ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

  • Анжеліка Шамне Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи до інтерпретації категорії розвитку, розкрито теоретичні  та методологічні підходи до вивчення категорії розвитку у сучасній психології, визначено її психологічний  зміст,   моделі,   структуру   та   динаміку.   Категорія   розвитку   розглядається   як   епіцентр   наукової  проблематики у психології та як поняття інтегративного типу. Розвиток проаналізовано як категорію,  явище і проблему психології розвитку в різних аспектах аналізу. Розглянуто місце розвитку в системі  споріднених психологічних понять. У статті також аналізуються психологічні аспекти теоретичних та  методологічних  постнекласичних  тенденцій  вивчення  природи,  характеру  та  визначення  психічного  розвитку. Постнекласична парадигма та плюралістична методологія пізнання визначають розмитість  дисциплінарної мови  та  врахування  ролі  соціокультурного  контексту  при  вивченні  психологічних явищ.  Важливими тенденціями сучасного теоретико-методологічного стану психологічних досліджень розвитку  також є визнання неефективності моністичного підходу до його вивчення, взаємозв'язок теоретичних ідей  та   спроби   створення   метатеоретичних   схем,   постнекласичне   розуміння   розвитку   як   принципово  незавершеного   процесу   саморуху,   актуалізація   антропологічного   діапазону   проблем   та   посилення  спрямованості на роль культурного контексту в дослідженні розвитку людини. 

The article deals with the modern approaches to the interpretation of the category of development, reveals  the theoretical and methodological approaches to study of development in modern psychology, its psychological  content, patterns, structure and dynamics. Category of development is viewed as an epicenter of scientific issues in  modern  psychology  and  the  concept  of  the  integrative  type.  Category  of  development  is  considered  as  the  phenomenon  and  the  problem  of  developmental  psychology  in  various  aspects  of  the  analysis.  Analyzed  the  development site in the related psychological concepts. The article analyzes the psychological aspects of theoretical  and methodological postnonclassical contemporary trends in the study of nature, character, and determination of  mental  development.  Postnonclassical  paradigm  and  pluralistic  methodology  of  knowledge  determine  the  disciplinary blurring and increase of the role of the analysis of socio-cultural context in the study of psychological  phenomenon. The important tendencies of modern theoretical and methodological state of psychological researches  of development are facts of inefficiency of the monistic approach to its study, interconnection of theoretical ideas  and   attempts   of  creating   metatheoretical   schemes,   postnonclassical   understanding   of   development   as   a  fundamentally  uncompleted  process  of  self-motion,  actualization  of  anthropological  range  of  problems  and  strengthening of focus on the role of cultural context in research of human development.   

Розділ
Персонологічні моделі та концепції