дівчат, що не займалися спортом.

Посилання

1. Баклицька ОП. Дослідження проблеми агресивності у студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2018; 3(1):12-7.
2. Дроздова ОЮ, Скок МА. Проблеми агресивної поведінки особистості: навч. посіб. Чернігів: ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка; 2000. 225 с.
3. Кльоц Л., Кльоц Л., Носок Н., Шугай Т. Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх і молоді. Практична психологія та соціальна робота. 2009; 6: 19–25.
4. Лапій ХО, Марковець ЛМ. Основні форми агресивності і особистісні особливості студентів: динаміка взаємодії. Проблеми сучасної психології. 2009; 6: 379-87.
5. Мицкан Т.С. Агресивна поведінка дітей дошкільного віку: причини виникнення та профілактика: дис. канд. псих. наку. 19.00.07 – вікова і педагогічна психологія. Івано-Франківськ, 2013. 164 с.
6. Мойсеєва ОЄ. Психологічний аналіз проблеми агресії. Проблеми сучасної психології. 2010; 7:444-54.
7. Начинская СВ. Спортивная метрология: уч. для студ. учрежд. высшего поф. образования. М.: Академия; 2012. 240 с.
8. Несен ОО, Харченко ЄС. Вплив агресивності баскетболістів на ефективність їх ігрових показників. Фізична культура, спорт та здоров’я. Зб. тез XVII Міжнародної науково-практичної конференції; 2017 грудень 7-8; Харків. Харків: ХДАФК; с.202-5.
9. Несен ОО, Зелененко НО. Гендерні особливості агресивності спортсменів-ігровиків. Спортивні ігри. 2019. 1(11):24–31 URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.2543548
10. Орлов ЮМ. Обида. Вина. Москва: Сайдинг; 2002. 96 с.
11. Партас ИГ, Партас ВО. Анализ личностных качеств спортсменов, занимающихся разными видами спорта. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2005;10:227–30.
12. Ениколопов С, Ерофеева Л, Соковня И. Профилактика агрессивных и террористических проявлений у подростков: метод. пособие. М.: Просвещение; 2005. 156 с.
13. Сигал НС, Штих ВА, Александров ЮВ. Агресія в спортивній діяльності. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2014;3(41):86-9. URL:https://doi.org/10.15391/snsv.2014-3.017
14. Томилов ВН. Агрессивность в спорте: социально-биологический аспект. Теория и практика физ.культуры. 1990;10:39-42.
15. Фотуйма О. Індекс агресивності спортсменів різних спеціалізацій. Молода спортивна наука України. 2003;2(3):25-8.
16. Хорошуха МФ, Приймаков ОО. Вплив занять різними видами єдиноборств на формування агресивності юних спортсменів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2010;(5):357-362.
17. Хорошуха МФ. Вивчення взаємозв’язку між девіантною поведінкою та спрямованістю тренувального процесу юних спортсменів (із результатів ретроспективних спостережень автора). Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012;3:128-31.
18. Хорошуха МФ. До природи агресивності юних спортсменів 13-16 років, які спеціалізуються у різних видах спорту через призму досліджень цього феномену у їх однолітків–спортсменок (повідомлення четверте). Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011; 10:96-9.
19. Хорошуха МФ. Особливості впливу тренувальних навантажень різної спрямованості на формування агресивності юних спортсменів. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2007;12: 324-31.
20. Яценко ТС., Глузман АВ.,. Калашник ИВ, Мелоян АЕ. Агрессия: психодинамическая теория и феноменология. К. : Вища школа. 2010. 271 с.
21. Georgiy Korobeynikov, Wojciech J. Cynarski, Bogdan Mytskan, Myroslav Dutchak, Lesia Korobeynikova, Dymytrii Nikonorov, Olha Borysova, Ivanna Korobeinikova. The Psychophysiological State of Athletes with Different Levels of Aggression. «IDO Movement For Culture». Journal of Martial Arts Anthropology”. 2019; 19 (1S); 62–66. DOI: 10.14589/ido.19.1S.10
22. Мytskan B., Fotujma O. Situational aggression of the sportsman is diagnosed. Sports Involvement in Changing Europe: 2nd Conference of the EASS, may 27-30, 2004, Rzeszów, Poland. Rzeszów, 2004:57-60.
23. Мytskan B., Kurylyuk S., Fotujma A. Physic qualities and their role in the system of psychological training of judoists/ Właściwości phychiczne i ich rola w systemie treningu psychologicznego judoków. IDŌ Ruch dla kultury. Movement for Culture. Rzeszów, 2006; 6: 248–251.

References
1. Baklytska OP. Doslidzhennia problemy ahresyvnosti u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv fizkulturno-sportyvnoho profiliu. Teoretychni i prykladni problemy psykholohii. 2018;3(1): 12-7.
2. Georgiy Korobeynikov, Wojciech J. Cynarski, Bogdan Mytskan, Myroslav Dutchak, Lesia Korobeynikova, Dymytrii Nikonorov, Olha Borysova, Ivanna Korobeinikova. The Psychophysiological State of Athletes with Different Levels of Aggression. «IDO Movement For Culture». Journal of Martial Arts Anthropology”. 2019; 19 (1S); 62–66. DOI: 10.14589/ido.19.1S.10
3. Drozdov OYu, Skok MA. Problemy ahresyvnoi povedinky osobystosti: navch. posibnyk. Chernihiv: ChDPU im. T. H. Shevchenka; 2000. 225 s.
4. Klots L., Klots L., Nosok N., Shuhai T. Profilaktyka ahresyvnoi ta zhorstokoi povedinky sered nepovnolitnikh i molodi. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. 2009; 6: 19–25.
5. Lapii KhO Markovets LM. Osnovni formy ahresyvnosti i osobystisni osoblyvosti studentiv: dynamika vzaiemodii. Problemy suchasnoi psykholohii. 2009; 6:379 – 87.
6. Mytskan T.S. Ahresyvna povedinka ditei doshkilnoho viku: prychyny vynyknennia ta profilaktyka: dys. kand. psykh. naku. 19.00.07 – vikova i pedahohichna psykholohiia. Ivano-Frankivsk, 2013. 164 s.
7. Мytskan B. Fotujma O. Situational aggression of the sportsman is diagnosed. Sports Involvement in Changing Europe: 2nd Conference of the EASS, may 27-30, 2004, Rzeszów, Poland. Rzeszów, 2004:57-60.
7. Мytskan B., Kurylyuk S., Fotujma A. Physic qualities and their role in the system of psychological training of judoists/ Właściwości phychiczne i ich rola w systemie treningu psychologicznego judoków. IDŌ Ruch dla kultury. Movement for Culture. Rzeszów, 2006; 6: 248–251.
8.Moiseieva OIe. Psykholohichnyi analiz problemy ahresii. Problemy suchasnoi psykholohii. 2010;7:444-54.
9. Nachynskaia SV. Sportyvnaia metrolohyia: uch. dlia stud. uchrezhd. vyssheho pof. obrazovanyia. M.: Akademyia; 2012. 240 s.
10. Nesen OO, Kharchenko YeS. Vplyv ahresyvnosti basketbolistiv na efektyvnist yikh ihrovykh pokaznykiv. Fizychna kultura, sport ta zdorovia: Zb. tez XVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii; 2017 hrudуn 7-8; Harkiv. Harkiv: HDAFK; s. 202-5.
11. Nesen OO, Zelenenko NO Henderni osoblyvosti ahresyvnosti sportsmeniv-ihrovykiv.Sportyvniihry.2019;1(11):24–31.
12.Orlov YuM. Obyda. Vyna. M.: Saidynh; 2002. 96 s.
13.Partas YH, Partas VO. Analyz lychnostnykh kachestv sportsmenov, zanymaiushchykhsia raznymy vydamy sporta. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2005;10:227–30.
14.Enykolopov S, Erofeeva L, Sokovnia Y. Profylaktyka ahressyvnykh y terrorystycheskykh proiavlenyi u podrostkov: metod. posobye. M.: Prosveshchenye; 2005. 156 s.
15.Syhal NS, Shtykh VA, Aleksandrov YuV. Ahresiia v sportyvnii diialnosti. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. 2014;3(41):86-89. URL:https://doi.org/10.15391/snsv.2014-3.017
16.Tomylov VN. Ahressyvnost v sporte: sotsyalno-byolohycheskyi aspekt. Teoryia y praktyka fyzkulturу. 1990;10:39-42.
17.Fotuima O. Indeks ahresyvnosti sportsmeniv riznykh spetsializatsii. Moloda sportyvna nauka Ukrainy.2003;2(3):25-8.
18.Khoroshukha MF, Pryimakov OO. Vplyv zaniat riznymy vydamy yedynoborstv na formuvannia ahresyvnosti yunykh sportsmeniv. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. 2010;3(5):357-62.
19.Khoroshukha MF. Vyvchennia vzaiemozviazku mizh deviantnoiu povedinkoiu ta spriamovanistiu trenuvalnoho protsesu yunykh sportsmeniv (iz rezultativ retrospektyvnykh sposterezhen avtora). Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2012;3:128-31.
20.Khoroshukha MF. Do pryrody ahresyvnosti yunykh sportsmeniv 13-16 rokiv, yaki spetsializuiutsia u riznykh vydakh sportu cherez pryzmu doslidzhen tsoho fenomenu u yikh odnolitkiv–sportsmenok (povidomlennia chetverte). Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2011;10:96-9.
21.Khoroshukha MF. Osoblyvosti vplyvu trenuvalnykh navantazhen riznoi spriamovanosti na formuvannia ahresyvnosti yunykh sportsmeniv. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. 2007;12:324-31.
22.Jatsenko TS., Hluzman AV.,. Kalashnyk YV, Meloian AE. Ahressyia : psykhodynamycheskaia teoryia y fenomenolohyia. K. : Vyshcha shkola. 2010. 271 s.
Опубліковано
2022-09-06