Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

До відома авторів наукового видання

«Психологія особистості»

 До публікації приймаються рукописи та електронні варіанти наукових статей, які мають містити:

 1. Індекс УДК;
 2. Прізвище та ім’я автора, назву статті, анотацію, ключові слова українською мовою. Обсяг анотації – 1800 знаків без пробілів, кількість ключових слів – 5-10
 3. Прізвище та ім’я автора, назву статті, анотацію (1800 знаків без пробілів) статті, ключові слова англійською мовою;

Анотації включають наступну структуру: Мета (Purpose)Методи (Methods)Результати (Results) та Висновки (Conclusions).

 1. Такі структурні елементи:

4.1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

4.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

4.3. Мета дослідження;

4.4. Методи і методика дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження)

4.4. Виклад основних положень теоретичного та / або емпіричного дослідження, дискусії щодо висвітленої проблематики;

4.5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

4.6. Список використаних джерел (пропустити один рядок після висновків, подавати перелік використаних джерел).

4.7. References.

 

Вимоги до оформлення та написання статті:

 • Приймаються переважно такі статті, які мають емпіричну частину. Суто теоретичні роботи друкуватимуться в обмеженій кількості та за умови, якщо вони мають суттєву наукову актуальність.
 • Теоретичний аналіз не має обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямів, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Не допускається перелічення прізвищ науковців!Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Оcтанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм із подальшою інтерпретацією.
 • Більша частина джерел має відображати сучасний стан наукових досліджень (5  останніх років). Дозволяється не більше 20% самопосилань на кожного із співавторів.
 • Обсяг основного тексту статті (без анотацій і літератури) має становити біля 0,5 друк. авт. арк. (мінімум 10 сторінок машинописного тексту). Загальний обсяг статті – 12 - 20 сторінок;
 • текст має бути набраним через 1,5 інтервали, формат А4, кегель 14пт, шрифт Times New Roman;
 • поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве -1,5 см, ліве – 3 см;
 • Текст набирати без переносів
 • математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються;
 • Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужкахвідповідно до прикладу: (Петренко, 2002) ; (Педагогічна психологія, 2009).

Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2002: 25–27).

На кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті;

 • Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • В описі літературного джерела вказувати пристатейний doi (якщо є).
 • Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).

Наприклад:

Doktorovych M.O. (2010). Nepovna simia: Osoblyvosti roboty sotsialnoho pedahoha [An Incomplete Family: Features of a Social Pedagogue]. Kyiv: Shkilnyi Svit [in Ukrainian].

Dymnova T.I. (1998). Zavisimost kharakteristik supruzheskoy semi ot roditelskoy [The dependence of the characteristics of the marital family on the parent]. Voprosy psikhologii – Psychology issues, 2, 46-56 [in Russian].

 

Оформити бібліографічний опис відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому;

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.    

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.

Статті публікуються українською мовою.

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також авторів, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Статті студентів приймаються тільки у співавторстві із науковим керівником.

Необхідні документи:

 • Довідка про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса (обов’язково) – українською та англійською мовами; ORCID
 • Електронний варіант статті;
 • Адреса для розсилки
 • Копія квитанції про оплату (фото або сканована) – після рецензування та підтвердження про прийом статті до публікації.

 

Рукописи проходять «сліпе» рецензування.

Вартість публікації – 

Статті надсилати на e-mail: psychology.personality@pnu.edu.ua

 

Редакційна колегія зберігає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати тексти статей, а також відхиляти статтю, якщо вона не відповідає вимогам.

АВТОРИ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОФОРМЛЕННЯ ТА НАДІЙНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВИСВІТЛЕНИХ У СТАТТІ.

Голова редакційної колегії – Пілецька Любомира Сидорівна  e-mail: lybomyra.piletska@pnu.edu.ua

 

Сайт журналу: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/po/index

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

УДК                  

Прізвище ім’я (укр)

Науковий ступінь, вчене звання (укр)

Назва закладу (укр)

ORCID

e-mail

 

 

Прізвище ім’я (анг)

Науковий ступінь, вчене звання (анг)

Назва закладу (анг)

ORCID

e-mail

 

 

 

НАЗВА СТАТТІ (укр.м)

НАЗВА СТАТТІ (анг. м)

 

Антоція (укр.м)

Ключові слова

 

Анотація (анг.м)

Ключові слова (анг.м)

 

 

             Стаття

 

Список використаних джерел

Referens                                        

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.