ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ключові слова: формування культури здоров’я, рухова активність, фізкультурно-оздоровчі вправи, самостійне виконання вправ, фізична працездатність, формування навичок та вмінь, молодші школярі, розвиток рухових якостей, функціональні можливості організму

Анотація

Заходи щодо удосконалення діяльності у сфері збереження та зміцнення здоров’я школярів
надзвичайно важливі для системи освіти вони відображають найрізноманітніші потреби, серед яких
істотне місце відводиться соціально-психологічній потребі у збереженні здоров’я. Необхідність роз-
робки відповідних навчально-методичних посібників та методичних вказівок для вчителів з формування
культури здоров’я на основі самостійного виконання фізкультурно-оздоровчих та спортивно-оздоровчих
вправ з метою підвищення рівня здоров’я учнів початкових класів є актуальною, оскільки це сприяє
реалізації державного стандарту та підвищенню якості викладання предмета “Фізична культура”.
Важливою потребою суспільства у формуванні здорових, фізично та психічно розвинених школярів,
самостійно орінуючих у знаннях та вміннях використовувати творчість у використанні фізкультурно-
оздоровчих вправ, вміння у формуванні культури здоров’я визначає актуальність нашої теми.
Результати. Нами було визначено, що формування навичок та умінь самостійного виконання
фізичних вправ у домашніх завданнях та у вправах, спрямованих на підтримку та розвиток рухових
якостей молодших школярів мало істотний вплив на підвищення рухової активності. Формування твор-
чого та самостійного підходу школяра у проектуванні фізкультурно-оздоровчих та спортивно-оздо-
ровчих вправ, що дозволило підвищувати рухову активність; позитивно впливали на розумові здібності,
рівень здоров’я, фізичну підготовленість функціональні можливості організму учнів початкових класів і
зрештою сприяли формуванню культури здоров’я.

Посилання

1. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі. Кам’янець-Подільський : АбеткаНОВА, 2002.
383 с.
2. Васильчик А. Г. Науково-методичні основи програмування навчання фізичного виховання. Теорія і
методика фізичного виховання, 2003; 2: С. 21-26.
3. Ведмеденко Б.Ф. Теорія і методика виховання інтересу в учнів до занять фізичною культурою: дис.
... докт. пед. наук. К., АПН України, 2005. 701 с.
4. Гуменюк С. В. Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною куль-
турою : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. Т., 2009; 19.
5. Марченко С.І., Іванов В.В. Оцінка фізичного розвитку хлопців 6-10 років у контексті сучасних
завдань фізичного виховання. Теорія та методика фізичного виховання. 2011; 8: С. 10–13.
6. Пелешко І.М. Показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості учнів 1 класів
загальноосвітніх навчальних закладів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ, 2013; № 8:
С. 65-68.
7. Ткачук С.В., Давиденко О.В. Характеристики рухової активності хлопчиків і дівчат молодшого
шкільного віку в умовах мегаполісу. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.
М.П. Драгоманова. Серія №15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і
спорт / за ред. Г.М. Артюзова. К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013; Т. 2. Вип. 7. C. 306–311.
8. Хоменко Н.М. Формирование потребности в физическом совершенствовании у младших
школьников: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01. НИИ педагогики Украины. К., 1991. 186 с.
9. Чепіга Я.Ф. Народний учитель і національне виховання. Світло, 1912; 1: С. 15
10. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. 2. Тернопіль: Навчальна книга.
Богдан, 2002; 248 с.
Опубліковано
2024-01-16