ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА РЕЗУЛЬТАТИ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ТА ЗМАГАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ПАНКРАТІОНУ СПОРТСМЕНІВ 14-15 РОКІВ

Ключові слова: процес, змагання, супровід, панкратіон

Анотація

У багаторічній підготовці спортсменів проаналізований вплив психологічного забезпечення у на-
вчально-тренувальному і змагальному процесах з панкратіону спортсменів 14-15 років. Кожен вид
спорту має свою специфіку та особливості психологічної підготовки, яку застосовують у поєднанні з
структурними компонентами спеціальної підготовки. У спортивному виді єдиноборства – панкратіоні,
важливим є взаємозв’язок психологічного супроводу і спеціальної фізичної підготовки, зокрема форму-
вання особливого психічного стану бойової готовності, який сприяє найбільш повному використанню
свого потенціалу під час спортивних змагань. В статті: 1. здійснений теоретичний аналіз та визначено
підходи до вивчення проблеми психологічного супроводу спортсменів 14-15 років; 2. проведена діагнос-
тика та порівняльна характеристика результативності на змаганнях спортсменів 14-15 років, які тре-
нуються більше 3 років на прикладі двох груп – контрольної та експериментальної; 3. доведено, що
використання спеціалізованих ситуаційних вправ з психологічним супроводом достатньо ефективніше
впливає на приріст у навчально-тренувальному процесі в перед-змагальному та змагальному періоді. За
результатами гістограми експериментальної групи можемо спостерігати за позитивною динамікою
показників виступів спортсменів на змаганнях різних рівнів. Завдяки раціональному поєднанню психоло-
гічного супроводу під час ситуаційних завдань, роботи тренера з спортсменом з використанням
методики підготовки згідно національної програми ДЮСШ України з видів спорту та удосконаленою
методикою психологічної підготовки спортсменів. Підсумки результатів презентують позитивну
динаміку перемог і впевненості на змаганнях.

Посилання

1. Лахтадир О. В. Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх
фахівців з фізичної культури і спорту: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Нац. акад. пед.
наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. Київ, 2017. 20 с.
2. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник : навч. посіб., 4-те вид., випр. і
доп. К. : Каравела, 2020. 419 с.
3. Сергієнко Л. П. Практикум з психології спорту. Харків : ОВС, 2007. 271 с.
4. Сергієнко Л. П. Практикум із психогенетики: навч. посіб. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан,
2011. 360 с.
5. Черезова І. О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості. Науковий Вісник
Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. 2014. Вип. 1, Т. 1. С. 103-107.
6. Філоненко М. Психологія спілкування : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2008. 224 c
Опубліковано
2024-01-19