РОЗВИТОК ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ПІДЛІТКІВ

  • Зоряна Ізай Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Ірина Султанова Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0003-2298-359X
  • Ірина Іванишин Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0003-1765-8311
Ключові слова: підлітки, функціональні резерви, дихальна система, соматичне здоров’я, склад тіла

Анотація

Мета дослідження – з’ясувати стан функціональних резервів дихальної системи підлітків
жіночої статі 12-ти років та апробувати ефективність програми, спрямованої на їх підвищення.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення наукової та методичної літератури; оцінка
соматичного здоров’я; оцінка фізичного розвитку школярів; визначення компонентного складу тіла;
методи математичної статистики.
Результати дослідження. Виявлено, що 54,3% обстежених 12-річних підлітків жіночої статі
мають низькі та нижче середнього резерви потужності дихальної системи та 79,0% дівчат мають
“нижче безпечного” рівень соматичного здоров’я. Встановлено наявність позитивних кореляційних
взаємозв’язків середньої сили між величиною життєвого індексу та кількістю кісткового компонента,
рівнем соматичного здоров’я індивіда. Сильний негативний кореляційний зв’язок функціональних резервів
дихальної системи виявлено із змінами абсолютної кількості жирового компонента. Із змінами
абсолютної кількості м’язової тканини, товщиною шкірно-жирових складок, обводовими розмірами
виявлено обернені кореляційні взаємозв’язки середньої сили. Аналіз отриманих результатів свідчить про
важливе значення для резервів дихальної системи маси тіла, ваго-ростових співвідношень (ІМТ),
обводових розмірів тіла, товщини шкірно-жирових складок та компонентного складу тіла.
Запровадження дихальної гімнастики призвело до статистично значущого збільшення резервів
мобілізації дихальної системи (життєвий індекс), соматичного здоров’я та резервів регуляції, про що
свідчать підвищення стійкості організму до умов гіпоксії (проба Генчі) та збільшення тонусу парасим-
патичного відділу вегетативної нервової системи (індекс Скібінської).
Отримані результати свідчать про ефективність запропонованої нами програми та до-
зволяють її рекомендувати до широкого впровадження на постійній основі.

Посилання

1. Глазирін І, Архипенко В, Глазиріна В, Мицкан Б. Віково-статеві особливості біологічного дозріван-
ня учнівської та студентської молоді, визначеного за темпами статевого розвитку. Вісник При-
карпатського університету. Серія: Фізична культура. 2018; 30: 10-14.
2. Гозак С, Єлізарова О, Станкевич Т, Дюба Н, Парац А, Лебединець Н. Вплив дистанційного навчан-
ня школярів 1-11 класів під час пандемії COVID-19 на їх психоемоційний стан. Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. 2020; 1 (11): 27-32.
3. Гончарова НМ, Хрипко ІВ. Теоретичні аспекти здійснення здоров’яформуючої діяльності в процесі
фізичного виховання школярів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і
спорт). 2018; 8 (102): 36-40.
4. Даниленко ГМ. Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров’я дітей в умовах загаль-
ного навчального закладу: [автореф]. К.; 2017. 40 с.
5. Дінейка Кароліс. Рух, дихання, психофізичне тренування. К.: Здоров’я; 1988. 176 с.
6. Єлізарова ОТ, Гозак СВ, Станкевич ТВ, Парац АМ. Зв’язок способу життя та фізичного розвитку
сучасних міських підлітків. Довкілля та здоров’я. 2018; 3 (88): 67-71.
7. Захожий В, Дикий О. Стан здоров’я та функціональних можливостей організму старшокласників.
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2016; 4 (36): 60-6.
8. Ковальчук ГЯ, Лупак ОМ. Оцінка адаптаційних можливостей та рівня фізичного здоров’я учнів ліцею.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15.
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017; 5К (86): 147-51.
9. Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку: Наказ Міністерства охорони здоровʼя
України № 802 від 13.09.2013. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13.
10. Круцевич Т, Червотока М. Стан захворюваності школярів у регіонах України протягом навчання в
школі. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2019; 2: 57-62.
11. Ніколаєнко В. Охорона здоров’я дітей та підлітків в Україні – проблеми, досягнення, перспективи.
Український медичний часопис. 2018; 5(2): 4-11. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/UMCh_2018_5(2)_2.
12. Няньковський СЛ, Яцула МС, Няньковська ОС, Титуса АВ. Динаміка стану здоров’я школярів
України за даними анкетного опитування. Здоров’я дитини. 2018; 13 (5): 415-31.
13. Омеляненко І. Тенденції у стані здоров’я школярів незалежної України. Вісник Прикарпатського
університету. Серія: Фізична культура. 2017;25-26: 203-10.
14. Перегінець ММ, Долженко ЛП, Тронь РА. Рухова активність старшокласників Прикарпаття, які
навчаються в загальноосвітніх закладах різного профілю. Науковий часопис Національного педаго-
гічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної
культури (фізична культура і спорт). 2017; 5 (87): 85-93.
15. Полька НС, Гозак СВ, редактори. Розумова працездатність, навчальне навантаження та спосіб життя
сучасних школярів: гігієнічні аспекти: монографія. К.: Медінформ; 2018. 214 с.
16. Пятисоцька СС, Жерновнікова ЯВ. Дослідження взаємозв’язків між рівнем біологічного розвитку
та фізичної підготовленості школярів 5-7-х класів. Науковий часопис Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури
(фізична культура і спорт). 2018; 8 (102): 56-9.
17. Руденко ВМ. Математична статистика: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури; 2012. 304 с.
18. Самокиш ІІ, Приймаков ОО. Розуміння сутності функціональних резервів організму людини фахів-
цями різних галузей науки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і
спорт). 2017; 3К (84): 429-32.
19. Сергета ІВ, Тимощук ОВ. Прогностична оцінка перебігу психофізіологічної і психічної адаптації
учнів і студентів сучасних закладів освіти у контексті здійснення комплексної оцінки якості життя.
Довкілля та здоров’я. 2019; 4 (93): 18-23.
20. Сергієнко ЛП. Тестування рухових здібностей школярів. К.: Олімпійська література; 2001. 439 с.
21. Сидорчук ЛП, Триняк МГ. Вивчення впливу спеціальних регламентованих дихальних вправ на ве-
гетативне забезпечення функціонального стану серцево-судинної системи. Лікарська справа. 2005;
4: 39-42.
22. Сидорчук ЛП, Триняк МГ. Вплив спеціальних регламентованих дихальних вправ на вегетативне за-
безпечення функціонального стану дихальної та м’язової систем. Лікарська справа. 2005; 3: 44-7.
23. Сологуб О. Особливості фізичного стану підлітків в умовах сьогодення. Гірська школа Українських
Карпат. 2017; 16:121–4.
24. Султанова І, Іванишин І, Лемак О. Функціональний стан дихальної системи як показник резервів
здоров’я школярів Прикарпаття. Фізична культура в школі: стан та перспективи розвитку: Зб. мате-
ріалів першої регіональної науково-практичної конференції ДВНЗ “Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника”. Івано-Франківськ; 2020: 45-7.
25. Султанова І, Ківнюк А Функціональні резерви організму дітей з різним типом тілобудови. Фізична
культура в школі: стан та перспективи розвитку: Зб. матеріалів першої регіональної науково-прак-
тичної конференції ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
Івано-Франківськ; 2020: 69-72.
26. Триняк МГ. Застосування вольового управління диханням в клініці внутрішніх хвороб та спорті :
навч.-метод. посібник з лікувальної фізкультури та спортивної медицини. Чернівці : Чернівецький
держ. медичний ін-т.; 1996. 122 с.
27. Чорна ТВ. Проблеми фізичного виховання та оздоровлення сучасних школярів. Науковий часопис
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні
проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2019; 3К (110): 588–62.
28. Bulicz E. Murawow I. Zdrowie czlowieka i jego diagnostyka. Efekty zdrowotne actywnosci ruchowej.
Radom: Politechnica; 2003. 533 s.
29. Ivanyshyn І, Lemak O, Sultanova I, Vintoniak О, Salatenko I, Husak О. Intercorrelation between adolescent’
physical status and aerobic capacity level. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2021;
21 (5) 384: 2890–900, Oct 2021 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 –
8051.
30. Lemak О, Sultanova I, Ivanyshyn I, Arlamovsky R. Somatic Health of Schoolchildren of Prycarpattya.
Scientific Review of Physical Culture. 2013; 3 (3): 79-84.
31. Matiegka J. The testing of physical efficiency. Am. J. Phys. Anthropol. 1921; 4: 223-230.
32. Mondal H, Mishra SP. Effect of BMI, body fat percentage and fat free mass on maximal oxygen consumption
in healthy young adults. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR. 2017; 11(6): CC17-
CC20. DOI: 10.7860/JCDR/2017/25465.10039.
Опубліковано
2024-01-17