Вимоги до оформлення тексту статті

Загальні вимоги до оформлення тексту статті:

Формат сторінки: А4, книжкова

Шрифт: Times New Roman

Абзацний відступ: 10 мм

Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве –10 мм

Обсяг: від 8 до 15 сторінок

Мова статті: українська, англійська

Структурні елементи статті:

  • УДК
  • Ім’я,  прізвище та інформація про автора (українською та англійською мовами)
  • ORCID iD (персональний код)
  • Назва статті (українською та англійською мовами)
  • Анотація (500 знаків) з ключовими словами (українською та англійською мовами)

Структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включати такі елементи:

  • мета дослідження
  • постановка проблеми в загальному вигляді
  • аналіз досліджень і публікацій
  • виклад основного матеріалу дослідження
  • висновки та перспективи подальших досліджень.

Обов'язковим є Список використаної літератури, який подається в міжнародному стилі оформлення наукових публікацій АРА.

REFERENCES   слід оформляти як транслітерація списку всіх використаних джерел (http://translit.kh.ua/?passport); після транслітерацію в круглих дужках подається англомовний переклад назви публікації.

У списку літератури повинно бути хоча б одне джерело із зареєстрованим ідентифікатором цифрового об'єкта (Digital Object Identifier, DOI).

Разом із матеріалом в обов’язковому порядку подається його скорочений варіант (3–5 сторінок) українською та англійською мовами.

Після статті обов'язкові дата подання рукопису до редакції, підписи авторів (співавторів). Також уміщуються дані про авторів (співавторів): ім'я,  прізвище, по батькові, посада за місцем роботи (повна назва організації), контактний телефон, електронна пошта, за наявності вчене звання, науковий ступінь.

Стаття до журналу повинна супроводжуватися рецензією.

Матеріали приймаються у вигляді файлів у текстових редакторах МS Word for Windows на електронних носіях або електронною поштою. Електронна адреса редакції: slovo@oippo.if.ua 

Графіки й малюнки повинні бути чорно-білі і виконані чітко (в електронному варіанті).

Рисунки і фотографії подаються в тексті статті.

Для побудови графічних рисунків використовується графічний редактор, вбудований у Word for Windows.

Підписи до рисунків і таблиці набираються шрифтом Тіmеs Nеw Rоmаn, кегель 10. Для набору формул використовується вбудований у Word for Windows редактор формул Equation 3.0. Формули компонують так, щоб вони вміщались у формат полоси набору.

Рукописи, які не відповідають викладеним вимогам, редакцією не приймаються.