КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ІЗ ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Ключові слова: корекційно-розвивальна робота; інклюзія; діти з особливими освітніми потре- бами; навчання; виховання

Анотація

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування доцільності та необхідності корекційно-
розвивальної роботи з фізичного виховання із дітьми з особливими освітніми потребами. Методи дослі-
дження. Для виконання поставлених завдань використано так методи дослідження: теоретичний
аналіз і узагальнення науково-методичної літератури. Отримані результати та висновки. Питання
корекційно-розвиткових занять прописано в “Порядку організації інклюзивного навчання у загально-
освітніх навчальних закладах” [5]. Під час застосування корекційно-розвивальної роботи із дітьми з
особливими освітніми потребами, залежно від навчальних можливостей та потреб дитини, засто-
совуються допоміжні навчальні методики, технології чи їх адаптовані чи модифіковані елементи.
В освітньому процесі корекційно-розвиткова складова повинна носити випереджаючий характер: не
лише удосконалювати та вправляти те, чого досягла дитина, але й активно формувати те, що має
розвинутись у найближчому майбутньому.

Посилання

1. Волошина О. В. Корекційна робота з дітьми з синдромом дефіциту уваги як нагальна потреба
сучасної школи. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вип. 32. Вінниця, 2010. С. 257-261.
2. Волошина О. В. Основи корекційної педагогіки. Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. 168 с.
3. Гаяш О. В. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку:
Науково-методичний посібник для вчителів інклюзивного навчання, асистентів учителів, які пра-
цюють з дітьми з психофізичними порушеннями в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, со-
ціальних педагогів, батьків / укладач О. В. Гаяш. Ужгород : Інформаційно-видавничий центр
ЗІППО, 2016. 120 с.
4. Миронова С. П. Шляхи реалізації корекційно-розвиткового компоненту інклюзивного навчання.
Комплексний супровід дітей з психофізичними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного
центру: матеріали ІІІ-ї Міжнародної наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2014 р., м. Луганськ). / за заг.
ред. Т. В. Махукової. Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2014. С. 137-139.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 “Про затвердження Порядку
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2011 р., № 62, ст. 2475); зі змінами №588 від 09.08.2017; № 483 від 26.04.2022; № 979 від
30.08.2022.
6. Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми по-
требами. URL: http//osvita.ua/legislation/other/368156/.
7. Синьов В., Шевцов А. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні. Дефектологія.
2004. № 2. С. 12-15.
8. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором школи. Вибрані твори : в 5 т. Т. 4. Київ : Рад.
шк., 1977. С. 393-625.
9. Холковська І. Л. Корекційна педагогіка. Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007. 328 с.
10. Якса Н. В. Корекційна педагогіка : метод. посіб. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. 188 с.
Опубліковано
2024-01-18