Про журнал

Процес рецензування

Проводиться рецензування, експертний і конкурсний відбір.

Статті, які надійшли до редакційної колегії, розглядаються протягом трьох місяців. Редакційна колегія має право відправити статтю на додаткове рецензування. Редакційна колегія має право здійснювати літературне редагування статті, і, за необхідності, науково редагувати її, ставлячи до відома автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу. У разі відхилення статті редакційна колегія надає автору вмотивований висновок. Автори протягом 3-х днів отримують повідомлення про надходження статті. Через місяць після її реєстрації автору повідомляють про результати рецензування. Редакційна колегія надає автору екземпляр журналу, який містить опубліковану статтю. Статті приймаються до 1 вересня.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Етичні зобов’язання рецензентів

1. Рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікації. Кожен науковець зобов’язаний виконувати певну роботу щодо рецензування. 2. Всі статті, що подаються до друку, мають бути прорецензовані науковим керівником автора (-ів), науковою установою, де була виконана робота та членами редколегії журналу. 3. Редколегія залишає за собою право додатково призначити незалежного рецензента. 4. Рецензент повинен надати об’єктивну оцінку якості рукопису, логіці і стилю викладу, а також визначити, чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів. 5. Всі члени редколегії є рецензентами. 6. Рукопис, надісланий для рецензування, є конфіденційним документом. 7. Рецензент повинен обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо. 8. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом. 9. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис. 10. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукописі, якщо на це немає згоди автора чи авторів.

 

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

1. Редакційна колегія несе відповідальність за видання. 2. Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії. 3. Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну належність, а також офіційний статус або місце роботи автора (авторів). Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечує чесний процес рецензування. 4. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу. 5. Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багатократне копіювання змісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального вкладу авторів у публікацію. 6. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, якщо будуть з’ясовані порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота. 7. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану зі змістом рукопису, що розглядається, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах. 8. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело. 9. Редактори, автори і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть вплинути на їх об’єктивність при редагуванні і рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів). Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси. 10. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальністю кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.

 

Етичні зобов’язання авторів

1. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними. 2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. 3. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність дослідження, що викладається, а також ті, які можуть швидко ознайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором. 4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів. 5. Співавторами статті мають бути всі ті особи, які внесли значний науковий вклад у представлену роботу і які поділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства, та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі. 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі. 7. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 8. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.