ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ПРОФІЛІ ОСОБИСТОСТІ НА РІЗНИХ РІВНЯХ РЕЛІГІЙНОЇ АКТИВНОСТІ: УНІВЕРСАЛЬНЕ Й ДИФЕРЕНЦІЮВАЛЬНЕ

  • Наталія Савелюк Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Ключові слова: особистісний профіль, цінності, релігійна активність, релігійні цінності.

Анотація

У статті теоретично аналізується поняття «особистісний профіль» та емпірично допов­ню­ються ціннісно-смислові виміри його конструювання. Використаний у дослідженні психодіагностичний інструментарій склали: «Питальник релігійної активності» Д. Смірнова, «Експрес-діагностика соціальних цінностей» Н. Фетіскіна, В. Козлова, Г. Мануйлова та «Шістнадцять особистісних факторів» Р. Кет­те­ла. Математична обробка кількісних даних здійснювалася із застосуванням t-критерію Стюдента та фак­торного аналізу методом головних компонент. Через вирахування квартилів первинну вибірку респон­ден­тів поділено на чотири підгрупи з різними – від найнижчого до найвищого – рівнями релігійної актив­ності.

В емпіричному дослідженні встановлені наступні пріоритетні соціальні цінності: на найнижчому рівні релігійної активності – вдале одруження/заміжжя, проводження часу в колі сім’ї та декілька близь­ких друзів; на нижчому за середній рівні – проводження часу в колі сім’ї, вдале одруження/заміжжя та декілька близьких друзів; на вищому за середній рівні – проводження часу в колі сім’ї, вдале одружен­ня/за­міжжя та релігія, а на найвищому – релігія, проводження часу в колі сім’ї та розмірковування про Бога, молитви. Констатовано, що на вищих рівнях релігійної активності найбільш істотно посилюється зна­чущість релігійних цінностей, а також цінностей спілкування з рідними та близькими друзями, волон­терства, інтелектуального саморозвитку та здорового харчування, меншою мірою – спортивних вправ, залучення у суспільну діяльність і знайомства з новими людьми. Істотною мірою не змінюється суб’єк­тивна привабливість захопливої роботи/навчання, вдалого одруження/заміжжя та кар’єри.

Універсальною характеристикою особистісних ціннісно-смислових профілів і низькорелігійних, і високорелігійних суб’єктів визначено більше тяжіння критично мислячих і ліберально налаштованих особистостей до здобуття високого соціального та матеріального статусу. Диференціювальними особ­ливостями – відмінні на різних рівнях релігійної активності предиктори прагнення особистості до інтелек­туального самовдосконалення, а також її більшої спрямованості на вузькоособистісні або розлогі соціальні контакти.

Опубліковано
2020-02-20
Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості