ОСОБИСТІСТЬ ЕФЕКТИВНИХ ВЕДУЧИХ Т-ГРУП В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Світлана Кузікова Кузікова Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko (Sumy)
  • Валерій Зливков Зливков Institute of Psychology named after G.S. Kostyuk NAPS of Ukraine (Kiyv)
  • Svitlana Lukomska Institute of Psychology named after G.S. Kostyuk NAPS of Ukraine (Kiyv)
Ключові слова: особистість, тренінг, T-група, консультування, автентичність, навички фасилі¬тації, професійна компетентність.

Анотація

Дану статтю присвячено аналізу професійно важливих якостей особистості ведучих Т-груп. Встановлено, що, починаючи з 90-х років ХХ століття, Т-групи набувають все більшої популярності в ук­раїнському суспільстві, втім у США та країнах Європи історія тренінгового руху сягає 30-х років ХХ сто­ліття. На початку своєї історії до Т-груп залучалися невеликі неструктуровані колективи менеджерів, які навчалися чесної та відкритої комунікації протягом 3-4 тижнів в ситуаціях «тут і зараз». Нині метою діяльності Т-груп є допомога учасникам в усвідомленні власних емоційних реакцій, розумінні групової взаємодії і відповідної модифікації власної поведінки на основі набутого досвіду. Натепер Т-групи часто ототожнюються із терапевтичними, хоча між ними є суттєві відмінності як відносно групової динаміки, так і стосовно вимог до особистості ведучих. Відповідно, проблема емпіричного дослідження особистісних і професійно важливих якостей ведучих Т-груп не втрачає своєї актуальності. Констатовано, що профе­сійна діяльність ведучих Т-груп вимагає чіткого усвідомлення власних переживань та досвіду, можли­востей впливати на інших людей, гнучкості вживання у різні ролі, помірного рівня автентичного самови­раження, особливо у контексті професійної взаємодії. Визначено основні характеристики ефективного ведучого Т-групи – когнітивна складність, толерантність до невизначеності та позитивне ставлення до себе, інших людей і своєї роботи, саме остання є ключовою для ведення тренінгів – як освітніх, так і терапевтичних. Тобто реляційні особистісні якості (такі, що стосуються міжособистісної взаємодії) професійної компетентності є найважливішими для ведучих Т-груп

Опубліковано
2020-02-20
Розділ
Прикладна психологія особистості: проблеми, здобутки, дискусії