ІСТОРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ РИТУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ ТА МУЗИЧНО-АКУСТИЧНЕ ДОВКІЛЛЯ: ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ РИТМОАНАЛІЗ

Автор(и)

  • Світлана Литвин-Кіндратюк ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.8.1.43-51

Анотація

У статті проаналізовано особливості зв’язку історичних фігурацій ритуально-побутової поведінки  особистості  та  музично-акустичного  довкілля  соціальної  спільноти  на  засадах  трансдисциплінарного  ритмоаналізу. Індикатором їхньої когерентності визначено ритми соціального конструювання регулярних  практик  в  просторі  поселень  різного  масштабу.  Найперше  вони  стосуються  ритуалів  та  ритуально- побутової поведінки особистості, які супроводжуються музикою різних інструментів. Розглянуто існуючі  в сучасному інструментознавстві класифікації музичних інструментів, зокрема за основу аналізу взято  систематику Е. Горнбостля – К. Закса. На основі реінтепретації результатів ритуалістичних студій в  межах   чотирьох   основних   напрямів   виокремлено   низку   реляційних   маркерів   морфогенезу   ритуалу  (рекурентність,   періодичність,   рекурсивність,   пертурбативність).   Вони   засвідчують   основні   типи  ритміки  психолого-історичних  фігурацій  ритуальної  поведінки  особистості  в  межах  традиційного,  модерного  та  постмодерного  побуту  міста  та  села,  зокрема  в  аспекті  практик  музикування  та  особливостей  перцепції  музичного  довкілля.  Показано,  що  ті  чи  інші  музичні  практики  пов’язані  з   типовими ритмами ритуальної поведінки в межах історичного виду побуту

The article analyzes the features of the connection between historical figurations of the ritual and everyday  behavior  of  an  individual  and  the  musical-acoustic  environment  of  a  social  community  on  the  basis  of  transdisciplinary rhythmanalysis. The rhythms of social designing of regular practices in the areas of settlements of  different proportions are considered as indicator of their coherence. They relate to the rituals and ritual and  everyday behavior of the individual, accompanied by the music of various instruments. Are reviewed the existed  clasiffications of musical instruments in modern instrumental study, in particular, based on the analysis of the  systematics of E.Hornbostel - K. Zachs. Based on reinterpretation of the results of ritualistic studies within the four  main directions, a number of relational markers of morphogenesis of the ritual are identified (namely recurrence,  periodicity, recursiveness, perturbativity). They attest to the main types of rhythms of psychological and historical  figurations of the ritual behavior of an individual within the limits of traditional, modern and postmodern everyday  life of city and village, in particular, in the aspect of the practice of music and the features of perception of musical  environment. It is shown that these or other musical practices are associated with certain typical rhythms of the  ritual behavior within the limits of a historical type of everyday life

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Персонологічні моделі та концепції