НАРЦИСИЧНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ

Автор(и)

  • Марія Клименко Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.9.1.44-51

Ключові слова:

нарцисична саморегуляція, система Self, самоздійснення, задоволеність життям, екзистенційність, самоцінність, сповненість., narcissistic self-regulation, Self-system, self-fulfillment, well-being, existentiality, self-value

Анотація

Теоретично проаналізовано проблему функціонування нарцисичної саморегуляції особистості, її зв’язку із особистісним самоздійсненням.  Нарцисична саморегуляція – механізм, який здатен ефективно підтримувати цілісність та зв’язок усіх елементів Self-системи, зберігати позитивне уявлення про себе. Виявлено, що самоцінність особистості грає роль індикатора саморегулятивних процесів, що мають сто­сунок до загальної осмисленої екзистенційної зміни особистості. Емпірично підтверджено, що нарцисична саморегуляція яка вивчається у загальному контексті сили Self, перебуває у статистично значущому зв’язку із параметрами особистісного самоздійснення та задоволеності життям: чим більш адекватною є нарцисична саморегуляція, тим ефективніше проявляється персональність людини, її здатність до само­трансцендентності, свободи й особистісної відповідальності також її екзистенційність. Адекватне функ­ціонування нарцисичної саморегуляції існує у прямому зв’язку із суб’єктивною оцінкою життя як більш осмисленого та наповненого індивідуальними життєвими змістами та цінностями. Досліджено, що такі особи більш схильні перебувати в діалогічному обміні зі світом і тим наблизитися не тільки до когнітивно вималюваного уявлення про ціннісні сенси, але і до їх втілення, та є сприятливими до того, аби цінності впливали на їх особистісну структуру. Тож нарцисична саморегуляція – це механізм, який дбає про здорову самоцінність людини, її цілісність, автентичне сприйняття себе у світі наповненому цінностями, на які і спрямовує свою психічну активність особа. Тобто адекватний, або іншими словами, «здоровий» нарцисизм  є необхідною ланкою в структурі Self – самоцінність – самоздійснення.

The problem of functioning of personal narcissistic self-regulation and its connection with personal sense of self-fulfillment was theoretically analyzed. Narcissistic self-regulation is a mechanism that can effectively maintain the integrity and stable connection between all elements of the Self-system, it also works on the main­tai­ning a positive perception of Self. It was disclosed that the sense of the individual self-value plays the role of indi­ca­tor (some kind of informer) for self-regulatory processes. The last ones are related to the general meaning of the existential change. It was empirically confirmed that narcissistic self-regulation, which was investigated as the general manifestation of Self’s power, stays in statistically significant relations to subscales of the personal self-fulfillment and life satisfaction indicators: the more adequate the narcissistic self-regulation is – the more effective is the disclosure of human’s personality, the ability to self-transcend and experience freedom, such people are more able to take responsibility on their «being» and «living». Also, the normal functioning of the narcissistic self-regulation exists in the straight connection with the subjective assessment of life as more meaningful and filled with individual vital senses and values. Such persons are able to stay in a dialogical exchange with the world and feel more naturally to tolerate life values that may influence on their personal Self structure. Thus, narcissistic self-regulation is a mechanism that takes care about the normal and healthy individual self-value and self-esteem, acts like the instrument of the integrity and the authentic perception of selfhoods and personal essence in the environment.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-21

Номер

Розділ

Емпіричні дослідження у психології особистості