МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)

Ключові слова: модель, дидактична компетентність, студенти, середня освіта (фізична культура), педагогіка фізичної культури

Анотація

Мета. Розробити та обгрунтувати модель формування дидактичної компетентності студен-
тів спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура). Методи. Аналіз даних науково-методичної
літератури й інформаційних ресурсів мережі Інтернет, контент-аналіз теоретичних і методичних
робіт, опитування, спостереження, моделювання та метод узагальнення і висновків. Розроблена модель
дидактичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури складається з мотиваційно-
інформаційного, пізнавально-змістового та технологічного компонентів. Мотиваційно-інформаційний
компонент спрямовувався на формування в студентів стійкої мотивації до ґрунтовного вивчення
педагогічної дидактики як чинника реалізація набутих у ЗВО професійно орієнтованих знань й умінь у
педагогічній діяльності майбутнього учителя фізичної культури. Пізнавально-змістовий компонент
спрямовується на формування повноти теоретичних знань та особливостей практичного застосування
різних форм роботи: моделювання, презентації, “мозковий штурм”, відверті розмови, симпозіуми, дис-
пути, захисти розроблених студентами дидактичних моделей. Технологічний компонент передбачав
ознайомлення студентів з різними методами й особливостями розвивального навчання. Розроблена
модель дидактичної компетентності з її змістовим наповненням реалізується під час викладання
навчальної дисципліни “Педагогіка фізичної культури з основами дидактики”. Досліджено, що фор-
мування дидактичної діяльності студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)
можливе за умови реалізації структурних змістових компонентів на засадах міжпредметної інтеграції
з професійно-зорієнтованими дисциплінами та широким використанням інноваційних методів навчання.

Посилання

1. Бібік НМ. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз. К.; 2004. 47-52.
2. Вишинська ВГ. Міжпредметна взаємодія як дидактична умова формування інформаційної культури
особистості. К.; 2006. 30-38.
3. Гузій НВ. Педагогічний професіоналізм. К.; 2004. 243с.
4. Гура ОІ. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу.
Запоріжжя.; 2006. 331 с.
5. Кічук НВ. Формування творчої особистості вчителя у процесі вузівської професійної підготовки:
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора пед.. наук: 13. 00. 01. К.; 1993. 31с.
6. Омельяненко ВЛ, Кузьмінський АІ, Вовк ЛП. Педагогіка: завдання і ситуації: практикум. К.; 2003.
60-127.
7. Остафійчук ЯВ. Формування валеологічних компетенцій у студентів медичних коледжів у процесі
фізичного виховання: автореф. дисертації. Івано-Франківськ, 2014. 20с.
8. Презлята ГВ. Ткачівська ІМ. Випасняк ІП. Педагогічна майстерність учителя фізичної культури.
Івано-Франківськ; 2014. 351 с.
9. Ткачівська І., Серман Т., Презлята Г. Формування дидактичної компетентності майбутніх учителів
фізичної культури. Гірська школа Українських Карпат. 2022; 26: 99-103.
10. Усімбаєва Н. Розвиток професійної компетентності як шлях до підготовки висококваліфікованих
фахівців. Рідна школа. 2006; 6: 17-19.
11. Шиян БМ, Папуша ВГ. Тематика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчаль-
них закладах. Харків, 2005; 206 с.
Опубліковано
2024-01-19