ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ”

  • Тетяна Дух Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського http://orcid.org/0000-0002-2401-9203
  • Мар’яна Кіщак Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського http://orcid.org/0009-0007-3407-6133
  • Ярослав Свищ Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського http://orcid.org/0000-0002-1573-8599
Ключові слова: інтерактивні методи, майбутні фахівці, професійно важливі якості, студенти, фізична культура і спорт

Анотація

У зв’язку з пандемією та воєнними діями на території України впровадження технологій дистан-
ційного навчання в систему освіти потребує поглибленого вивчення, розробки та створення нового інфор-
маційно-освітнього середовища. Метою статті є обґрунтування важливості та необхідності застосу-
вання інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальності “Фізичної
культури і спорту”. Результати дослідження. Виявлено актуальні потреби у навичках системного мис-
лення, програмування, вміння працювати в умовах невизначеності та мультифункціональності. Одним із
прогресивних варіантів вирішення наявних проблем вважається впровадження інтерактивних методів
навчання у процесі підготовки майбутніх педагогів. Нами розроблено алгоритм побудови складання прог-
рам розвитку фізичних якостей та тематику теоретико-методичної підготовки (на прикладі ТіМ легкої
атлетики). Висновки. Програма застосування інтерактивних методів навчання спрямована на підвищен-
ня активності та взаємодії учасників педагогічного процесу. Виконання таких завдань сприятиме кращо-
му засвоєнню матеріалу, підвищить рівень розуміння предмету та забезпечить правильне застосування
набутих знань у майбутній професії.

Посилання

1. Бишевець Н. Г. Здоров’язбережувальна технологія навчання майбутніх учителів фізичної культури в
умовах інформатизації освіти : дис. ...канд. пед. наук : 13.00.02. Луцьк, 2018. 241 с.
2. Булатова М., Кучерявий А., Ярмолюк Є. Технології дистанційного навчання в системі олімпійської
освіти. Наука в олимпийском спорте. 2020; 1: 4–21. DOI:10.32652/olympic2020.1_1
3. Войтович О., Войтович І., Войтович В. Упровадження проектної технології в освітній процес підго-
товки майбутніх фахівців. Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XV Все-
української науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2022;14-18.
4. Горбунова О.А. Інтерактивні методи навчання як інноваційна складова у формуванні сучасних компе-
тенцій фахівців економічних спеціальностей. Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготов-
ці сучасного фахівця: матеріали XLIII Міжнародної науково-методичної конфер. (м. Полтава, 14-
15 листопада 2018 року) / гол. орг. комітету О. О. Нестуля. Полтава. ПУЕТ, 2019; 266-268. URL:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10701.
5. Захаріна Є.А., Глоба Т.А., Пацалюк К.Г. Використання спортивно-орієнтованих технологій у про-
фесійно-прикладній фізичній підготовці студентів. Науковий часопис Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури
(фізична культура і спорт). 2022; 6 (151): 7-78. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.6(151).15.
6. Котова О.В., Проценко А.А., Ушаков В.С. Ефективність використання ІКТ в професійній підготовці
бакалаврів з фізичної культури. Фізична підготовка молоді в умовах пандемії: проблеми, інновації,
рекомендації: матеріали Регіонального круглого столу, (Дніпро, 22 квітня 2021р.): 95-99.
7. Расулова З.Д. Эффективность дистанционной организации процессов обучения в высшем образо-
вании Academy. 2020; 62(11): 31-34.
8. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. URL: .https://mon.gov.ua/storage/app/
media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf
9. Цевух Л.Б., Новікова Ж.О., Тарасенко І.Й. Педагогічні технології у дистанційному навчанні. Збірник
наукових праць Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та
ерготерапії. 2021; 22-24. URL: https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/9665.
10. Anderson T., Rivera-Vargas P.A. Critical look at Educational Technology from a Distance Education
Perspective. Digital Education Review. Number 37. 2020; 2008-2229. URL: http://greav.ub.edu.
11. Boboeva M.N., Rasulov T.H. The method of using problematic equation in teaching theory of matrix to
students Academy. 2020; 55(4): 68-71.
12. Haddad M.E.O., Ferreira N.S.C., Faria A.A. The Use of Educational Technologies in Distance Education –
Enabling the Appropriation of Teaching and Learning Process. Open Journal of Social Sciences. 2014; 2: 54-
58. URL: http://dx.doi.org/10.4236/jss.2014.21006.
13. Kovban A. Information technology as a method of learning in higher education. International scientific
conference Information technologies and management in higher education and sciences. P. 2. November 28,
2022. Fergana, the Republic of Uzbekista. 55-59. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-107.
Опубліковано
2024-01-17