ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ З ПРІОРИТЕТНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ФІТБОЛ-АЕРОБІКИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ключові слова: фітбол-аеробіка, старші дошкільнята, фізкультурно-оздоровчі заняття

Анотація

Впровадження засобів фітбол в процес фізичного виховання закладів дошкільної освіти буде
сприяти урізноманітненню змісту фізкультурно-оздоровчих занять, підвищенню інтересу дітей до
занять, а також – оптимізації показників їх фізичного стану.
Мета дослідження – розкрити організаційно-методичні особливості фітнес-програм з елемен-
тами фітболу та визначити її вплив на показники фізичного стану дітей 5-6 років.
Методи й організація дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної
літератури; педагогічні методи (експерименти, тестування); антропометричні методи; методи мате-
матичної статистики.
Результати дослідження. Структура занять з фітбол-аеробіки складається з трьох частин:
підготовчої, основної, заключної. Тривалість частин заняття може бути різна: підготовча частина
може становити 15-20%, основна – 75-80%, а заключна – 5-10% від загального часу заняття.
Висновки. В процесі дослідження виявлено, що впровадження елементів фітбол-аеробіки у фіз-
культурно-оздоровчі заняття з дітьми 5-6 років сприяли підвищенню рівня фізичної підготовленості
дітей експериментальних груп у порівнянні з контрольними.

Посилання

1. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика: навч. посіб. / під заг. ред. проф.
С.О. Нікітчиної. К.: Видавничий дім “Слово”, 2018; 368 с.
2. Вінтоняк О.В. Технологія формування психофізичного здоров’я у дітей старшого дошкільного віку
в процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. н. з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02. Івано-
Франківськ; 2015. 21с.
3. Гончар Л.В., Борисова Ю.Ю. Аналіз показників фізичного розвитку дітей старшого дошкільного
віку. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2019; №2: 50-54 DOI:10.1539/snsv.2019-2.008.
4. Дробот К.В. Інтерактивне навчання плаванню дітей старшого дошкільного віку [Дисертація] на
здобуття ступеня доктора філософії: спец. 017 Фізична культура і спорт. Запоріжжя; 2022. 192.
5. Закон України “Про дошкільну освіту”. Відомості Верховної Ради України: 2001; №49, ст. 259.
6. Закон України про дошкільну освіту №2704-VIII від 25.04.2019. Вісник Верховної Ради, 2019, №21:
ст. 81
7. Кононко О.Л., Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. та ін. Програма розвитку дитини
дошкільного віку “Я у світі” (нова редакція). Київ: ТОВ “МЦФЕР-Україна”. 2019; 488.
8. Лошицька Т., Скрита О., Кравченко А. Вплив програми “Бебі-йога” на психо-емоційний стан дітей
дошкільного віку. Спортивний вісник Придніпров’я. 2020. № 1; 298-306.
9. Максименко Л.М. Використання засобів флорболу у процесі фізичного виховання дітей 5-6 років
[автореф. дис… ] канд. н. з фіз. вих. і спорту: 24.00.02. Дніпро. 2019; 21.
10. Маляр Н.С. Організаційно-методичні основи превентивного фізичного виховання дітей старшого
дошкільного віку : автореф. дис. … канд. н. з фіз. вих. і спорту: 24.00.02. Львів. 2014; 20с.
11. Огнев’юк В.О., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білосколенко Н.І. та ін Освітня програма для
дітей від двох до семи років “Дитина”. Київ. 2016; 304.
12. Пангелова Н., Круцевич Т., Москаленко Н. Сучасні підходи до класифікації фітнес-програм.
Спортивний вісник Придніпров’я. 2022; №1: 78-88 DOI: 10.32540/2071-1476-2022-1-078.
13. Пангелова Н., Пангелов Б., Рубан В., Хакало А. Вплив занять степ-аеробікою на фізичний розвиток і
фізичну підготовленість старших дошкільнят. Спортивний вісник Придніпров’я. 2022; №2: 64-72.
DOI:10.35540/2071-1476-2022-2-064.
14. Пангелова Н.Є. Теоретико-методичні засади формування гармонійного розвиненої дитини
дошкільного віку у процесі фізичного виховання [автореф. дис...] доктора наук з фіз. вих. і спорту:
24.00.02. Київ. 2014; 39с.
15. Пасічник В.М. Удосконалення фізичних і розумових здібностей у фізичному вихованні дітей стар-
шого дошкільного віку з використанням інтегрально-розвивальних м’ячів [дисертація] канд. н. з фіз.
вих. і спорту: 24.00.02. Львів. 2014; 295.
16. Полякова А.В. Організаційно-методичні засади рухового режиму дітей 3-4 років у дошкільних
закладах різного типу : автореф. дис. … канд. н. з фіз. вих. і спорту: 24.00.02. Дніпропетровськ.
2016; 22 с.
17. Старченко А.Ю. Оптимізація фізкультурної освіти старших дошкільнят на основі застосування
засобів дитячого фітнесу : автореф. дис. ... канд. н. з фіз. вих. і спорту: 24. 00.02. Дніпропетровськ.
2015; 20 с.
18. Сухомлинов Р.О. Організаційно-методичні засади оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей дошкіль-
ного віку в умовах дитячих футбольних клубів : автореф. дис. … канд. н. з фіз. вих. і спорту:
24.00.02. Київ. 2021; 26с.
19. Круцевич ТЮ, редактор. Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
фіз. виховання і спорту: 2Т. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Олімпійська література; 2017. 448 с.
20. Ajmol A., Deborah P., Lind C., Claire Me. Literature reviewon motor skilland physical activity in
preschool children in Nev Zealand. Scientific Research An Academic Publisher. USA., 2017; 7 (1): 10-26.
DOI:10.4236/ape.2017.71002.
21. Honchar, l, Gantcheva, G, Borysova,Y, Kovalenko, N. The influence of the “Rhythmic gymnastics for
preschoolers” program on the culture of movement in 5-6-year-old children. Science of gymnastics journal.
2022; 14 (3): 311-322. https://doi.org/10.52165/sgj.14.3.311-322.
22. Panhelova N., Krutsevich T., Panhelova M., Pivovar A., Trotsenko T., Ruban V., Kravchenko T. Complex
development of cognitive processes and physical abilities of children of preschool age in the process of
motor actirity Internationac journal of applied exercise physiology 2020; 9(1): 73-88
Опубліковано
2024-01-19