ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗКУЛЬТУРИ: АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.41.24-28

Ключові слова:

предметно-методична компетентність, фізична культура, освітні компетент- ності, майбутній вчитель фізичної культури, заклади вищої освіти, заклади загальної середньої освіти

Анотація

Мета статті: проаналізувати напрямки розвитку та вдосконалення предметно-методичної
компетентності майбутніх вчителів фізичної культури. Методи дослідження: аналіз, узагальнення,
систематизація даних наукових досліджень та літературних джерел. Результати. У статті вста-
новлено теоретико-методологічні основи підвищення предметно-методичної компетентності май-
бутніх учителів фізичного виховання. Обговорено питання модернізації національної системи вищої
педагогічної освіти, актуалізовано питання розробки курсу підвищення кваліфікації вчителя нової
української школи на засадах компетентнісного підходу. Розглянуто сутність і структуру поняття
“предметно-методична компетентність майбутнього вчителя фізичної культури” як узагальненої
мети та результату його професійної компетентності, що характеризується інтеграцією теоретич-
них знань у спеціальність. Висновки. Предметно-методичні вміння майбутніх учителів фізичної куль-
тури є невід’ємною частиною фізкультурно-оздоровчої діяльності та виражають їх професійну підго-
товку на теоретичному та практичному рівнях.

Посилання

1. Гауряк О. Д. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в
умовах педагогічної практики. Київ, 2011. 205 с.
2. Гауряк О. Д., Киселиця О. М. Формування педагогічної культури майбутніх учителів фізичної куль-
тури в процесі фахової підготовки у ВНЗ. Вісник Запорізького національного університету. Серія:
Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя, 2012. 202 с.
3. Коновальська, Л. О. Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури
у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Нац. пед.
ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ, 2011. 245 с.
4. Мосейчук Ю. Ю. Теоретико-методологічні основи формування культури здоров’я у майбутніх учи-
телів фізичної культури : моногр. Чернівці : “Місто”, 2018. 436 с.
5. Мосейчук Ю. Ю. Психолого-педагогічні аспекти вдосконалення професійної підготовки майбутніх
учителів фізичної культури у контексті неперервної освіти. Зб. наук. праць Хмельницького інсти-
туту соціальних технологій Університету “Україна”. Хмельницький : ХІСТ, 2017. № 13. С. 53–57.
6. Онопрієнко, О. В. Формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізич-
ної культури у процесі вивчення фахових дисциплін. (Дис. канд. пед. наук). Черкаський націо-
нальний університет імені Б. Хмельницького. Черкаси, 2009. 201 с.
7. Шиян, О., Афанасьєв, Д. Особливості формування професійної компетентності вчителів фізичної
культури. В кн. В. М. Костюкевич (Ред.), Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць
(Вип. 4, с. 307-311). Вінниця, 2017. 142 с.
8. Ягупов В., Свистун В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти.
Наукові записки. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2007. 211 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-17