ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПРИКАРПАТТЯ

Ключові слова: Фізіологічний статус, студенти, фізичний розвиток, дихальна система, серцево-судинна система.

Анотація

Мета роботи – вивчити фізіологічний статус студентів 17-22 років. Методи дослідження. АТ визначали методом Короткова, ЧСС – методом пальпації; розрахунок систолічного і хвилинного об’єму крові (СОК і ХОК), фізичний розвиток (ФР) за відповідними формулами; визначення ЖЄЛ – спірометричним методом; вимірювання росту - ростоміром; визначення ваги тіла -на медичній вазі. Результати. Показані вікові особливості ФР в залежності від функціональних показників організму студентів 1-5 курсу Встановлено, що серед дівчат 5 курсу виявляється 11% гіпертоніків та 11% гіпотоніків. Висновки. 1. Гемодинамічні та показники ФР у 70% студентів знаходяться в межах фізіологічної норми, із незначними варіаціями окремих показників. 2. у студентів 2-3 курсів спостерігається тенденція до збільшення АТ, що тісно корелює із змінами ЧСС; 2.Тільки окремі студенти мали дисгармонійний ФР з надлишком ваги тіла, рідше зустрічався дефіцит ваги тіла. З віком спостерігалося поступове збільшення усіх параметрів ФР.

Посилання

1. Андрійчук О, Шевчук А, Самчук О, Хомич А. Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я студентів залежно від їхніх навчальних досягнень. Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я / укладач А.В Цьось, С.П Козіброцький. 20195; 3 (31): 96−104.
2. Апанасенко ГЛ, Попова ЛА. Медична валеологія: навч-метод. посіб. Київ: Здоров’я, 1998. 248 с.
3. Григус I. M., Петряк Л. А. Оцінка показників фізичного розвитку та функціонального стану студенток спеціальної медичної групи. Journal of Education, Health and Sport. 20195;5(10):158-169. ISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32585
4. Завидівська НН. Професійно-прикладні основи формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів економічного профілю: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. Київ, 2002: 20 с.
5. Круцевич ТЮ, Безверхня ГВ. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення. навч. посіб. Київ: Олім. л-ра, 2017. 248 с.
6. Пантік ВВ, Захожа НЯ. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток студентської молоді. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, В. П. Романюк. 2017;18: 36-40.
Опубліковано
2022-12-06