ФУНКЦІЇ НАРЦИСИЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ

  • Марія Клименко Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: нарцисизм, нарцисична саморегуляція, Self-система, самоздійснення, екзистенційне самоздійснення, самоцінність, задоволеність життям.

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано та емпірично встановлено зв’язок нарцисичної саморегуляції та особистісного самоздійснення. Нарцисична саморегуляція – це механізм саморегуляції психодинамічного типу, що дбає про стабільність та цілісність Self-системи, позитивне сприймання себе, здорову самоцін­ність та самоповагу. Конкретизовано, що особистісна самоцінність  – це умова відкритості до екзистен­ційних цінностей, які пропонує життя; змога обрати та наважитися реалізовувати власний життєвий вибір; готовність дбати про особистий сенс існування. Нарцисична саморегуляція скерована на забез­пе­чення потреб безпеки та повноцінного функціонування у соціальному середовищі; пошук та підтримання ціннісних орієнтирів, увінчуючи все потребами вести більш наповнене, осмислене життя, яке не фік­сується лиш на самоствердженні, а розкриватиме себе у  сповненості. 

Зафіксовано, що загальний показник самоздійснення (сповненості) перебуває у зв’язку майже з усі­ма показниками функціонування нарцисичної саморегуляції, зокрема рівнем нарцисизму та індексом функ­ціо­­нування системи Self. Виявлено, що особи з вищими показниками сповненості характеризуються більш наближеними значеннями індексу функціонування загальної системи Self до значень ідеально сильного Self при зростанні рівня нарцисизму. Натомість підвищений рівень нарцисизму не виключає того, що само­ре­гу­ляція виконує свою функцію навіть краще, ніж при рівні нижчому. Тож емпірично підтверджено, що від­чут­тя власної цінності може бути однією з важливих умов формування екзистенційної відкритості до світу.

Статистично проаналізовано чинники сповненості, що лежать в основі функціонування нар­цисич­ної саморегуляції, та виявлено, що ними є: сила Self, значущість Self, наявність особистісного ідеалу само­достатності, низька схильність до знецінювання інших людей, менш актуальне прагнення похвали та отри­мання нарцисичної вигоди від захворювання, потреба в ідеальному Self-об’єкті, помірно виражена потреба в іпохондричному захисті від тривоги. Отже, підтверджено, що нарцисична саморегуляція причетна до задоволення потреби у сенсі життя, оцінки життєвого досвіду як більш наповненого змістом

Опубліковано
2020-02-20
Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості