МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ ТА ЇХ ОДНОЛІТКІВ ІЗ ДЕПРИВАЦІЄЮ СЛУХУ

  • Віталій Кашуба
  • Богдан Мицкан
Ключові слова: діти, морфологічні особливості, депривація слуху, фізичний розвиток

Анотація

Мета. Систематизувати результати емпіричних досліджень з питань морфологічних особливостей практично здорових дітей 6-8 років та їх однолітків із депривацією слуху. Методи.  В дослідженні використано аналіз  документальних матеріалів, антропометричні вимірювання та визначення індексу ваги тіла. Перевірка гіпотези про підпорядкування вхідних даних нормальному закону розподілу здійснювалась за допомогою критерію Шапіро-Уілка, після чого приймалось рішення щодо застосування параметричних (t-критерій Стьюдента) або непараметричних (U-критерій Манна-Уітні) критеріїв, на основі яких доводилась статистична значущість розходжень між показниками дітей залежно від статі чи наявності депривації слуху. У констатувальному експери­менті взяло участь 282 школярі (85 практично здорових хлопчиків і 85 дівчаток) і 64 хлопчики та  48 дівчаток з депривацією слуху. Результати. Аналіз масиву емпіричних досліджень з питань морфологічних особливостей практично здорових дітей 6-8 років та їх однолітків із депривацією слуху дало підставу констатувати, що їх показники не мали вірогідних відмінностей. Встановлено, що частка дівчат 6-ти років із депривацією слуху зі зниженою вагою тіла на 1,25 % була меншою частки практично здорових дівчат, а вже в 7 і 8 років їх кількість на 8,33 та 11,55 % перевищували частки дівчат із дефіцитом ваги тіла. Висновок. У ході дослідницького пошуку встановлено, що депривація слуху є однією з причин ретардації фізичного розвитку дітей 6 – 8 років, порівняно з практично здоровими школярами і має вікові та статеві особливості.

Посилання

1. Афанасьєв Д. Сучасні уявлення про профілактику та корекцію порушень опорно-рухового апарату школярів із депривацією сенсорних систем. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018;32:61-6.
2. Бурдаєв КВ. Біологічні передумови до розробки технології формування статодинамічної постави дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання. Науковий часопис: зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2018;15 (11):21-6.
3. Випасняк ІП, Попель СЛ. Зміна показників розумової працездатності школярів із вадами слуху. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2010;12:144-7. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2010_12_25.
4. Кашуба В, Афанасьєв Д, Домашенко Н. Особливості опорно-ресорних властивостей стопи дітей 6-8 років залежно від конституціонального типу. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2020;18:31-7.
5. Кашуба В, Афанасьєв Д. Взаємозв’язок між соматотипом та повздовжніми розмірами тіла практично здорових дітей 6-8 років та їх однолітків з порушенням слуху. Спортивна наука та здоров´я людини. 2020; 2(4):38-49. DOI:10.28925/2664-2069.2020.2.4.
6. Kashuba V, Savlyuk S. Structure and content of the technology of prevention and correction of disturbances of spatial organization of the body of children 6-10 years old with sensory systems deprivation. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(8):1387-407.
7. Kashuba V, Afanasiev D. Dynamics indicators of supporting - spring properties of a foot in the children of primary school age with derivation of hearing during process of adaptive physical education under influence of author’s technology on prevention of violations the biomechanical properties of foot. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(4):56-63. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.006.
8. Kashuba V, Stepanenko O, Byshevets N, Kharchuk O, Savliuk S, Bukhovets B, Grygus I, Napierała M, Skaliy T, Hagner-Derengowska M, Zukow W. The Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences. 2020;8(5):249-57. http://www.hrpub.org; DOI: 10.13189/saj.2020.080513.
9. Kashuba V, Savliuk S, Grygus I. Technology for correcting postural disorders in primary school-age children with hearing impairment during physical education. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2020;20(2):939-45.
10. Savliuk S, Kashuba V, Vypasniak I, Grygus I. Differentiated approach for improving the physical condition of children with visual impairment during physical education. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020;20(2):958-65.
11. Savliuk S, Kashuba V, Romanova V. Implementation of the Algorithm for Corrective and Preventive Measures in the Process of Adaptive Physical Education of Pupils with Special Needs. Teorìâ ta Metodika FìzičnogoVihovannia. 2020;20(1): 4-11. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.1.01.
References
1. Afanasiev D. Suchasni uiavlennia pro profilaktyku ta korektsiiu porushen oporno-rukhovoho aparatu shkoliariv iz depryvatsiieiu sensornykh system. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. 2018;32:61-6.
2. Burdaiev KV. Biolohichni peredumovy do rozrobky tekhnolohii formuvannia statodynamichnoi postavy ditei molodshoho shkilnoho viku z vadamy slukhu v protsesi adaptyvnoho fizychnoho vykhovannia. Naukovyi chasopys: zb. nauk. prats NPU im. M.P. Drahomanova. 2018;15 (11):21-6.
3. Vypasniak IP, Popel SL. Zmina pokaznykiv rozumovoi pratsezdatnosti shkoliariv iz vadamy slukhu. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura. 2010;12:144-7. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2010_12_25.
4. Kashuba V, Afanasiev D, Domashenko N. Osoblyvosti oporno-resornykh vlastyvostei stopy ditei 6-8 rokiv zalezhno vid konstytutsionalnoho typu. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Fizychne vykhovannia, sport i zdorovia liudyny. 2020;18:31-7.
5. Kashuba V, Afanasiev D. Vzaiemozviazok mizh somatotypom ta povzdovzhnimy rozmiramy tila praktychno zdorovykh ditei 6-8 rokiv ta yikh odnolitkiv z porushenniam slukhu. Sportyvna nauka ta zdorov´ia liudyny. 2020; 2(4):38-49. DOI:10.28925/2664-2069.2020.2.4.
6. Kashuba V, Savlyuk S. Structure and content of the technology of prevention and correction of disturbances of spatial organization of the body of children 6-10 years old with sensory systems deprivation. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(8):1387-407.
7. Kashuba V, Afanasiev D. Dynamics indicators of supporting - spring properties of a foot in the children of primary school age with derivation of hearing during process of adaptive physical education under influence of author’s technology on prevention of violations the biomechanical properties of foot. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(4):56-63. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.006.
8. Kashuba V, Stepanenko O, Byshevets N, Kharchuk O, Savliuk S, Bukhovets B, Grygus I, Napierała M, Skaliy T, Hagner-Derengowska M, Zukow W. The Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences. 2020;8(5):249-57. http://www.hrpub.org; DOI: 10.13189/saj.2020.080513.
9. Kashuba V, Savliuk S, Grygus I. Technology for correcting postural disorders in primary school-age children with hearing impairment during physical education. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2020;20(2):939-45.
10. Savliuk S, Kashuba V, Vypasniak I, Grygus I. Differentiated approach for improving the physical condition of children with visual impairment during physical education. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020;20(2):958-65.
11. Savliuk S, Kashuba V, Romanova V. Implementation of the Algorithm for Corrective and Preventive Measures in the Process of Adaptive Physical Education of Pupils with Special Needs. Teorìâ ta Metodika FìzičnogoVihovannia. 2020;20(1): 4-11. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.1.01.
Опубліковано
2022-09-06