ДО ПОБУДОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ-СИРІТ У ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ

Автор(и)

  • Аліна Парасєй-Гочер Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.9.1.88-95

Ключові слова:

підлітковий вік, психологічні особливості сиріт, духовний розвиток, принципи ду¬ховно-орієнтованого підходу, етапи процесу духовного розвитку, психологічна модель., adolescence, psychological peculiarities of orphans, spiritual development, principles of the spiritually oriented approach, stages of the process of spiritual development, psychological model.

Анотація

Стаття присвячена одній з актуальних проблем сучасних психолого-педагогічних досліджень в царині духовності та духовного розвитку особистості. Стан розробки наукових досліджень з проблеми духовного розвитку особистості та психологічного супроводу дітей сиріт і дітей, позбавлених бать­ківського піклування, спонукав до теоретичного обґрунтування психологічної моделі процесу духовного роз­витку підлітків – вихованців державних закладів інституалізації. Аргументовано, що для духовного ста­новлення, формування та реалізації позитивних емоційно-почуттєвих станів, пізнавальних інтересів, цін­нісних орієнтацій підлітків-сиріт доцільним є застосування духовно-особистісного підходу, який дозволяє розглядати духовний розвиток підлітків як процес взаємодії зовнішніх (соціально-психологічних) та внут­рішніх (індивідуально-психологічних) особливостей сиріт у закладах інтернатного типу. Особлива увага авто­ром приділена визначенню та обґрунтуванню методологічних принципів: принципу ієрархічності (фор­мування впорядкованої системи структурних компонентів духовності), позитивності (цінність особис­тості підлітків, акцент на позитивному досвіді та орієнтації на майбутнє) та принцип духовної осо­бис­тісної взаємодії (створення атмосфери довіри, співробітництва «психолог-дитина»). Відповідно до ду­ховно-особистісного підходу визначено механізми духовного розвитку підлітків-сиріт (ідентифікації, де­цент­рації, рефлексії, трансценденції та усвідомлення буттєвої єдності), а також етапи процесу духов­ного розвитку сиріт: етап опанування духовними почуттями; духовного пізнання та самопізнання (рефлексія); духовного самовдосконалення (формування морально-духовних вчинків); етап спрямованості духовного зрос­тання (орієнтації на духовні ідеали, смисли, цінності). Виокремлено чотири компоненти духовності: почуттєво-емоційний, пізнавальний, морально-поведінковий та ціннісно-смисловий. Зазначено, що кожен з етапів у процесі духовного розвитку підлітків спрямований на формування певного компоненту духовності. Вказано на те, що основна ідея психологічної моделі процесу духовного розвитку підлітків-сиріт полягає в тому, що етапи та компоненти духовності взаємопов’язані: в процесі формування одного етапу та ком­по­ненту відбувається становлення наступного. Визначено проблеми та перспективи подальших досліджень духовного розвитку.

The article is devoted to one of the topical problems of modern psychological and pedagogical research in the field of spirituality and spiritual development of personality. The state of development of research on the spiritual development of personality and psychological support of orphans and children deprived of parental care encouraged the theoretical substantiation of the psychological model of the process of spiritual development of adolescents – pupils of state institutions of institutionalization. It is argued that for the spiritual formation and realization of positive emotional-sensory states, cognitive interests, value orientations of orphans in adults age, it is expedient to apply a spiritual and personal approach that allows us to consider the spiritual development of adolescents as a process of interaction between external (socio-psychological) and internal (individual psychological) characteristics of orphans in boarding schools. The author focuses on the definition and justification of methodological principles: the principle of hierarchy (the formation of an orderly system of structural components of spirituality), positivity (the value of the personality of adolescents, the emphasis on positive experience and orientation towards the future) and the principle of spiritual personal interaction (creating an atmosphere of trust, cooperation "psychologist-child"). According to the spiritual-personal approach, the mechanisms of spiritual development of orphans (identification, decentralization, reflection, transcendence and awareness of existential unity), as well as stages of the process of spiritual development of orphans are defined: the stage of mastering spiritual feelings; spiritual knowledge and self-knowledge (reflection); spiritual self-impro­vement (the formation of moral and spiritual deeds); stage of the direction of spiritual growth (orientation to spiritual ideals, meanings, values). There are four components of spirituality: emotional-sensory, cognitive, moral-behavioral and value-semantic. It is noted that each of the stages in the process of spiritual development of ado­lescents is aimed at forming a certain component of spirituality. It is pointed out that the basic idea of ​​the psychological model of the process of spiritual development of orphans in adults age is that the stages and components of spirituality are interrelated: in the process of forming one stage and component, the formation of the next occurs. The problems and perspectives of further research of spiritual development are determined

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-20

Номер

Розділ

Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем