ПІДГОТОВКА РЕЗЕРВУ СПОРТСМЕНІВ-ГИРЬОВИКІВ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ключові слова: гирьовий спорт, двоєборство, спортивна підготовка, спортсмен

Анотація

Мета. Дослідити динаміку підготовки резерву спортсменів-гирьовиків в Україні (2016-2019 роки). Методи. Під час дослідження використано теоретичний аналіз та документальний метод (вивчення протоколів змагань). Було проаналізовано протоколи всеукраїнських та міжнародних змагань з гирьового спорту (з поштовху гирь за довгим циклом та класичного двоєборства). У дослідженні взяли участь спортсмени-гирьовики (чоловіки віком 18-40 років) збірних команд областей України різних вагових категорій: до 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг та понад 95 кг. Результати. Встановлено, що кількість спортсменів, які вперше виконали норматив МСУ та МСУМК у 2016-2019 роках у важких вагових категоріях є значно менше, ніж у легких і середніх вагових категоріях, що свідчить про недостатню ефективність чинної програми підготовки спортсменів у класичному двоєборстві. Висновок. Протягом 2016-2019 років вперше виконали норматив МСУ 55 спортсменів–гирьовиків, а досягли результату МСУМК 8 спортсменів. При цьому спостерігається негативна динаміка.

Посилання

Андрейчук ВЯ. Методичні основи гирьового спорту: навч. посібник. Львів: Тріада плюс; 2007. 500 с.
2. Галаманжук ЛЛ, Єдинак ГА. Основи наукових досліджень: навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: Рута; 2019. 150 с.
3. Грибан ГП, Пронтенко КВ, Пронтенко ВВ, та ін. Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: Рута; 2014. 400 с.
4. Щербина ЮВ. укладач. Гирьовий спорт: навч. прогр. для дит.-юнац. шк., спеціаліз. дит.- юнац. шк. олімп. резерву. М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Федер. Гирьового спорту України. Київ; 2010. 52 с.
5. Матвеев ЛП. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. Москва: Известия; 2001. 334 с.
5. Пронтенко КВ, Андрейчук ВЯ, Климович ВБ, Малечко ТА, Пилипчак ІВ, Шпалов МВ, Домінюк ММ. Ефективність підготовки спортсменів у поштовху гир за довгим циклом на сучасному етапі. В: Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. Київ; 2020;8(128):159–163. DOI 10.31392/NPU-nc.series 15.2020.8(128).34.
6. Пронтенко КВ, Андрейчук ВЯ, Пронтенко ВВ, Романів ІВ. Підготовка спортсменів у поштовху гир за довгим циклом: навч.-метод. посіб. Львів: Ліга-Прес; 2016. 228 с.
7. Пронтенко К, Андрейчук В, Пронтенко В, Бойко Д. Ефективність підготовки спортсменів у поштовху гир за довгим циклом. В: Приступа Є, редактор. Молода спортивна наука України. Зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини. Львів; 2014;18 (1): 225–231.
8. Пронтенко КВ, Романчук СВ, Андрейчук ВЯ, Романів ІВ, Лесько ОМ, Панькевич ЯА. Особливості тренувального процесу спортсменів-гирьовиків різної кваліфікації у поштовху гир за довгим циклом. В: Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. Київ; 2018;11(105): 121–125.
9. Пронтенко К, Романчук С, Андрейчук В, Лесько О, Романів І, Лещінський О, Барашевський С, Музика Н. Структура фізичної підготовленості спортсменів-гирьовиків на етапах багаторічної підготовки. В: Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський; 2020;16:74–78. doi: 10.32626/2309-8082.2020-16.74-78.
10. Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник. Киев: Олимпийская литература; 2004. 808 с.
11. Ткачук П, Романчук С, Афонін В, Андрейчук В, Климович В, Кузнєцов М, Лесько О, Лойко О, Одеров А, Петрук А, Федак С. Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт військовослужбовців: підручник. Львів: НАСВ, 2019. 291 с.
12. Шиян БМ, Єдинак ГА, Петришин ЮВ. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті: навч. посіб. Кам’янець-Подільський: Оіюм; 2012. 280 с.
13. Bolotin A, Bakayev V, Vazhenin S. Pedagogical model for developing skills required by cadets of higher education institutions of the Aerospace Forces to organize their kettlebell self-training. Journal of Physical Education and Sport. 2016;16(1):177–186. doi:10.7752/jpes.2016.01028.
14. Maulit MR, Archer DC, Leyva WhD, Munger CN, Wong MA, Brown LE, et al. Effects of kettlebell swing vs. explosive deadlift training on strength and power. International Journal of Kinesiology & Sports Science. 2017;5(1):1–7. doi:10.7575/aiac.ijkss.v.5n.1p.1.
15. Prontenko K, Griban G, Bloshchynskyi I, Boyko D, Loiko O, Andreychuk V, et al. Development of power qualities of cadets of Ukrainian higher military educational institutions during kettlebell lifting training. Baltic Journal of Health and Physical Activity. 2019;11(3):27–38. doi: 10.29359/BJHPA.11.3.04.
16. Prontenko K, Griban G, Tymoshenko O, Bezpaliy S, Kalynovskyi B, Kulyk T, et al. Methodical system of kettlebell lifting training of cadets during their physical education. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019; 8(3.1):240–248. https://doi.org/10.30472/ijaep.v8i3.1.656.
17. Prontenko K, Griban G, Prontenko V, Andreychuk V, Tkachenko P, Kostyuk Yu, et al. Kettlebell lifting as a means of physical training cadets in higher military educational institution. Journal of Physical Education and Sport. 2017;17(4): 285–289. doi:10.7752/jpes.2017.04310.
18. Prontenko K, Griban G, Prontenko V, Opanasiuk F, Tkachenko P, Zhukovskyi Ye, et al. Health improvement of cadets from higher military educational institutions during kettlebell lifting activities. Journal of Physical Education and Sport. 2018;18(1):298–303. doi:10.7752/jpes.2018.01040.
19. Prontenko K, Andreychuk V, Martin V, Prontenko V, Romaniv I, Bondarenko, V, Bezpaliy S. Improvement of physical preparedness of sportsmen in kettlebell sport on the stage of the specialized base preparation. Journal of Physical Education and Sport. 2016;16(2):540–545. doi:10.7752/jpes.2016.02085.

References
1. Andreychuk VIa. Metodychni osnovy hyrovoho sportu: navch. posibnyk. Lviv: Triada plius; 2007. 500 s.
2. Halamanzhuk LL, Yedynak HA. Osnovy naukovykh doslidzhen: navch.-metod. posibnyk. Kamianets-Podilskyi: Ruta; 2019. 150 s.
3. Hryban HP, Prontenko KV, Prontenko VV, ta in. Hyrovyi sport u vyshchykh navchalnykh zakladakh: navch.-metod. posib. Kamianets-Podilskyi: Ruta; 2014. 400 s.
4. Shcherbyna YuV. ukladach. Hyrovyi sport: navch. prohr. dlia dyt.-yunats. shk., spetsializ. dyt.- yunats. shk. olimp. rezervu. M-vo Ukrainy u spravakh simi, molodi ta sportu, Feder. Hyrovoho sportu Ukrainy. Kyiv; 2010. 52 s.
5. Matveev LP. Obshchaia teoryia sporta y ee prykladnыe aspektы. Moskva: Yzvestyia; 2001. 334 s.
5. Prontenko KV, Andreychuk VIa, Klymovych VB, Malechko TA, Pylypchak IV, Shpalov MV, Dominiuk MM. Efektyvnist pidhotovky sportsmeniv u poshtovkhu hyr za dovhym tsyklom na suchasnomu etapi. V: Naukovyi chasopys Nats. ped. un-tu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 15, Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport). Zb. nauk. pr. Kyiv; 2020;8(128):159–163. DOI 10.31392/NPU-nc.series 15.2020.8(128).34.
6. Prontenko KV, Andreychuk VIa, Prontenko VV, Romaniv IV. Pidhotovka sportsmeniv u poshtovkhu hyr za dovhym tsyklom: navch.-metod. posib. Lviv: Liha-Pres; 2016. 228 s.
7. Prontenko K, Andreychuk V, Prontenko V, Boiko D. Efektyvnist pidhotovky sportsmeniv u poshtovkhu hyr za dovhym tsyklom. V: Prystupa Ye, redaktor. Moloda sportyvna nauka Ukrainy. Zb. nauk. pr. z haluzi fiz. vykhovannia, sportu ta zdorovia liudyny. Lviv; 2014;18 (1): 225–231.
8. Prontenko KV, Romanchuk SV, Andreychuk VIa, Romaniv IV, Lesko OM, Pankevych YaA. Osoblyvosti trenuvalnoho protsesu sportsmeniv-hyrovykiv riznoi kvalifikatsii u poshtovkhu hyr za dovhym tsyklom. V: Naukovyi chasopys Nats. ped. un-tu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 15, Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport). Zb. nauk. pr. Kyiv; 2018;11(105):121–125.
9. Prontenko K, Romanchuk S, Andreychuk V, Lesko O, Romaniv I, Leshchinskyi O, Barashevskyi S, Muzyka N. Struktura fizychnoi pidhotovlenosti sportsmeniv-hyrovykiv na etapakh bahatorichnoi pidhotovky. V: Visnyk Kamianets-Podilskoho nats. un-tu imeni Ivana Ohiienka. Seriia: Fizychne vykhovannia, sport i zdorovia liudyny. Zb. nauk. pr. Kamianets-Podilskyi; 2020;16: 74–78. doi: 10.32626/2309-8082.2020-16.74-78.
10. Platonov VN. Systema podhotovky sportsmenov v olympyiskom sporte. Obshchaia teoryia y ee praktycheskye prylozhenyia: uchebnyk. Kyev: Olympyiskaia literatura; 2004. 808 s.
11. Tkachuk P, Romanchuk S, Afonin V, Andreychuk V, Klymovych V, Kuznietsov M, Lesko O, Loiko O, Oderov A, Petruk A, Fedak S. Fizychne vykhovannia, spetsialna fizychna pidhotovka i sport viiskovosluzhbovtsiv: pidruchnyk. Lviv: NASV, 2019. 291 s.
12. Shyian BM, Yedynak HA, Petryshyn YuV. Naukovi doslidzhennia u fizychnomu vykhovanni ta sporti: navch. posib. Kamianets-Podilskyi: Oiium; 2012. 280 s.
13. Bolotin A, Bakayev V, Vazhenin S. Pedagogical model for developing skills required by cadets of higher education institutions of the Aerospace Forces to organize their kettlebell self-training. Journal of Physical Education and Sport. 2016;16(1):177–186. doi:10.7752/jpes.2016.01028.
14. Maulit MR, Archer DC, Leyva WhD, Munger CN, Wong MA, Brown LE, et al. Effects of kettlebell swing vs. explosive deadlift training on strength and power. International Journal of Kinesiology & Sports Science. 2017;5(1):1–7. doi:10.7575/aiac.ijkss.v.5n.1p.1.
15. Prontenko K, Griban G, Bloshchynskyi I, Boyko D, Loiko O, Andreychuk V, et al. Development of power qualities of cadets of Ukrainian higher military educational institutions during kettlebell lifting training. Baltic Journal of Health and Physical Activity. 2019;11(3):27–38. doi: 10.29359/BJHPA.11.3.04.
16. Prontenko K, Griban G, Tymoshenko O, Bezpaliy S, Kalynovskyi B, Kulyk T, et al. Methodical system of kettlebell lifting training of cadets during their physical education. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019; 8(3.1):240–248. https://doi.org/10.30472/ijaep.v8i3.1.656.
17. Prontenko K, Griban G, Prontenko V, Andreychuk V, Tkachenko P, Kostyuk Yu, et al. Kettlebell lifting as a means of physical training cadets in higher military educational institution. Journal of Physical Education and Sport. 2017;17(4): 285–289. doi:10.7752/jpes.2017.04310.
18. Prontenko K, Griban G, Prontenko V, Opanasiuk F, Tkachenko P, Zhukovskyi Ye, et al. Health improvement of cadets from higher military educational institutions during kettlebell lifting activities. Journal of Physical Education and Sport. 2018;18(1):298–303. doi:10.7752/jpes.2018.01040.
19. Prontenko K, Andreychuk V, Martin V, Prontenko V, Romaniv I, Bondarenko, V, Bezpaliy S. Improvement of physical preparedness of sportsmen in kettlebell sport on the stage of the specialized base preparation. Journal of Physical Education and Sport. 2016;16(2):540–545. doi:10.7752/jpes.2016.02085.
Опубліковано
2022-09-06