ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Ключові слова: професійно-орієнтована психофізична підготовка, професіограма, значущі психофізичні якості, слідчі НП.

Анотація

Мета. Здійснити аналіз професіограми професії слідчого НП, визначити ієрархію професійно значущих психофізіологічних якостей, необхідних для успішної професійної діяльності. Методи. Аналіз, узагальнення, систематизація даних наукових досліджень та літературних джерел. Результати. У роботі слідчих переважає тривала розумова діяльність, яка є виснажливою для організму, веде до стомлення і перевтоми, переважає монотонія, тривала безперервна робота з документами; перебування в стані емоційної та фізичної напруженості [9, 10]. Одним із ефективних шляхів удосконалення процесу підготовки слідчих є професійно-орієнтована психофізична підготовка курсантів ЗВО до майбутньої професійної діяльності. Висновок. Успішне оволодіння професією слідчого та ефективність подальшої діяльності буде залежати від ступеня сформованості: розумової працездатності; оперативної та довгострокової пам’яті; уваги; розвитку спеціальних професійних здібностей; емоційної стійкості; точності і чутливості аналізаторів (зорового, слухового, дотикового); швидкості просторової реакції на подразники; реакцій вибору та небезпеку; статичної, загальної, силової  витривалості; спритності; координаційних здібностей; гнучкості.

Посилання

1. Дьяченко МИ. Психология высшей школы. Минск: БГУ; 1978. 320 с.
2. Егорычев АО. Теория и технология управления психофизической подготовкой студентов к профессиональной деятельности [диссертация в Интернете]. Ярославль. 2005 [цитировано 3 лист. 2022]. 317 с. Доступно на: https://www.dissercat.com/content/teoriya-i-tekhnologiya-upravleniya-psikhofizicheskoi-podgotovkoi-studentov-k-professionalnoi.
3. Фрумкин АА. Психологический отбор в профессиональной образовательной деяльности. СПб.: Речь; 2004. 210 с.
4. Климов ЕА. Путь в профессионализм. Психологический взгляд. М.: Флинта; 2003. 320 с.
5. Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів, Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 [Інтернет], 28 лип. 2010 [цитовано 7 лист. 2022]. Доступно на: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0327609-10/sp:max50:nav7:font2#Text.
6. Національний класифікатор професій ДК 003:2010, Документ va327609-10 [Інтернет], від 25.10.2021 [цитовано 7 лист. 2022]. Доступно на: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/sp:max50:nav7:font2#Text.
7. Пилипей ЛП. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної культури студентів вищих навчальних закладів [автореферат дисертації в Інтернеті]. К. 2010. [цитировано 3 лист. 2022]. 513 с. Доступно на: https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/22.2011.pdf.
8. Пічурін ВВ. Теоретико-методологічні основи психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей в процесі фізичного виховання [монографія в Інтернеті]. Дніпро, 2017. 393 с. Доступно на: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10517.
9. Про затвердження Інструкції з організації діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України, Наказ МВС України № 570 [Інтернет], 6 лип. 2017 [цитировано 3 лист. 2022]. Доступно на: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17.
10. Про затвердження Державних санітарних норм та правил. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 248 [Інтернет], 8 квіт. 2014 [цитовано
3 лист. 2022]. Доступно на: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14.
11. Остапович ВП, Дубова ІО, Барко ВІ, Бабенко ВГ, Кирієнко ЛА, Ярема НЮ, Пампура ІІ, Барко ВВ,
Криволапчук ВО, редактор. Професіограми за основними видами поліцейської діяльності (слідчого, оперуповноваженого карного розшуку (кримінальної поліції), дільничного офіцера поліції). Київ: ДНДІ МВС України, 2018. 162 с.
12. Радченко ЛО, Маренич ВМ, Щебликіна ТА. Розвиток освітніх процесів в Україні в контексті суспільних трансформацій [Інтернет], 27-29 трав. 2020 [цитовано 5 лист. 2022]; 378.1 (477). Доступно на: https://ojs.htek.com.ua/index.php/htek/article/view/33.
13. Туревский ИМ. Структура психофизической подготовленности человека [автореферат диссертации
в Интернете]. Москва. 1998 [цитировано 7 нояб. 2022]. 50 с. Доступно на: http://www.dslib.net/fiz-vospitanie/struktura-psihofizicheskoj-podgotovlennosti-cheloveka.html.
14. Zhang, Zhanjia, Chen, Weiyun. A Systematic Review of the Relationship Between Physical Activity and Happiness [Internet]. Journal of Happiness Studies. [Apr 2019]: [1305-1322 р.]. Available from: https://doi.org/10.1007/s10902-018-9976-0.
15. Rohit Adling, Gokul Kale. Effects of exercise on mental health. [Internet]. International Journal of Physical Education, Sports and Health. [P-ISSN: 2394-1685 E-ISSN: 2394-1693 Impact Factor (ISRA): 4.69]. [2016; 3(3)]:
[p. 66-68]. Available from: https://www.kheljournal.com/archives/2016/vol3issue3/PartB/3-2-76-584.pdf.
16. Daniel I Galper, Madhukar H Trivedi , Carolyn E Barlow, Andrea L Dunn, James B Kampert. Inverse Association between Physical Inactivity and Mental Health in Men and Women. [Internet]. Medicine & Science in Sports & Exercise. [2006]: [p. 173-178]. Available from: DOI: 10.1249/01.mss.0000180883.32116.28: https://web.archive.org/web/20170110175354id_/http://beauty-review.nl:80/wp-content/uploads/2015/03/Inverse-association-between-physical-inactivity-and-mental-health-in-men-and-women.pdf.
17. Stuart JH Biddle, Kenneth R Fox, Stephen H Boutcher. Physical activity and psychological well-being. [Internet]. London. New York: Routledge. [RA781.P562 2000]: [p. 224]. Available from: https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=Stuart+JH+Biddle%2C+Kenneth+R+Fox%2C+Stephen+H+Boutcher.+Physical+activity+and+psychological+well-being.+London.+New+York%3A+Routledge.+%5B2000%5D%3A+%5Bp.+224%5D.+&btnG=/
18. Philip Tyson, Kelly Wilson, Diane Crone, Richard Brailsford, Keith Laws. Physical activity and mental health in a student population. [Internet]. Journal of Mental Health. [December 2010 19(6) ]: [p. 492–499]. Available from: https://doi.org/10.3109/09638230902968308.
19. F Hu¨lya Ascı. The effects of physical fitness training on trait anxiety and physical self-concept of female university students. [Internet]. Psychology of Sport and Exercise. [Volume 4, Issue 3, July 2003]: [p. 255-264]. Available from: https://doi.org/10.1016/S1469-0292(02)00009-2
Опубліковано
2022-12-06