СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ ТІЛОБУДОВИ СТУДЕНТОК У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ключові слова: студентки, зміст та структура технології, тілобудова, корекція, геометрії мас біоланок тіла

Анотація

Мета. Розробити технологію корекції тіло будови студенток з урахуванням геометрії мас біоланок тіла у процесі фізичної підготовки. Методи. Для реєстрації кількісних характеристик, які відображають стан постави студентів, послуговувалися цифровою відеокамерою, під’єднаною до персонального комп’ютера із завантаженою програмою «Torso». Фотограми біогеометричного профілю постави обробляли із використанням програми «Тоrsо» для кутових характеристик біогеометричних показників. У педагогічному експерименті, за письмовою згодою, прийняли участь студентки віком 17–18 років (121 особа) Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана. Результати. На основі змісту та структури авторської технології виокремлено критерії її ефективності. Алгоритм реалізації авторської технології охоплював: перший крок – визначення вихідного рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості та геометрії мас тіла студенток; аналіз показників і прогнозування результатів; розкриття змісту освітнього процесу, форм організації студентів на занятті; другий крок – розроблення технології із застосуванням засобів оздоровчого фітнесу; третій крок – аналіз і порівняння отриманих результатів; уведення видів контролю; розроблення практичних рекомендацій за результатами діяльності. Висновок. Встановлена ефективність розробленої технології корекції тілобудови студенток з урахуванням геометрії мас біоланок тіла дає підстави рекомендувати її для широкого впровадження в систему фізичної підготовки студенток закладів вищої освіти.

Посилання

1. Альошина А, Матійчук В. Геометрія мас тіла − актуальний тренд наукових досліджень. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. 2019; 36:9-13.
2. Альошина А, Матійчук В, Остап’як З. Морфобіомеханічні особливості студенток 17-18 років з різним типом тіло будови. Вісник Прикарпатського університету. Cерія: Фізична культура. 2020;35:3-9.
3. Випасняк І, Шанковський А. Особливості гоніометрії тіла студентів із різними типами постави = Features of goniometry of students with different types of posture. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(5):1026-40. Доступно: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5123.
4. Глазирін ІД. Біологічні основи диференційованого фізичного виховання: монографія. Черкаси: Вертикаль; 2020. 292 с.
5. Кашуба ВО, Рудницький ОВ, Гонадзе ЮК. Інноваційні підходи в фізичному вихованні студентської молоді з різними типами тілобудови. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти: Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 17 травня 2018 р.). 185-189 (а).
6. Кашуба В, Рудницкий А. Современные технологии коррекции телосложения занимающихся средствами оздоровительного фитнеса. Revistă teoretico-tiinţifică «Stiinţa culturii fizice». 2016;25(1):96-102.
7. Кашуба В, Лопацький С. Теоретико-практичні аспекти моніторингу просторової організації тіла людини. Монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнир Г.М.; 2018. 232 с.
8. Кашуба В, Гончарова Н, Ткачова А, Прилуцька Т. Особливості тілобудови жінок першого періоду зрілого віку, які займаються аквафітнесом. Спортивний вісник Придніпров’я. 2019;1:97-104.
9. Мицкан БМ, Випасняк ІП, Шанковський АЗ. Факторна структура показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості, тілобудови та стану біогеометричного профілю постави студентів в процесі фізичного виховання. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018;4(98):106-10.
10. Kashuba V, Asaulyuk I, Diachenko A. A modern view on the use of information technologies in the process of physical education of student youth = Сучасний погляд на використання інформаційних технологій в процесі фізичного виховання студентської молоді. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(2):765-75. eISSN 2391-8306. Доступно: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2538698 http://ojs.ukw.edu. pl/index.php/johs/ article/view/6467.
11. Kashuba V, Asaulyuk I, Diachenko A. The Formation оf theoretical knowledge of students in the discipline of "Physical Education" in the process of professional and applied physical training = Формування теоретичних знань студентів із дисципліни «Фізична культура» в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(5):1054-65. Доступно: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2547839.
12. Kashuba V, Asaulyuk I, Dyachenko A. Characteristics of the biogeometric profile of students’ posture in the process of vocational and physical training = Характеристика біогеометричного профілю постави студентів в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(6):1255-64. Доступно: http://dx.doi.org/ 10.5281/zenodo.2548845; http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6526.
13. Kashuba V, Asaulyuk I, Dyachenko A. To the question of use of health fitness in the process of professional and applied physical preparation of student youth = До питання використання засобів оздоровчого фітнесу в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки студентської молоді. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(7):1366-78. Доступно: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2547968; http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/ article/view/6520.
14. Kashuba V, Asaulyuk I, Dyachenko A. Peculiarities of the unit of practical application of correction technology of the students’ physical condition in the process of vocational and applied physical training = Особливості блоку практичного спрямування технології корекції фізичного стану студентів в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(8):1818-27. eISSN 2391-8306. Доступно: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2549517; http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/ article/view/6528.
15. Kashuba V, Lopatskyi S, Prylutska T. Contemporary points on monitoring the spatial organization of the human body in the process of physical education. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):1243-54.
16. Kashuba V, Kolos M, Rudnytskyi O, Yaremenko V, Shandrygos V, Dudko M, Andrieieva O. Modern approaches to improving body constitution of female students within physical education classes. Journal of Physical Education and Sport. 2017;17(4):2472–76. DOI:10.7752/jpes.2017.04277.
17. Tkachova A, Dutchak M, Kashuba V, Goncharova N, Lytvynenko Y, Vako I, Kolos S, Lopatskyi S. Practical implementation of differentiated approach to developing water aerobics classes for early adulthood women with different types of body build. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020;20(1):456-60.

References
1. Aloshyna A, Matiichuk V. Heometriia mas tila − aktualnyi trend naukovykh doslidzhen. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport: zhurnal / uklad. A.V. Tsos, A.I. Aloshyna. 2019; 36:9-13.
2. Aloshyna A, Matiichuk V, Ostapiak Z. Morfobiomekhanichni osoblyvosti studentok 17-18 rokiv z riznym typom tilo budovy. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seria: Fizychna kultura. 2020;35:3-9.
3. Vypasniak I, Shankovskyi A. Osoblyvosti honiometrii tila studentiv iz riznymy typamy postavy = Features of goniometry of students with different types of posture. Journal of Education, Health and Sport [Internet]. 2017;7(5):1026-40. Dostupno: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5123.
4. Hlazyrin ID. Biolohichni osnovy dyferentsiiovanoho fizychnoho vykhovannia: monohrafiia. Cherkasy: Vertykal; 2020. 292 s.
5. Kashuba VO, Rudnytskyi OV, Honadze YuK. Innovatsiini pidkhody v fizychnomu vykhovanni studentskoi molodi z riznymy typamy tilobudovy. Aktualni problemy fizychnoi kultury, sportu, fizychnoi terapii ta erhoterapii: biomekhanichni, psykhofiziolohichni ta metrolohichni aspekty: Materialy I Vseukrainskoi elektronnoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (Kyiv, 17 travnia 2018 r.). 185-189 (a).
6. Kashuba V, Rudnitskiy A. Sovremennyie tehnologii korrektsii teloslozheniya zanimayuschihsya sredstvami ozdorovitelnogo fitnesa. Revistă teoretico-tiinţifică «Stiinţa culturii fizice». 2016;25(1):96-102.
7. Kashuba V, Lopatskyi S. Teoretyko-praktychni aspekty monitorynhu prostorovoi orhanizatsii tila liudyny. Monohrafiia. Ivano-Frankivsk: Vydavets Kushnyr H.M.; 2018. 232 s.
8. Kashuba V, Honcharova N, Tkachova A, Prylutska T. Osoblyvosti tilobudovy zhinok pershoho periodu zriloho viku, yaki zaimaiutsia akvafitnesom. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2019;1:97-104.
9. Mytskan BM, Vypasniak IP, Shankovskyi AZ. Faktorna struktura pokaznykiv fizychnoho rozvytku, fizychnoi pidhotovlenosti, tilobudovy ta stanu bioheometrychnoho profiliu postavy studentiv v protsesi fizychnoho vykhovannia. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia: Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport). 2018;4(98):106-10.
10. Kashuba V, Asaulyuk I, Diachenko A. A modern view on the use of information technologies in the process of physical education of student youth. 2017;7(2):765-75. eISSN 2391-8306. Доступно: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2538698; http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/ article/view/6467.
11. Kashuba V, Asaulyuk I, Diachenko A. The Formation оf theoretical knowledge of students in the discipline of "Physical Education"
in the process of professional and applied physical training. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(5):1054-65. Доступно: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2547839.
12. Kashuba V, Asaulyuk I, Dyachenko A. Characteristics of the biogeometric profile of students’ posture in the process of vocational and physical training. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(6):1255-64. Доступно: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2548845; http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/ article/view/6526.
13. Kashuba V, Asaulyuk I, Dyachenko A. To the question of use of health fitness in the process of professional and applied physical preparation
of student youth. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет].
2017;7(7):1366-78. Доступно: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2547968; http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/ article/view/6520.
14. Kashuba V, Asaulyuk I, Dyachenko A. Peculiarities of the unit of practical application of correction technology of the students’ physical condition in the process of vocational and applied physical training. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(8):1818-27. eISSN 2391-8306. Доступно: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2549517; http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/ article/view/6528.
15. Kashuba V, Lopatskyi S, Prylutska T. Contemporary points on monitoring the spatial organization of the human body in the process of physical education. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):1243-54.
16. Kashuba V, Kolos M, Rudnytskyi O, Yaremenko V, Shandrygos V, Dudko M, Andrieieva O. Modern approaches to improving body constitution of female students within physical education classes. Journal of Physical Education and Sport. 2017;17(4):2472–76. DOI:10.7752/jpes.2017.04277.
17. Tkachova A, Dutchak M, Kashuba V, Goncharova N, Lytvynenko Y, Vako I, Kolos S, Lopatskyi S. Practical implementation of differentiated approach to developing water aerobics classes for early adulthood women with different types of body build. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020;20(1):456-60.
Опубліковано
2022-09-06