МЕНЕДЖЕР У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ; УМОВИ ПРАЦІ

Ключові слова: робоче місце менеджера, організація робочого місця менеджера, праця менеджера

Анотація

Мета.  Визначити сутність і зміст організації та планування робочого місця менеджера у фізичній культурі; розкрити вимоги до його робочого місця. Методи. Для реалізації поставленої мети були використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури. Результати. Робоче місце менеджера це просторова зона, яка обладнана  необхідними матеріальними засобами, технікою і певним чином організована, у якій здійснюється трудова діяльність менеджера ( тобто, це місце, де виконується робота менеджера). Організація робочого місця менеджера це сукупність   заходів щодо обладнання робочого місця засобами і знаряддями праці та їх розміщення у визначеному порядку. Праця менеджера є не тільки суто розумовою діяльністю. В процесі виконання своєї роботи менеджер працює з комп’ютером, користується телефоном, факсом, модемом, технікою для множення документів. Його праця це безліч різних рухів, простих та складних, таких, які виконуються тільки  один раз, та таких, які повторюються багато разів, які вимагають уваги або виконуються автоматично. Планування робочого місця менеджера передбачає раціональне відповідно, функціональних,  гігієнічних, психофізіологічних і естетичних вимог розміщення  в кабінеті або в іншому службовому приміщенні меблів, обладнання і комп’ютера. Крім того, воно має виключати витрати часу, пов’язані з недоцільним переміщенням,забезпечувати умови для ефективного виконання менеджером своїх функцій і економне використання площі службового приміщення.  В сучасних умовах більша частина робочих місць менеджерів формується на основі індивідуальних проектів або взагалі без них. У цьому одна з причин невисокого рівня організації робочих місць, низької ефективності витрат на їх обладнання.  До проектування робочих місць на практиці пред’являються певні вимоги, що частково можуть бути виражені в кількісних показниках – нормах і нормативах, а частково мають тільки якісний опис. Висновок. Завдання раціональної організації робочих місць менеджерів включає в себе не тільки забезпечення  його усім необхідним відповідно до змісту та характеру роботи, яка виконується, але й раціональне його розміщення, створення комфортних умов праці. Найкращий варіант робочого місця, як і в інших сферах діяльності, може бути визначений  тільки за умови детального аналізу тієї роботи, яка виконується менеджером.

 

Посилання

Арефьева О.В., Васюткіна Н.В.: Корпоративне управління: еволюція становлення, розвиток: монографія. Київ: Кондор, 2018. 280 с.
2. БалабановаЛ. В.,Сардак О.В. Управління персоналом. К.: ЦУЛ, 2019. 468 с.
3. Гірняк П.П. Менеджмент: монографія. Київ: Кондор, 2019. 352 с.
4. Кобилін А.М. Інформаційний менеджмент: монографія . Київ: Ліра, 2017. 316 с.
5. Ладонько Л.С. Менеджмент: теорія і практика: монографія. Київ: Кондор, 2017. 269 с.
6. Нестуля О.О. Основи лідерства: монографія. Київ: Кондор, 2017. 358 с.
7. Тягур Р.С. Вимоги, які ставляться до сучасного менеджера у сфері фізичного виховання і спорту. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. Івано-Франківськ, 2014. Вип. 20. С. 46-52.
8. Тягур Р.С. Сутність, принципи та напрямки наукової організації праці у сфері фізичного виховання і спорту. Вісник Прикарпатського університету. Сергія: Фізична культура. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 22. С. 57-75.
9. Тягур Р.С. Управління у сфері фізичного виховання: словник базових термінів. Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2015. 148 с.
10. Тягур Р.С. Основи менеджменту у фізичній культурі і спорті: посібник . Івано-Франківськ. Видавець Віктор Дяків, 2016. 144 с.
11. Тягур Р.С. Розпорядча діяльність керівника у сфері фізичного виховання і спорту (комунікаційно-інформаційний аспект).. Вісник Прикарпатського університету. Сергія: Фізична культура. Івано-Франківськ, 2017. Вип. 27- 28 С. 303 -318.
12.Тягур Р.С. Управління у фізичній культурі і спорті: робочий зошит студента. Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2017.172 с.
13. Тягур Роман, Мисів Володимир, Матійчук Ігор. Менеджер у фізичній культурі: планування особистої діяльності. Вісник Прикарпатського університету. Сергія: Фізична культура. 2020. Вип. 36. С. 74 – 86 .
14. Тягур Р.С., Лісовський Б.П., Синиця А.В. Менеджер у фізичній культурі: нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2021 Листопад 30; 38: 26 – 38.
15. Тягур Р.С. Управління у фізичній культурі: короткий лекційний курс. Івано-Франківськ: «Просвіта», 2021. 96 с.
16. Тягур Р.С. Управління у фізичній культур і спорті: короткий лекційний курс. Івано-Франківськ: «Просвіта», 2021.96 с.
17. Фалкс М. Як керувати рабами. К.: Фабула, 2019. 176 с.
18. K.A. Goeldner. «Professionfl Employee Organizations-Opportunities and Considerations» CPCU Journal, Spring 2019, pp.17-37.
19. J.J. Occhiogrosso, «Professional Employers for Small Companies», Management Accounting, December 2018, pp.38-49.
20. K.Fleming, «Columbia Entrepreneurs Honored»,The Business Monthly, Augus t2020, pp. 17-27.
21. B.Roberts, «HRs Link to the Corporate Big Picture», HRMagazine, April 2019, pp.103- 110.
22. T.A. Stewart, «In Search of Elusive Tech Workers, Fortune, February 16, 2018, pp. 171-185.

References
1. Arefeva O.V., Vasiutkina N.V.: Korporatyvne upravlinnia: evoliutsiia stanovlennia, rozvytok: monohrafiia. Kyiv: Kondor, 2018. 280 s.
2. BalabanovaL. V.,Sardak O.V. Upravlinnia personalom. K.: TsUL, 2019. 468 s.
3. Hirniak P.P. Menedzhment: monohrafiia. Kyiv: Kondor, 2019. 352 s.
4. Kobylin A.M. Informatsiinyi menedzhment: monohrafiia . Kyiv: Lira, 2017. 316 s.
5. Ladonko L.S. Menedzhment: teoriia i praktyka: monohrafiia. Kyiv: Kondor, 2017. 269 s.
6. Nestulia O.O. Osnovy liderstva: monohrafiia. Kyiv: Kondor, 2017. 358 s.
7. Tiahur R.S. Vymohy, yaki stavliatsia do suchasnoho menedzhera u sferi fizychnoho vykhovannia i sportu. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura. Ivano-Frankivsk, 2014. Vyp. 20. S. 46-52.
8. Tiahur R.S. Sutnist, pryntsypy ta napriamky naukovoi orhanizatsii pratsi u sferi fizychnoho vykhovannia i sportu. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Serhiia: Fizychna kultura. Ivano-Frankivsk, 2015. Vyp. 22. S. 57-75.
9. Tiahur R.S. Upravlinnia u sferi fizychnoho vykhovannia: slovnyk bazovykh terminiv. Ivano-Frankivsk: Vydavets Viktor Diakiv, 2015. 148 s.
10. Tiahur R.S. Osnovy menedzhmentu u fizychnii kulturi i sporti: posibnyk . Ivano-Frankivsk. Vydavets Viktor Diakiv, 2016. 144 s.
11. Tiahur R.S. Rozporiadcha diialnist kerivnyka u sferi fizychnoho vykhovannia i sportu (komunikatsiino-informatsiinyi aspekt).. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Serhiia: Fizychna kultura. Ivano-Frankivsk, 2017. Vyp. 27- 28 S. 303 -318.
12.Tiahur R.S. Upravlinnia u fizychnii kulturi i sporti: robochyi zoshyt studenta. Ivano-Frankivsk: Vydavets Viktor Diakiv, 2017.172 s.
13. Tiahur Roman, Mysiv Volodymyr, Matiichuk Ihor. Menedzher u fizychnii kulturi: planuvannia osobystoi diialnosti. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Serhiia: Fizychna kultura. 2020. Vyp. 36. S. 74 – 86 .
14. Tiahur R.S., Lisovskyi B.P., Synytsia A.V. Menedzher u fizychnii kulturi: normuvannia upravlinskoi pratsi, oblik ta analiz robochoho chasu. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura. 2021 Lystopad 30; 38: 26 – 38.
15. Tiahur R.S. Upravlinnia u fizychnii kulturi: korotkyi lektsiinyi kurs. Ivano-Frankivsk: «Prosvita», 2021. 96 s.
16. Tiahur R.S. Upravlinnia u fizychnii kultur i sporti: korotkyi lektsiinyi kurs. Ivano-Frankivsk: «Prosvita», 2021.96 s.
17. Falks M. Yak keruvaty rabamy. K.: Fabula, 2019. 176 s.
18. K.A. Goeldner. «Professionfl Employee Organizations-Opportunities and Considerations» CPCU Journal, Spring 2019, pp.17-37.
19. J.J. Occhiogrosso, «Professional Employers for Small Companies», Management Accounting, December 2018, pp.38-49.
20. K.Fleming, «Columbia Entrepreneurs Honored»,The Business Monthly, Augus t2020, pp. 17-27.
21. B.Roberts, «HRs Link to the Corporate Big Picture», HRMagazine, April 2019, pp.103- 110.
22. T.A. Stewart, «In Search of Elusive Tech Workers, Fortune, February 16, 2018, pp. 171-185.
Опубліковано
2022-09-06